Вступ

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.1 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вступ


Умови перехідного періоду, притаманні Україні, зумовлюють по­требу прискореного руху до більш ефективної економічної формації, заснованої одночасно на ринкових принципах та державному регулю­ванні економічних процесів, що є характерним для більшості еконо­мічно розвинених країн. Сподівання на те, що механізм ринкового саморегулювання тільки за допомогою приватноправових засобів спроможний забезпечити реалізацію всього спектра інтересів у сфері господарювання (як приватних, так і публічних), є марними. Насампе­ред, це пов’язано з тим, що результати дії механізму ринкового само­регулювання не завжди мають позитивний характер, існують і негатив­ні форми вияву (нестійкість ринкової кон’юнктури, монополізація окремих ринкових сегментів, порушення еквівалентності в товарно- грошових відносинах, звуження сфери реальної конкуренції тощо), нейтралізація яких під час правового регулювання господарських від­носин об’єктивно вимагає поєднання імперативних та диспозитивних засад. В умовах всеосяжної глобалізації економічного простору саме такий порядок правового регулювання господарських відносин є необ­хідним для збереження підприємницької мотивації та забезпечення соціальної спрямованості суспільного виробництва, утвердження та підтримання суспільного господарського порядку. Вирішальним кроком на шляху формування нової господарсько-правової надбудови вітчиз­няної економічної формації стало прийняття Господарського кодексу України як загального правового стрижня, навколо якого формується галузь господарського законодавства. Чисельні господарсько-правові акти є правовою оболонкою, яка закріплює основні засади функціону­вання господарського обороту, розуміння яких є невід’ємною умовою успішної діяльності майбутніх юристів.

Предметом вивчення в курсі лекцій з господарського права є клю­чові питання предмета та методу господарського права; принципів правового регулювання господарських відносин; правового статусу суб’єктів господарського права та змісту їх господарської правосуб’єктності; порядку легалізації господарської діяльності та дотримання під час її провадження вимог чинного законодавства; організаційно- правових форм господарювання та правових форм взаємодії суб’єктів господарювання між собою та з іншими суб’єктами господарського права, у тому числі з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та ціла низка інших питань загальної частини госпо­дарського права.

Пропонований курс лекцій з господарського права підготовлений В. С. Мілаш (доцентом кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого) на основі чинно­го законодавства, навчальних і наукових видань, наукових статей за авторством відомих фахівців у галузі господарського права (О. М. Вінник, Д. В. Задихайла, Г Л. Знаменського, О. Р. Кібенко, В. К. Мамутова, В. С. Щербини та ін.) з метою допомоги студентам в опануванні на­вчальної дисципліни «Господарське право» та застосуванні у майбутній правозастосовній діяльності.