ГЛАВА 35 Управління наукою PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Організація державного управління наукою

Держава надає пріоритетну підтримку розвиткові науки як визначального джерела економічного зростання й невід'ємно­го складника національної культури та освіти, створюючи не­обхідні умови для реалізації інтелектуального потенціалу гро­мадян у сфері науково-технічної діяльності, забезпечуючи ви­користання досягнень науки і техніки для розв'язання соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Згідно зі ст. 54 Конституції України держава сприяє роз­виткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

Правові засади державної політики в сфері науково-техніч­ної діяльності визначено в Законі України «Про основи дер­жавної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. (у редакції від 1 грудня 1998 р.1). Згідно з ним розвиток науки й техніки є визначальним чинником про­гресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духов­ного та інтелектуального зростання.

Державне управління й регулювання наукової діяльності здійснюють згідно з принципами: органічної єдності науково-технічного, економічного та духовного розвитку суспільства, поєднання централізації та децентралізації управління в нау­ковій діяльності; додержання вимог екологічної безпеки; ви­знання свободи творчої, наукової та науково-технічної діяль­ності; збалансованості розвитку фундаментальних і приклад­них досліджень; використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва; свобо­ди поширення наукової та науково-технічної інформації; відкритості для міжнародного науково-технічного співробіт­ництва; забезпечення інтеграції української науки в світову поєднано із захистом інтересів національної безпеки.

Наукову діяльність здійснюють наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади ІІІ— ІV рівнів акредитації, громадські організації. Кожна організаційна форма має свої певні особливості. Безпосередньо у сфері організації науки діють спеціалізовані органи виконавчої влади, а також державні установи. З метою сприяння формуванню державної політики розвитку науки, визначення пріоритетних науково-технічних напрямів, вироблення стратегії технологічного розвитку, вдос­коналення структури управління наукою та системи підготов­ки й атестації наукових кадрів при Президентові України ут­ворений консультативно-дорадчий орган — Рада з питань науки та науково-технічної політики. Основними завданнями цього органу є вироблення державної політики з питань роз­витку науки та технологій, правове й організаційне забезпечен­ня їх реалізації; прогнозування розвитку науки й технологій; розгляд і оцінка проектів національних і державно-наукових програм, визначення пріоритетних напрямів розвитку науки й технологій та ін.

З метою забезпечення формування та реалізації державних науково-технічних програм затверджено пріоритетні напрями розвитку науки й техніки: охорона навколишнього природно­го середовища; здоров'я людини; виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції; екологічно чис­та енергетика й ресурсозберігаючі технології; наукові пробле­ми розбудови державності України; нові речовини та матеріа­ли; перспективні інформаційні технології, прилади комплекс­ної автоматизації, системи зв'язку1.

Основним засобом реалізації пріоритетних напрямів роз­витку науки й техніки є державні наукові та науково-технічні програми. Їх підрозділяють на: загальнодержавні (національні), які затверджує Верховна Рада; державні (міжвідомчі); галузеві (багатогалузеві); регіональні (територіальні).

Статус державних (міжвідомчих) наукових і науково-техніч­них програм мають також відповідні частини загальнодержав­них (національних) програм економічного, соціального, націо­нально-культурного розвитку, охорони довкілля2.

Для ефективного здійснення наукової та науково-технічної діяльності держава застосовує фінансово-кредитні й податкові важелі. Одним із основних важелів є бюджетне фінансування. Підтримку фундаментальних досліджень здійснюють також через Державний фонд фундаментальних досліджень.