Печать
PDF

9. Причини, з яких може відбутися розірвання договору дарування?

Posted in Гражданское право - Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

9. Причини, з яких може відбутися розірвання договору дарування?

Предметом договору дарування можуть бути речі, які мають поряд з матеріальною також немайнову для дарувальника цін­ність. Це може бути сімейна реліквія, річ, з якою пов’язанні певні важливі обставини в житті дарувальника, предмети, що підтвер­джують участь дарувальника або близьких йому людей у певних іс­торичних подіях тощо.

Дарувальник має право дарувати будь-які речі, які належать йому на праві приватної власності (у тому числі нерухоме майно та інше особливо цінне майно) будь-яким суб’єктам цивільного права.

Договір дарування може бути розірвано за наступних підстав:

  1. Договір дарування нерухомих речей або іншого особливо цінного майна може бути розірваний за вимогою даруваль- ника у випадку, якщо обдаровуваний проявив грубу невдяч­ність (умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, влас­ності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей). Тобто, дарувальник має право при певних обставинах вимагати від обдарованого повернення речі, що є договором дарування.
  2. Спеціальною підставою для розірвання дарування є очевид­на невдячність обдаровуваного, яка відобразилася у пося­ганні на життя дарувальника або його батьків, дружини (чо­ловіка) або дітей.Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, у даному випадку вимагати розірвання договору дарування мають право його спадкоємці.
  3. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дару­вання, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунку, що має для дарувальника велику майнову цінність (наприклад, як пам’ять). При виявленні даруваль- ником можливості такої загрози, він має право запобігти цьому.
  4. Дарувальник має право розірвати договір дарування, якщо річ, яка становить історичну, наукову, культурну цінність, може бути знищена або істотно пошкоджена внаслідок не­дбалого ставлення обдаровуваного до неї. Якщо даруваль- ник виявить факти недбалого ставлення до зазначених речей, він має вимагати розірвання договору в односторон­ньому порядку.До таких речей ще відносяться пам’ятки історії і предмети, пов’язані з найважливішими історичними подіями у житті народу, розвитком техніки, науки, культури, життям і діяльністю видатних діячів, пам’ятки архітектури і містобудування, пам’ятки мистецтва і документальні пам’ятки.
  5. Дарувальник має право вимагати розірвання договору, якщо на момент висування вимоги дарунок є збереженим. Іншими словами, якщо подароване майно зберігалося в обдаровува­ного, то дарувальник має право розірвати договір даруван­ня. Якщо у обдаровуваного майно не збереглося (наприклад, воно вже продане, подароване, знищене, тощо), то даруваль- ник не може вимагати розірвання договору дарування та по­вернення ні самого подарунку, ні його вартості.

Розірвання договору є правовою підставою припинення права власності на подаровану річ у обдаровуваного. Останній зобов’язаний повернути річ дарувальнику у натурі з урахуванням мож­ливого нормального зносу за час перебування у обдаровуваного.

У випадку розірвання договору дарування обдаровуваний по­винен повернути дарувальнику річ у тому вигляді, в якому він іс­нував на момент розірвання договору.

Зауважимо! Отримані обдаровуваним плоди, доходи від речі залишаються у нього.

Якщо ж річ була відчужена третій особі, то її повернення не є можливим. Але при доведеній вині обдаровуваного у відчуженні або знищенні речі з метою запобігти її поверненню дарувальнику можливий позов про відшкодування за заподіяння шкоди.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’я­заний повернути річ у натурі.

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність.

Позовна давність - це термін, упродовж якого можна зверну­тися до суду про захист своїх порушених прав.

Позовна давність слугує зміцненню договірної дисципліни, стимулює активність учасників цивільного обігу щодо здійснен­ня їх прав і обов’язків, а також посилює контроль за виконанням зобов’язань. Строки позовної давності встановлені безпосередньо законом і не можуть бути змінені угодою сторін. Тобто в даному випадку до вимог про розірвання договору дарування застосову­ється позовна давність - один рік.