ВСТУП
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - М.К. Галянтич Господарське право України

 

За умов поступового переходу до ринкових відносин розши­рюється і вдосконалюється сфера правового регулювання суспіль­них відносин, пов'язаних із здійсненням господарської діяльнос­ті. У цьому зв'язку підвищуються вимоги до майбутніх фахівців з правознавства, які вимагають наявності ще ґрунтовніших знань господарського права та практичних навичок застосування пра­вових норм при здійсненні суб'єктами господарювання господар­ської діяльності.

Запровадження в Україні законодавчо врегульованого на рівні кодексу механізму подання та використання державної допомо­ги у сфері розвитку господарських відносин сприяло стимулю­ванню на загальних засадах економічного розвитку менш роз­винених чи пріоритетних галузей, регіонів, окремих суб'єктів господарювання, що зумовило підвищення загального добро­буту та розвиток економіки держави загалом. Єдині підходи до подання державної допомоги покликані сприяти усуненню не­рівності між суб'єктами господарювання та їх зарубіжними кон­курентами, позбавити останніх можливості використовувати подання державної допомоги в України для ініціювання необ­грунтованих антидемпінгових та інших захисних заходів, що безпідставно обмежують українських товаровиробників на сві­тових ринках.

Отже, у новому Господарському кодексі України чітко від­творено уявлення про функції публічної влади у сфері створен­ня, забезпечення функціонування і розвитку господарського комп­лексу країни виходячи з ідеї забезпечення прав людини на під­приємництво і держави на здійснення господарської діяльності та узгодження інтересів особи і суспільства в будь-якому спів­товаристві.

Актуальність запропонованого авторським колективом підруч­ника пов'язана з процесом кодифікації цивільного і господар­ського законодавства. Саме новий Господарський кодекс України істотно вплинув на правосвідомість як вчених-юристів, так і фа­хівців, які використовують його норми у правозастосовчій прак­тиці. Саме на те, щоб зміна теоретичних стереотипів, які виникли у громадськості у зв'язку з виокремленням господарського зако­нодавства в самостійну галузь права, відбувалась виразно й логіч­но, і спрямовано цей підручник.

Основна мета пропонованого підручника — сформувати систему правових знань, основних інститутів господарського права на основі базових знань з правознавства, цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.

Завдання підручника — сформувати навички роботи з норма­тивними документами; уміння розв'язувати конкретні правові ситуації, що виникають у господарській діяльності, на основі національного та міжнародного законодавства; здатність реалі­зовувати право у різних сферах діяльності, усвідомлювати відпо­відальність при здійсненні юридично вагомих дій. Розкриття пра­вових категорій та конструкцій господарського законодавства, сучасних проблем, основних тенденцій його розвитку і їх засто­сування становить основний напрямок підручника.

Структурно підручник складається з двох частин — Загаль­ної та Особливої.

У Загальній частині, що складається з 10 глав, розглядаються основні напрямки державної політики у сферах регулювання гос­подарських відносин.

Так, у першій главі аналізується теоретичне обґрунтування базових засад правового регулювання господарської діяльності. У другій главі висвітлюються учасники сфери господарювання — держава і органи місцевого самоврядування. Третя глава присвя­чена правовому регулюванню ліцензування господарської діяль­ності, четверта — патентування. У п'ятій главі розглядаються правове регулювання оподаткування і шляхи вдосконалення по­даткової системи України. Шоста глава вивчає правове регулю­вання відносин суб'єктів господарювання щодо стандартизації та сертифікації, сьома — антимонопольно-конкурентні відноси­ни і захист підприємств та споживачів від негативних наслідків недобросовісної конкуренції, восьма — правове регулювання захисту прав споживачів, дев ята — господарську комерційну діяль­ність та правові засади підприємницької діяльності. Десята гла­ва присвячена некомерційній господарській діяльності.

Особлива частина підручника складається з шести розділів (35 глав), кожні з яких висвітлює окремі аспекти організації гос­подарської діяльності.

У першому розділі розглянуто засади, поняття і види суб'єктів господарювання; поняття, види і організаційні форми підпри­ємств, особливості правового статусу громадян та інших суб'єктів господарювання. Другий розділ присвячений майновим основам господарювання. Третій розділ розкриває господарські зобов'я­зання, договори, принципи ціноутворення та інші моменти сто­совно зобов'язань. Четвертий розділ вивчає загальні засади відпо­відальності за порушення у сфері господарювання. У п'ятому розділі відтворено особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. У шостому розділі висвітлено зовнішньо­економічну діяльність і спеціальні режими господарської діяль­ності.

Вивчення господарського права крім зазначеного передбачає вміння застосовувати здобуті знання на практиці, що може бути досягнуто застосуванням збалансованої методики, що поєднує вивчення теоретичних аспектів господарського права та їх прак­тичне застосування на семінарських заняттях за допомогою ви­рішення конкретних ситуацій з урахуванням практики госпо­дарських та загальних судів України, тестів тощо.