Вступ Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вступ

Господарське право: ч.2

 

Перехід до ринкової моделі економіки актуалізував питання місця і ролі держави в системі економічних відносин. На початковій стадії розвитку ринкових відносин пріоритет визнавався за приват­ноправовими аспектами, навіть до повного протиставлення ринкової економіки державному регулюванню. Втім сьогодні цілком очевид­но, що забезпечення вітальної, екологічної, техніко-виробничої, ресурсної (зокрема, енергетичної), технологічної, продовольчої без­пеки країни, безпеки її фінансового сектору економіки тощо немож­ливе без втручання держави у сферу економіки. Сама необхідність державного втручання в економічні процеси зумовлена неспромож­ністю механізму ринкового саморегулювання захистити національ­ні інтереси та суспільство від небажаних наслідків у майбутньому. Тому однією з найбільш виразних сучасних тенденцій розвитку господарських правовідносин є ускладнення системи засобів дер­жавного регулювання, їх диференціація за об'єктами регулювально­го впливу. На сьогодні прийнято цілі блоки нормативно-правових актів, якими інституціоналізовані засоби державного регулювання окремих ринкових сегментів, а також видів господарської діяльнос­ті, що здійснюється в їх межах. Зазначені засоби впроваджуються в саму систему ринкових відносин та разом із механізмом ринково­го саморегулювання створюють «адаптер» ринку, що має забезпечи­ти його ефективне функціонування. Відносини, що виникають у межах кожного окремо взятого товарного ринку (ринку послуг), потребують адекватної рівню та динаміці їх розвитку правової над­будови.

Предметом вивчення в курсі лекцій з господарського права є клю­чові питання правового забезпечення торговельної діяльності у межах внутрішнього господарського обороту, зовнішньоекономічної, інвестйційної й інноваційної та діяльності на ринку фінансових послуг. Значну увагу приділено особливостям господарсько-правового стату­су суб'єктів господарсько-торовельної, зовнішньоекономічної, ді­яльності, пов'язаної з наданням фінансових послуг, інвестиційної та інноваційної діяльності, а також правовим режимам, у межах яких здійснюються ці види діяльності та засобами державного регулюван­ня, що у своїй сукупності забезпечують підтримку правового госпо­дарського порядку.

Пропонований курс лекцій з господарського права підготовлений В. С. Мілаш (доцентом кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого) на основі чинно­го законодавства, навчальних і наукових видань з метою допомоги студентам в опануванні навчальної дисципліни «Господарське право» та застосуванні в майбутній правозастосовній діяльності.