Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Posted in Финансовое право - М.О. Мацелик Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

 

7.1. Бюджетні повноваження і права.

Бюджетним повноваженням держави і територіальних громад, порядку їх реалізації в бюджетному процесі присвячено бюджетне законодавство.

Бюджетні повноваження — це права і обов'язки органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі бюджетної діяльності, що визначаються БКУ, законом України про державний бюджет, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, рішеннями місцевих рад та локальними актами. Сукупність цих повноважень і положень нормативно-правових актів становить окремий інститут бюджетних прав (повноважень).

Залежно від виду бюджетних правовідносин, у межах яких реалізуються бюджетні права їх суб'єктів, бюджетні повноваження поділяються на матеріальні і процесуальні.

Матеріальні бюджетні повноваження визначають зміст прав і обов'язків органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері функціонування бюджетної системи.

Процесуальні бюджетні повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування — це передбачена законодавством сукупність прав та обов'язків державних і місцевих органів у сфері бюджетного процесу.

За суб'єктним складом бюджетні права можуть належати як державі в цілому, так і окремим адміністративно-територіальним одиницям.

За рівнями бюджетних прав існують вертикальні та горизонтальні бюджетні права. Розподіл бюджетних прав по вертикалі (між представницькими та виконавчими органами різного рівня) заснований на конституційних нормах, що розмежовують повноваження між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і місцевої влади. Розподіл бюджетних прав між представницькими та виконавчими органами одного рівня (по горизонталі) ґрунтується на конституційних нормах про розподіл компетенції між гілками влади.

Бюджетні права об'єднуються у три групи:

• повноваження у галузі зведеного (консолідованого) бюджету;

• повноваження у галузі Державного бюджету України;

• повноваження у галузі місцевих бюджетів.

1. Повноваження у галузі зведеного бюджету ґрунтуються на необхідності забезпечення:

• єдності бюджетної системи;

• єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики;

• суверенітету держави та виконанні інших завдань і функцій держави.

Верховна Рада України забезпечує повноваження держави у галузі зведеного бюджету:

• встановлює види бюджетів, порядок і принципи об'єднання їх у бюджетну систему;

• визначає види видатків, які включаються до державного і місцевих бюджетів;

• визначає склад дохідних джерел, з яких до державного і місцевого бюджетів надходять кошти;

• встановлює загальний порядок і принципи розподілу доходів між окремими ланками бюджетної системи;

• встановлює загальний порядок розподілу видатків між ланками бюджетів різного рівня;

• затверджує бюджетну класифікацію, що забезпечує єдність бюджетної системи;

• встановлює принципи й основні засади організації бюджетного процесу незалежно від рівня його здійснення;

• встановлює основні бюджетні повноваження;

• визначає загальну систему заходів щодо збалансування бюджетів усіх рівнів;

• встановлює порядок складання Державного бюджету України.

2. Повноваження у галузі Державного бюджету України забезпечуються вищими органами державної влади. Є повноваження; щодо формування, розподілу і використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Вищі органи державної влади мають право:

• визначення розміру доходів, закріплених за державним бюджетом у поточному бюджетному періоді;

• цільового спрямування використання бюджетних асигнувань та їх розмірів;

• організації та здійснення бюджетного процесу;

• встановлення межі бюджетного дефіциту і розробки заходів на його скорочення;

• створення резервних та інших цільових фондів;

• прийняття законодавчих актів із регулювання всіх питань бюджетного процесу; реалізації всіх стадій бюджетного процесу; визначення переліку регулюючих доходів для місцевих бюджетів; уточнення статей доходів і видатків Державного бюджету України в процесі його виконання;

• забезпечення постійного і всебічного фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу; затвердження звіту про виконання Державного бюджету України.

До повноважень у галузі державного бюджету також належить затвердження диференційованих або єдиних нормативів відрахувань від регулюючих доходів для бюджетів АРК, областей, міст Києва і Севастополя; визначення розміру дотацій вирівнювання, субвенцій та їх цільового призначення для місцевих бюджетів вищого рівня; здійснення фінансового контролю у межах повноважень за додержанням органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства.

З, Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування реалізуються щодо Державного бюджету України, власного бюджету і бюджетів нижчого рівня, оскільки місцеве самоврядування ґрунтується на засадах:

• законодавчого забезпечення компетенції органів місцевого самоврядування;

• належної кількості фінансових ресурсів, необхідних для виконання своїх функцій місцевим самоврядуванням;

• державної політики підтримки місцевого самоврядування через перерозподіл фінансових ресурсів.

Кожний орган місцевого самоврядування бере участь у здійсненні державних повноважень у межах і формах, визначених Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Зокрема, вони зобов'язані забезпечувати надходження на своїх територіях від загальнодержавних податків і зборів, а також мають право залишати частину з цих надходжень у своїх бюджетах у межах, встановлених вищим органом влади відповідним рішенням про бюджет на поточний бюджетний період.

У разі неможливості покриття поточних видатків за рахунок власних, закріплених і регулюючих доходів, місцеві органи влади мають право на фінансову підтримку у формі дотацій вирівнювання або цільових субвенцій із вищестоящих бюджетів.

Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу:

1. Президент України:

• підписує закон України про державний бюджет і закони про внесення змін і доповнень до закону про державний бюджет, інші закони;

• має право вето відносно прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України з поверненням його на повторний розгляд;

• має право законодавчої ініціативи — видає укази і розпорядження з питань, не врегульованих бюджетним законодавством.

2. Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, обласні, районні, сільські, селищні, міські і районні ради:

• розглядають і затверджують бюджет;

• розглядають і затверджують звіт про виконання бюджету;

• контролюють виконання рішень про бюджет.

3. Верховна Рада України:

• визначає бюджетну політику держави;

• приймає постанови про основні напрямки бюджетної політики;

• затверджує показники соціально-економічного розвитку країни, які необхідні для формування бюджетів;

• приймає законопроекти, які приводять до зміни дохідної і видаткової частин бюджетів.

4. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:

• приймає рішення стосовно бюджетних законопроектів;

• обробляє й узагальнює пропозиції та висновки комітетів Верховної Ради України і народних депутатів з проекту закону про державний бюджет та інших пов'язаних із ним законопроектів;

• заслуховує інформацію стосовно виконання бюджетних повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;

• оцінює і готує висновок про виконання закону про державний бюджет протягом року;

• готує висновок до звіту про виконання закону про державний бюджет;

• розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до закону України про Державний бюджет України.

5. КМУ:

• розробляє і подає Верховній Раді України основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, проект Основних напрямів бюджетної політики, проект закону про Державний бюджет України, звіт про виконання Державного бюджету України;

• забезпечує виконання закону про Державний бюджет України;

• розраховує показники зведеного бюджету України і готує звіт про його виконання;

• подає інформацію щодо прийнятих законодавчих і нормативних актів на виконання закону про Державний бюджет України;

• приймає рішення відносно використання закону про Державний бюджет України;

• приймає рішення відносно використання резервного фонду Державного бюджету України;

• приймає рішення про здійснення запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом про Державний бюджет України.

6. МФУ:

• готує й узагальнює документи та матеріали, необхідні для формування проекту Основних напрямів бюджетної політики;

• розробляє проекти нормативів бюджетної забезпеченості;

• складає проект закону про Державний бюджет України;

• організовує виконання Державного бюджету України;

• організовує методичну роботу з питань фінансово-бюджетного планування для адміністративно-територіальних одиниць;

• розробляє і затверджує річний розпис Державного бюджету України;

• здійснює обслуговування державного боргу України;

• подає КМУ звіт про виконання Державного бюджету України.

7. НБУ:

• визначає основні принципи грошово-кредитної політики України;

• розробляє законопроекти, пов'язані з формуванням дохідної та видаткової частин бюджету і готує пропозиції до проекту закону про державний бюджет.