Розділ VII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Глава 43. Спеціальні (вільні) економічні зони
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

43.1. Поняття і типи спеціальних (вільних) економічних зон

Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається час­тина території України, на якій встановлено спеціальний право­вий режим господарської діяльності, особливий порядок застосу­вання та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємни­цтва вітчизняних та іноземних інвесторів (ст. 401 ГКУ).

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються з метою за­лучення інвестицій та ефективного їх використання, активізації спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності з метою збільшення обсягів експорту товарів, поставок на внутрі­шній ринок високоякісної продукції і послуг, впровадження но­вих технологій, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, при­скорення соціально-економічного розвитку України.

Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони, у тому числі строк, на який вона створюється, визначаються окре­мим законом для кожної спеціальної (вільної) економічної зони.

Типи спеціальних (вільних) економічних зон

У ст. 403 ГКУ зазначається, що на території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціо­нальних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплекс­ні виробничі зони, туристично-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі економічні зони можуть поєднувати функції різних типів спеціальних (вільних) економічних зон.

 

Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні

На всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у спеціальній (вільній) економічній зоні, поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодав­ством про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції. Держава гарантує суб'єктам господарювання спеціальної (віль­ної) економічної зони право на вивезення прибутків та інвести­цій за межі цієї зони і за межі України відповідно до закону (ст. 404 ГКУ).

На території спеціальної (вільної) економічної зони діє зако­нодавство України з урахуванням особливостей, передбачених ГКУ, законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також законом про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони, прийнятим відповідно до ст. 405 ГКУ.