Печать
PDF

Зміст (Історія вчень про державу і право (Демиденко, Петришин))

Posted in История государства и права - Історія вчень про державу і право (Петришин та ін)

ЗМІСТ

Передмова

 

Розділ І. Предмет і методологія історії вчень про державу і право

§ 1. Історія вчень про державу і право в системі юридичних наук. Її предмет і функції

§ 2. Методологія історії вчень про державу і право

 

Розділ 2. Політична і правова думка на Стародавньому Сході

§ 1. Витоки й особливості давньосхідної політико-правової думки

§ 2. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахма­нізм і буддизм

§ 3. Держава і право в поглядах давньокитай­ських мислителів

 

Розділ 3. Вчення про право і державу в Стародавній Греції

§ 1. Ранні вчення в давньогрецькій філософії

§ 2. Період роз­квіту давньогрецької політико-правової думки

§ 3. Вчення в умовах кризи давньогрецької державності

 

Розділ 4. Вчення про право і державу в Стародавньому Римі

§ 1. Вчення Цицерона про державу і право

§ 2. Римські стоїки

§ 3. Римські юристи про право

§ 4. Політичні і правові ідеї християнства

 

Розділ 5. Політико-правові вчення в Середні віки (V-XIII ст.)

§ 1. Ісламська політико-правова думка

§ 2. Політико-правові погляди Іоанна Солсберійського

§ 3. Вчення Томи Аквінсь- кого про державу і право

§ 4.Теорії всесвітньої монархії Да- нте Аліг’єрі

§ 5. Політико-правове вчення Марсилія Падуанського

 

Розділ 6. Початки вітчизняної правової і політичної думки

§ 1. «Слово про Закон і Благодать» митрополита Ілларіона

§ 2. «Повчання» В.Мономаха

§ 3. Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі

§ 4. «Слово» і «Моління» Данила Заточника

 

Розділ 7. Політичні і правові вчення епохи Відродження і Рефор­мації

§ 1. Політичне вчення Н.Макіавеллі.

§ 2. Політико-правові ідеї Реформації.

§ 3. Вчення Ж.Бодена про державу. Теорія держа­вного суверенітету.

§ 4. Політико-правові ідеї раннього соціа­лізму: Т.Мор і Т.Кампанелла.

 

Розділ 8. Вчення про право і державу в Нідерландах періоду анти­феодальної революції

§ 1. Теорія природного права. Г.Гроцій про право і державу.

§ 2. Розробка природно-правової теорії Б.Спінозою.

 

Розділ 9. Політичні і правові вчення в Англії XVII ст.

§ 1. Основні напрямки англійської політико-правової думки.

§ 2. Вчення Т.Гоббса про право і державу.

§ 3. Вчення Дж. Локка про право і державу.

 

Розділ 10. Проблеми державності і права в Україні і Росії XVI-XVII ст.

§ 1. Політико-правова думка польського періоду в Україні

§ 2. Політичні програми гетьманів України

§ 3. Політична і правова думка в Московській державі

 

Розділ 11. Право й держава у вченнях європейського Просвітниц­тва

§ 1. Політична програма Вольтера

§ 2. Вчення про державу і право Ш.Монтеск'є

§ 3.Теорія народного суверенітету Ж.Ж. Руссо

§ 4. Державно-правові ідеї якобінців

§ 5. Вчення про право і державу мислителів німецького й італійського Про­світництва

 

Розділ 12. Українські і російські просвітники про державу і право

§ 1. Захисники абсолютизму. Теорія просвіченої монархії

§ 2. Проект реформ державних і правових установ С.Десницького

§ 3. Демократичний ідеал Я.Козельського, Г.Сковороди, О.Радіщева

 

Розділ 13. Американські політико-правова думка другої половини XVIII ст. - початку ХІХ ст.

§ 1. Класики американської демократичної традиції Б.Франклін, Т.Пейн, Т.Джефферсон

§ 2. Політико-правова думка федералістів: О.Гамільтон, Д.Адамс, Д.Медісон, Д.Маршал

 

Розділ 14. Вчення про право і державу в Німеччині (кінець XVIII- початок XIX ст.)

§ 1. Вчення І.Канта про право і державу

§ 2. Вчення Г.Гегеля про право і державу

§ 3. Історична школа права

 

Розділ 15. Основні напрямки західно-європейської політико-юридичної думки в першій половині XIX ст.

§ 1. Англійський лібералізм. Теорія утілітаризму І.Бентама, Дж. Мілль про свободу

§ 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль

§ 3. Соціалістичні вчення: Ш.Фур'є, А.Сен-Сімон, Р.Оуен

§ 4. Філософський і юридичний позити­візм: О.Конт, Дж.Остін

 

Розділ 16. Проекти державних перетворень у Росії й Україні в першій половині XIX ст.

§ 1. Проект державних перетворень М.Сперанського і контрпроект М.Карамзіна

§ 2. Проекти конституції декабристів: М.Муравйов, П.Пестель

§ 3. Проект слов'янського союзу Кирило-Мефодіївського товариства

 

Розділ 17. Основні напрямки європейських концепцій права і дер­жави другої половини XIX ст.

§ 1. Ліберальні вчення про право і державу

§ 2. Марксистське вчення про державу і право

§ 3. Анархізм про державу і пра­во: П.Прудон, М.Штірнер, М.Бакунін

§ 4. Аристократичне концепція держави і права Ф.Ніцше

 

Розділ 18. Розвиток державно-правових концепцій в Україні і Росії другої половини XIX ст.

§ 1. Проекти і програми українських мислителів

§ 2. Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»

 

Розділ 19. Розробка теорії права і правової держави в Україні і Ро­сії наприкінці XIX-початку XX ст.

§ 1. Розробка теорії права: а) формально-догматична концеп­ція права Г.Ф. Шершеневича; б) соціологічна концепція пра­ва; в) психологічна теорія права Л.Петражицького; г) етико- нормативні концепції права

§ 2. Розробка теорії правової держави

 

Розділ 20. Державно-правові концепції в Україні на початку XX ст.

§ 1. Націократична модель державності

§ 2. Консервативна модель української державності

§ 3. Національно- демократична модель української державності

§ 4. Держав­но-правові погляди діячів Центральної Ради

 

Розділ 21. Західно-європейські вчення про державу в ХХ ст.

§ 1. Теорія солідаризму Л.Дюгі

§ 2. Ліберальна економіка- правова доктрина Ф. Гаєка

§ 3. Концепція плюралістичної демократії

§ 4. Концепція соціальної держави і політики за­гального благоденства

§ 5. Теорія еліт

 

Розділ 22. Західно-європейські вчення про право в ХХ ст.

§ 1. Соціологічна школа права.

§ 2. Правовий реалізм.

§ 3. Юридичний позитивізм у ХХ ст. а) «Чиста теорія права» Г.Кельзена; б) Аналітична юриспруденція Г.Харта.

§ 4. Су­часні концепції природного права.

§ 5. Інтегративна юрис­пруденція.

§ 6. Феміністська ідеологія в історії політико-правової думки.