ТЕМА 9. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС - Страница 6
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

 

9.6. Звітність про виконання бюджетів

Четвертою, завершальною стадією бюджетного процесу є підготовка, розгляд і затвердження звітів про виконання державного та місцевих бюджетів. Так, відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу, зведення, складання і подання звітності про виконання Державного бюджету України здійснює Державне казначейство України. Розпорядники бюджетних коштів, відповідно до єдиної методики звітності, складають і подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України. Таку звітність складають щомісяця, щоквартально і щорічно. Наприклад, місячну звітність про виконання Державного бюджету України Державне казначейство подає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніш як 15 числа місяця, наступного за звітним.

Кабінет Міністрів України подає річний звіт Верховній Раді України не пізніш як 1 травня року, наступного за звітним. Він містить:

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про виконання Державного бюджету України;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

5) звіт про бюджетну заборгованість;

6) звіт про використання коштів із резервного фонду Кабінету Міністрів України;

7) інформацію про стан державного боргу;

8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань;

9) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

10) інформацію про виконання місцевих бюджетів;

11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Звіт Кабінету Міністрів аналізує Рахункова палата. У процесі такого аналізу використовують звітні та інформаційно-аналітичні дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Державного комітету статистики, Фонду державного майна, Національного банку України.

За результатами такого аналізує складають висновок щодо використання коштів державного бюджету. Зокрема, зазначають, чи забезпечило економічне зростання у поточному році передумови для уточнення планових параметрів державного бюджету; чи збільшується (зменшується) річний обсяг ресурсів і витрат державного бюджету; який загальний обсяг фінансових ресурсів державного бюджету (в тому числі якими є залишок бюджетних коштів на початок року, доходи, надходження коштів від повернення кредитів, надходження для фінансування державного бюджету); якими є витрати державного бюджету (в тому числі видатки, надання кредитів, погашення державного боргу); якою є сума залишку коштів, чи збільшилася (зменшилася) вона з початку року. Обов’язково зазначають проблеми, які залишилися неподоланими (наприклад, щодо обсягів невідшкодованих сум податку на додану вартість; забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів розподілу отриманих асигнувань, наслідком чого стало нездійснення запланованих видатків за окремими бюджетними програмами; нарощування простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, що залучені державою або під державні гарантії, та ін.). Резюмують, чи здійснив уряд усі необхідні заходи для належного виконання бюджету (див., наприклад, Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2007 p., затверджений постановою колегії Рахункової палати від 28.08.2007 р.№21-4).

Після цього звіти з відповідними висновками передають до Верховної Ради України, яка розглядає їх і приймає певні рішення.

 

Контрольні запитання

1. Що таке бюджетний процес?

2. Що таке бюджетний цикл і бюджетний період?

3. Якими є стадії бюджетного процесу?

4. Які принципи бюджетного процесу?

5. Якими сучасники бюджетного процесу?

6. Який порядок складання проектів бюджетів?

7. У якому документі визначено головні пріоритети бюджетної політики на плановий рік? Охарактеризуйте цей документ.

8. Який основний зміст закону про Державний бюджет України?

9. Які документи подаються до Верховної Ради України разом із проектом закону про Державний бюджет?

10. Як розглядають і приймають бюджети?

11. Виконання бюджетів.

12. У чому полягає сутність казначейської форми виконання бюджетів?

13. Що таке секвестр бюджету?

14. Охарактеризуйте звітність про бюджет.

 

Завдання

1. Після березневого звіту про виконання бюджету виявлено недоотримання надходжень до дохідної частини бюджету, що мають стійкий характер, зокрема істотно (на 25%) зменшилися надходження від податку на прибуток підприємств. Для Подолання такої ситуації народні депутати внесли для розгляду у Верховній Раді України пропозиції щодо змін до закону про Державний бюджет на поточний рік, згідно з якими збільшувалися ставки деяких податків.

Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України?

2. Кабінет Міністрів України 20 липня подав на розгляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Розкрийте правову природу проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. У чому полягає правове значення цього акта? Які акти про бюджет приймають на стадіях бюджетного процесу?

3. Під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні група депутатів внесла пропозиції щодо змін до деяких статей, завдяки яким можна збільшити дохідну частину бюджету і уникнути його дефіциту.

Розв’яжіть ситуацію.

 

Нормативні акти і література

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради

України.-2001.-№37-38.-Ст. 189. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. //Там само. - 1997. - №24. - Ст. 170.

Положення про Державне казначейство України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. №1232 //Офіц. вісн. України. -2005.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 // Там само. - 2002. - №9. - 414.

Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 // Там само. - 2002. - №6. - Ст. 194.

Положення про єдиний казначейський рахунок: затв. наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 р. №122 // Там само. -2002. -№30. -Ст. 1433.

Порядок виконання Державного бюджету за доходами: затв. наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 р. №131 // Там само. - 2001. -№5.-Cl

Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України: наказ Державного казначейства України від 09.08.2004 №136. // Там само. - 2004. - №35. -Ст.2373.

Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 р. №89 // Там само. - 2004. - №24. - Ст. 1609.

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий; За ред. М. П. Кучерявенка. - К: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Кол. авт.: Г. В. Бех, Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко и др.: Под общ. ред. Н. П. Кучерявенко. - X.: Одиссей, 2005. - 416 с.

Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. - М.: Норма, 2001. - 352с.