Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКЕ (ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ) ПРАВО
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )

Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКЕ (ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ) ПРАВО

1. Господарський кодекс України
2. Господарська діяльність і господарські відносини
3. Поняття і види підприємницької діяльності
4. Законодавче визначення поняття підприємництва
5. Ознаки підприємницької діяльності
6. Ризик у підприємницькій діяльності
7. Цілі підприємницької діяльності
8. Поняття підприємницького права
9. Поняття і система законодавства про підприємництво
10. Види норм підприємницького права
11. Місце і роль держави в регулюванні економіки та підприємницької діяльності
12. Державне регулювання підприємництва: поняття і підстава
13. Правове забезпечення державного регулювання підприємництва
14. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва
15. Державний контроль за підприємницькою діяльністю
16. Захист прав підприємців при здійсненні державного контролю
17. Регулювання перевірок діяльності підприємців
18. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами державних органів
19. Правове регулювання малого підприємництва
20. Спрощена система оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва
21. Легітимація суб'єктів підприємництва
22. Державна реєстрація як елемент легітимації підприємництва
23. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва (загальна характеристика)
24. Система державної реєстрації суб'єктів підприємництва 
25. Державна реєстрація юридичних осіб
26. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
27. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
28. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності
29. Анулювання ліцензії
30. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
31. Спеціальні системи ліцензування певних видів діяльності
32. Патентування деяких видів підприємництва
33. Поняття, зміст і види торгового патенту
34. Порядок придбання торгового патенту
35. Поняття і види суб'єктів господарювання
36. Громадянин як суб'єкт господарювання
37. Установчі документи суб'єктів підприємництва
38. Зміст установчих документів суб'єктів господарювання
39. Статут суб'єкта господарювання
40. Засновницький договір суб'єкта господарювання
41. Поняття і види підприємств
42. Державні унітарні підприємства та їх види
43. Державне комерційне підприємство
44. Казенне підприємство
45. Комунальні унітарні підприємства
46. Правовий статус господарських товариств
47. Правовий статус виробничого кооперативу
48. Відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання
49. Господарські об'єднання
50. Холдингові компанії
51. Товарні біржі
52. Торгово-промислові палати
53. Учасники ринку цінних паперів
54. Промислово-фінансові групи
55. Кредитні спілки у сфері господарювання
56. Правовий статус благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
57. Зупинення і припинення діяльності суб'єктів господарювання
58. Процес ліквідації суб'єктів господарювання
59. Державна реєстрація припинення суб'єктів підприємництва
60. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
61. Ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом
62. Відкриття рахунків у банках України
63. Тимчасове зупинення операцій на рахунках і примусове списання коштів з рахунків суб'єктів господарювання
64. Порядок і форми безготівкових розрахунків між суб'єктами господарювання
65. Обіг векселів
66. Правове регулювання обігу готівки
67. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
68. Кредитний договір
69. Способи забезпечення кредитних зобов'язань
70. Правовий режим державного майна у сфері господарювання
71. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
72. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання
73. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання
74. Приватизація державних та комунальних підприємств
75. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання
76. Цінні папери у господарській діяльності та їх види
77. Випуск та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
78. Державне регулювання ринку цінних паперів
79. Поняття та зміст корпоративних прав
80. Здійснення корпоративних прав держави
81. Поняття комерційної таємниці суб'єкта господарювання
82. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю
83. Господарське зобов'язання
84. Підстави виникнення господарських зобов'язань
85. Майново-господарські та організаційно-господарські зобов'язання
86. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання
87. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання
88. Господарсько-договірні зобов'язання. Загальні умови укладання господарських договорів 
89. Істотні умови господарського договору
90. Загальний порядок укладання господарських договорів
91. Укладання попередніх договорів
92. Укладання господарських договорів за державним замовленням
93. Укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів
94. Укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах
95. Зміна та розірвання господарських договорів
96. Умови виконання господарських зобов'язань
97. Виконання господарського зобов'язання третьою особою
98. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька суб'єктів
99. Місце виконання господарського зобов'язання
100. Виконання грошових зобов'язань
101. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
102. Банківська гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань
103. Загальні умови припинення господарських зобов'язань
104. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін, у разі поєднання його сторін в одній особі, неможливості виконання
105. Недійсність господарського зобов'язання
106. Договір комерційної концесії
107. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
108. Винагорода за договором комерційної концесії
109. Обов'язки сторін за договором комерційної концесії
110. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
111. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
112. Зміна та розірвання договору комерційної концесії
113. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)
115. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
116. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
117. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
118. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС
119. Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами
120. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
121. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
122. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
123. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
124. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
125. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
126. Інвестування за кордон
127. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
128. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
129. Форми спільної інвестиційної діяльності
130. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку
131. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції
132. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання
133. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання
134. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
135. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю
136. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
137. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
138. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
139. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
140. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
141. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
142. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, які регулюють їх діяльність
143. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
144. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
145. Види неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
146. Порівняльна реклама
147. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції
148. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
149. Санкції за недобросовісну конкуренцію
150. Загальні положення законодавства про комерційну рекламу
151. Законодавчі вимоги щодо реклами
152. Обмеження щодо окремих видів реклами
153. Особливості рекламування окремих видів товарів
154. Недобросовісна реклама
155. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу
156. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання та її межі
157. Господарські санкції
158. Відшкодування збитків у сфері господарювання
159. Умови і порядок відшкодування збитків
160. Штрафні санкції
161. Оперативно-господарські санкції
162. Адміністративно-господарські санкції
163. Відповідальність за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю