Глава 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Posted in Гражданское процессуальное право - Цивільний процес (А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Глава 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ


§ 1. Суть та значення касаційного провадження
§ 2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації
§ 3. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції
§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції

 

§ 1. Суть та значення касаційного провадження


Відповідно до ст. 124 Конституції України, ст. 11 Закону України “Про судоустрій України” та ст. 14 ЦПК судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами.
Тобто, судові рішення, які набрали законної сили, вважаються незаперечною істиною в тій частині, яка констатує наявність або відсутність конкретних правовідносин або юридичних фактів та зобов’язує конкретних осіб діяти певним чином або утриматись від вчинення певної дії. Рішення вважаються істинними до тих пір, доки інше не буде встановлено у визначеному законом порядку.
Якщо є сумніви у правильності рішення, яке набрало законної сили, закон надає особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участь у справі, проте суд вирішив питання про їх права та обов'язки, право таке рішення оскаржити в порядку касаційного провадження на предмет його законності. Тому ч. 3 ст. 14 ЦПК вказує на те, що обов’язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням порушуються їхні права, свободи чи інтереси.
Касаційне провадження (від лат. “cassatio” – скасування, знищення, або франц. “kasser” – зламати) – це сукупність процесуальних дій суду та інших учасників цивільного процесу спрямованих на перевірку законності судових рішень, які набрали законної сили, з підстав неправильного застосування судами норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Касаційне провадження є однією із конституційних гарантій охорони прав, свобод та законних інтересів осіб в цивільному процесі. Адже, завдяки йому учасники цивільного судочинства отримують можливість відстоювати свої права вже після набрання судовим рішенням законної сили, якщо є підстави сумніватися в законності останнього.
Аналіз змісту норм ЦПК дає можливість визначити риси, які є найбільш характерними для касаційного провадження в цивільному судочинстві України:
- касаційна скарга подається на судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішення і ухвали апеляційного суду, які набрали законної сили;
- подання касаційної скарги обумовлено неправильним, на думку особи, що оскаржує рішення, застосуванням судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального права чи порушенням норм процесуального права;
- суд касаційної інстанції, розглядаючи справу, вирішує тільки питання права, тобто юридичний бік справи;
- під час розгляду справи в касаційному порядку суд не може встановлювати та/або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в оскаржуваному судовому рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими;
- за результатом розгляду справи касаційний суд може направити справу на новий розгляд в суд першої чи апеляційної інстанції, а у певних випадках також вирішити її по суті;
- розгляд справи в суді касаційної інстанції здійснюється з додержанням загальних засад судочинства.