Глава 42. Іноземні інвестиції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

42.1. Види і форми здійснення іноземних інвестицій

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються ГКУ, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами України та чинними міжнарод­ними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верхов­ною Радою України. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 400 ГКУ).

Згідно зі ст. 380 ГКУ іноземними інвесторами визнаються суб'єк­ти, які здійснюють інвестиційну діяльність на території України:

•    юридичні особи, утворені за іншим законодавством, ніж зако­нодавство України;

•    іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;

•    міжнародні урядові та неурядові організації;

•    інші держави;

•    інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені за­коном.

Види іноземних інвестицій

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на те­риторії України у вигляді іноземної валюти, що визнається кон­вертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються інозем­ними інвестиціями.

Заборона або обмеження будь-яких видів іноземних інвести­цій може здійснюватися виключно законом (ст. 391 ГКУ).

Форми здійснення іноземних інвестицій

Відповідно до ст. 392 ГКУ іноземні інвестори мають право здійснювати всі зазначені у ст. 391 ГКУ види інвестицій у таких формах:

•    участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або при­дбання частки в діючих господарських організаціях;

•    створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств;

•    придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, або придбання акцій чи ін­ших цінних паперів;

•    придбання самостійно або за участю громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України;

•    господарська діяльність на основі угод про розподіл продук­ції;

•    придбання інших майнових прав;

•    в інших не заборонених законом формах.

Заборона або обмеження будь-яких форм здійснення інозем­них інвестицій може здійснюватись лише законом.

Відносини, що виникають у зв'язку з придбанням іноземним інвестором майнових прав на землю та інші природні ресурси в Україні, регулюються відповідно земельним та іншим законо­давством України.

Оцінка іноземних інвестицій

Оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутно­го фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях за згодою сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьо­му перерахунок сум в іноземній валюті у гривні здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України (ст. 393 ГКУ).

 

42.2. Правовий режим іноземних інвестицій

На території України щодо іноземних інвестицій встановлю­ється національний режим інвестиційної діяльності, за винятками, передбаченими ГКУ, іншими законами і чинними міжнарод­ними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верхов­ною Радою України.

Відносини щодо оподаткування іноземних інвесторів та під­приємств з іноземними інвестиціями регулюються податковим законодавством України.

У державних програмах залучення іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки та соціальну сферу може бути пе­редбачено встановлення додаткових пільг для суб'єктів господа­рювання, що здійснюють діяльність у цих сферах.

Законом може бути обмежено або заборонено діяльність іно­земних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями в окремих галузях народного господарства або в межах окремих територій України виходячи з інтересів національної безпеки України (ст. 394 ГКУ).

Державна реєстрація іноземних інвестицій

Відповідно до ст. 395 ГКУ державна реєстрація іноземних ін­вестицій здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими дер­жавними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що встановлюється Кабіне­том Міністрів України.

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише в разі порушення законодавства України про іноземне ін­вестування. Відмову в державній реєстрації іноземних інвестицій може бути оскаржено в судовому порядку.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержан­ня пільг та гарантій, передбачених ГКУ та іншими законами для іноземних інвесторів і підприємств з іноземними інвестиціями.

 

42.3. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

На території України можуть створюватися й діяти суб'єкти господарювання з іноземними інвестиціями, які здійснюють свою діяльність у формах підприємства з іноземними інвестиціями (ст. 116 ГКУ), іноземного підприємства (ст. 117 ГКУ), філії або представництва іноземної юридичної особи, інших не забороне­них законом формах.

У ст. 396 ГКУ зазначається, що порядок утворення підпри­ємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств регу­люється ГКУ, іншими прийнятими відповідно до нього зако­нами. Особливості створення банківських, страхових та інших фінансових установ за участю іноземного інвестора визначаються відповідними законами України.

У ст. 397 ГКУ висвітлюються гарантії здійснення іноземних інвестицій. Зокрема, зазначається, що з метою забезпечення ста­більності правового режиму іноземного інвестування встановлю­ються такі гарантії для іноземних інвесторів:

•    застосування державних гарантій захисту іноземних інвести­цій;

•    у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції;

•    гарантії щодо примусового вилучення, а також від незакон­них дій органів влади та їх посадових осіб;

•    компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам;

•    гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності;

•    гарантії переказу прибутків та використання доходів від іно­земних інвестицій;

•    інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності.

У разі зміни законодавства про режим іноземного інвестуван­ня на вимогу іноземного інвестора у випадках і порядку, визна­чених законодавством, застосовуються державні гарантії, які визначаються законодавством, що діяло на момент вкладення інвестицій.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

Органи державної влади та їх посадові особи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, крім випадків здійснення ряту­вальних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізо-отій. Зазначена реквізиція може бути здійснена лише на підставі рішення органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів Укра­їни, і в порядку, встановленому законом.

Іноземні інвестори мають право вимагати відшкодування збит­ків, завданих їм незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх поса­дових осіб. Збитки іноземних інвесторів повинні бути відшкодо­вані за поточними ринковими цінами або на основі обґрунтова­них оцінок, підтверджених незалежним аудитором (аудиторською організацією).

Компенсація, яка виплачується іноземному інвестору в по­рядку відшкодування збитків, повинна бути адекватною, ефек­тивною та визначеною на момент виконання рішення про від­шкодування збитків. Сума компенсації за цим рішенням має бути негайно виплачена у валюті, в якій було здійснено інвести­ції, чи в іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті від­повідно до валютного законодавства. Законом може бути перед­бачено нарахування відсотків на суму компенсації.

Компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється в по­рядку, встановленому законом.

У ст. 398 ГКУ зазначаються гарантії переказу та викорис­тання доходів від іноземних інвестицій. Так, іноземним інвесто­рам після сплати ними податків та зборів (обов'язкових плате­жів) гарантується безперешкодний негайний переказ за кордон їх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одер­жаних на законних підставах від здійснення інвестицій.

Порядок переказу за кордон зазначених коштів встановлю­ється Національним банком України. Дохід іноземного інвесто­ра або інші кошти, одержані в Україні у гривнях або іноземній валюті від здійснення інвестицій, можуть реінвестуватися в Україні в порядку, встановленому законодавством.

У ст. 399 ГКУ перелічено гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності. Зокрема, у разі при­пинення інвестиційної діяльності на території України інозем­ний інвестор має право повернути свої інвестиції не пізніше шес­ти місяців після припинення цієї діяльності, а також доходи за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

 

Контрольні питання

1.      Що таке зовнішньоекономічна діяльність?

2.  Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3.  Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності.

4.  Державний вплив на регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5.      Види і форми здійснення іноземних інвестицій в Україні.