Розділ XXII ТРУДОВІ СПОРИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF Печать
Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

§ 1. Поняття і види трудових спорів, що виникають у сільськогосподарських товаровиробників

1. Одним з дієвих способів захисту трудових прав окремих працівників чи колективів сільськогосподарських підпри­ємств р умовах ринкової економіки має стати визначений у законодавстві порядок розгляду трудових спорів, що виника­ють між власниками сільськогосподарських та інших підпри­ємств АПК і їх працівниками у процесі виробничо-господар­ської діяльності.

Трудові спори - це розбіжності, що виникають між влас­никами підприємства чи уповноваженим ним органом і пра­цівником чи колективом працівників з питань застосування законодавства про працю, реалізації колективних та трудових договорів, встановлення нових чи зміни існуючих умов праці тощо. Розгляд трудових спорів має здійснюватись на засадах гласності, доступності, демократичності, законності.

2. Порядок розгляду трудових спорів, що виникають у ді­яльності сільськогосподарських та агропромислових товаро­виробників, незалежно від форми власності, регулюється нормами чинного трудового законодавства України.

За суб'єктним складом їх можна класифікувати як: а) ін­дивідуальні; б) колективні.

Залежно від виду трудового спору чинним законодавством визначаються органи, які вирішують розбіжності між суб'єк­тами аграрно-трудових відносин і відповідний порядок роз­гляду трудових спорів. Законом України "Про внесення змін І доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української РСР та ви­знання такими, що втратили чинність деяких законодавчих

актів" від 18 лютого 1992 р., закріплено новий порядок роз­гляду індивідуальних трудових спорів.

 

3. Відповідно до ст. 221 КЗпП України, індивідуальні тру­дові спори розглядаються:

 

  • а) комісіями по трудових спорах;
  • б) районними (міськими) судами (із змінами згідно із За­коном — Верховної Ради від 19 січня 1995 р.).

 

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним орга­ном, застосовується незалежно від форми трудового договору.

4. Особливий порядок та організація розгляду колективних трудових спорів визначається у Законі України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від З березня 1998 р.