Печать
PDF

Вступне слово

Posted in Гражданское право - Р.О. Стефанчук Цивільне право України

 

Шановний читачу!

Ви тримаєте в руках перший навчальний посібник "Цивільне право України", який підготовлено авторським колективом Хмельницького інституту регіонального управління та права.

Третя кодифікація приватного законодавства, що ознаменувалась прийняттям 16 січня 2003 року Цивільного кодексу України, відкрила нову епоху ствердження та розбудови нашої держави.

Характерними ознаками цієї трансформації, насамперед, є розвиток конституційних положень про соціальну значущість та пріоритетність людини, її прав та охоронюваних законом інтересів. Важливість такого гуманістичного правового світогляду ще на початку XX століття обґрунтував видатний дореволюційний цивіліст Й.О. Покровський у своїй фундаментальній праці "Основные проблемы гражданского права". Безперечно, такий підхід до ролі та місця людини у системі соціальних пріоритетів не лише дасть можливість адаптувати національне законодавство до стандартів Європейського Союзу, а й прискорить процес створення та розвитку в Україні громадянського суспільства.

Ще однією істотною ознакою новітньої цивілістичної доктрини є відмова від адміністративно-правової планової системи управління економікою і перехід до засад вільного ринкового регулювання та конкуренції. Цьому сприяли і закріплення нових підходів до свободи підприємницької діяльності, свободи договору, рівності форм власності тощо. Таке бачення розвитку правового регулювання економічних процесів у поєднанні з виваженою податковою політикою повинно забезпечити стрімке фінансово-економічне зростання добробуту як України в цілому, так і кожного громадянина зокрема.

Однак реформування цивільного законодавства мало й низку суттєвих проблем. Насамперед, попри намагання переважної більшості розробників, серед яких були найкращі науковці та практики України, Цивільний кодекс так і не став єдиним кодифікованим актом у сфері приватноправового регулювання та охорони суспільних відносин. Причин цьому більше, ніж достатньо: це і прийняття окремим актом Сімейного кодексу України, і вилучення книги, яка регулювала міжнародні приватноправові відносини, і прийняття Господарського кодексу України. На наше переконання, така розрізненість близьких за духом нормативно-правових актів не лише може створити непотрібну конкуренцію між їх нормами, а й зумовить цілу низку проблем, що пов'язані з єдиним та одноманітним застосуванням приватного законодавства.

І саме висвітленню переваг нового Цивільного кодексу, його основних положень, а також вирішенню проблем при їх застосуванні у сучасний період присвячено цю працю. Авторський колектив спробував викласти власне бачення регулювання та охорони суспільних відносин в аспекті нового цивільного законодавства.

Особлива перевага цього видання з-поміж інших аналогічних, на нашу думку, полягає в його інституційності. Підручники саме такого кшталту мали надзвичайну популярність в Стародавньому Римі. Вони, поряд з високим теоретичним рівнем та дотриманням усіх вимог методичного оформлення матеріалу, були загальнодоступними за формою викладу. І така структура навчального посібника дає нам сподівання, що він здобуде популярність не лише серед студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також і в колі професійно непідготовленого читацького загалу, який прагне оволодіти основами правових знань у галузі регулювання приватноправових відносин. Адже надзвичайно важливо окрім фундаментальних теоретичних розробок проводити також і популяризацію цивільно-правових знань.

Ми переконані, що видання цього посібника є одним з перших кроків створення нової цивілістичної школи на базі Хмельницького інституту регіонального управління та права, проявом її самобутності і результатом реалізації наукового потенціалу. Авторський колектив був би щиро вдячний усім, хто висловить свої побажання щодо вдосконалення структури та змісту даної праці, а Ваші пропозиції неодмінно ляжуть в основу подальших наукових досягнень.З повагою до читача,
Голова Наглядової ради
Хмельницького інституту регіонального
управління та права,
кандидат наук з державного
управління, доцент,
народний депутат України Віталій Олуйко.