Глава 20. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

20.1. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання

Умови використання і особливості правового режиму викори­стання природних ресурсів у сфері господарювання висвітлено у ст. 148-151 ГКУ.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, ат­мосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знахо­дяться в межах території України, природні ресурси її континен­тального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єк­тами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Консти­туцією України.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гаран­тується. Це право набувається і реалізується громадянами, юри­дичними особами та державою відповідно до Земельного кодексу України та законів України.

Правовий режим використання окремих видів природних ре­сурсів (землі, вод, лісів, надр, атмосферного повітря, тваринного світу) встановлюється законами.

Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарю­вання для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом. Суб'єкти госпо­дарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального природокористу­вання відповідно до ГКУ та відповідних законів України. Кабі­нет Міністрів України забезпечує державний облік природних ресурсів, що належать до державної власності, перебувають в управлінні Автономної Республіки Крим, належать до комунальної власності й можуть використовуватись у господарській діяль­ності.

Суб'єктам господарювання може передаватись у власність зе­мля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопошире-ними корисними копалинами, що знаходяться в ній, у тому числі громадянам для ведення селянського (фермерського) гос­подарства, а також сільськогосподарським підприємствам для господарської діяльності. Порядок надання землі у власність визначається виключно законом з урахуванням необхідності ви­значення гарантій ефективного використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її безгосподарному використанню та псуванню.

Суб'єктам господарювання для здійснення господарської діяль­ності надаються в користування на підставі спеціальних дозво­лів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші при­родні ресурси (у тому числі за плату або на інших умовах). Порядок надання у користування природних ресурсів громадя­нам і юридичним особам для здійснення господарської діяльнос­ті встановлюється земельним, водним, лісовим та іншими спе­ціальними законодавчими актами.

 

20.2. Права і обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Згідно зі ст. 152 ГКУ суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, має право:

• експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів;

•    використовувати для господарських потреб у встановленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значен­ня, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці;

•    одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів;

•    одержувати пільгові коротко- та довгострокові кредити для реалізації заходів ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податко­вими пільгами при здійсненні зазначених заходів;

•    вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природ­ним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення пере­шкод у здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з ви­користанням природних ресурсів.

Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Згідно зі ст. 153 ГКУ суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов'язаний:

•    використовувати природні ресурси за цільовим призначенням, визначеним при їх наданні (придбанні) для використання в господарській діяльності;

•    ефективно і економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяль­ності;

•    здійснювати заходи своєчасного відтворення і запобігання псу­ванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господа­рювання;

•    своєчасно вносити відповідну плату за використання природ­них ресурсів;

•    здійснювати господарську діяльність без порушення прав ін­ших власників та користувачів природних ресурсів;

•    відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первин­ним користувачам природних ресурсів.