ГЛАВА 30 Управління торгівлею PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею

З метою реалізації Основних напрямів економічної політи­ки України, розвитку конкуренції у сфері торгівлі та громадсь­кого харчування Указом Президента України «Про комерціа­лізацію державної торгівлі і громадського харчування» від 31 січня 1992 р.1 уповноваженим органам було запропоновано здійснювати управління відповідним державним майном, ство­рити в установленому порядку підприємства роздрібної торгівлі й громадського харчування (юридичні особи) на базі магазинів, кафе, їдалень та інших структурних підрозділів дер­жавних підприємств і організацій цієї сфери. Новоствореним підприємствам торгівлі й громадського харчування передано основні фонди та інше майно структурних підрозділів держав­них підприємств і організацій, на базі яких вони створені. Ці підприємства також мають право на одержання частки за­лишків фондів виробничого й соціального розвитку держав­них підприємств і організацій, у яких вони виділяються.

Сфера управління торгівлею охоплює декілька напрямів діяльності — зовнішньоекономічний, торговельний, побутового обслуговування населення. Їх здійснення регулюють на основі Конституції України закони, акти Президента України, Кабі­нету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

Систему органів у сфері управління торгівлею складають: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Головне управління економіки обласної державної адміністрації, управління економіки районної державної адмі­ністрації, Головне управління економіки Київської міської дер­жавної адміністрації, управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації та управління економіки ра­йонної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

Центральний орган виконавчої влади України в галузі торгівлі здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом Пре­зидента України від 23 жовтня 2000 р.1. Він наділений спе­ціальним статусом, його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів України.

Його основними завданнями в галузі торгівлі є: участь у формуванні державної політики економічного й соціального розвитку механізмів її реалізації; у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики в сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг; забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчиз­няних та іноземних суб'єктів господарювання; участь у розроб­ленні державної політики в сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів; забезпе­чення реалізації державної цінової політики.

Відповідно до покладених на нього завдань центральний орган виконавчої влади виконує такі функції: бере участь у формуванні політики економічного й соціального розвитку України; виконує та координує роботи з прогнозування еко­номічного й соціального розвитку; здійснює організаційно-методичне забезпечення та координує роботу, пов'язану з фор­муванням і виконанням центральними й місцевими органами виконавчої влади державних, міжгалузевих, галузевих і регіо­нальних програм, що повністю або частково фінансують за ра­хунок коштів державного бюджету; узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення й забезпечення взаємодії та підвищення ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури; бере участь у формуванні та реалізації анти-монопольної політики; забезпечує економічне обґрунтування окремих статей доходів і видатків державного бюджету, зокре­ма щодо фінансування закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації бюд­жетної, податкової, грошово-кредитної, валютної та митно-та­рифної політики; розробляє пропозиції щодо формування ос­нов державної цінової політики та її реалізації; здійснює дер­жавне регулювання цін на продукцію монопольних утворень; забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної пол­ітики; аналізує стан і прогнозує тенденції розвитку вітчизня­них товарних ринків і вплив на них світових ринків, а також ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг); роз­робляє пропозиції щодо нових форм економічного співробіт­ництва з іноземними державами й поліпшення торговельно-економічних відносин з ними; виконує регуляторні та реєст­раційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів, робіт, послуг, здійснення ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності; організовує роботу й здійснює керівництво діяльністю торговельно-еконо­мічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном; розробляє правила заняття торговельною діяль­ністю та правила торговельного, побутового обслуговування населення, роботи підприємств громадського харчування; бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної по­літики щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб; здійснює міжвідомчу координацію в цій сфері тощо.

Разом з іншими заінтересованими органами й організація­ми центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі бере участь у розв'язанні питань, що виникають у сфері торгівлі. Наприклад, аналізує стан і розробляє з відповідними централь­ними й місцевими органами виконавчої влади пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг і створення їх інфра­структур; розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) для здійснення торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності; погод­жує кандидатури для призначення на посади й звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів облас­них, Київської та Севастопольської міських державних адмі­ністрацій; здійснює координацію діяльності відповідних струк­турних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Під час виконання покладених на нього функцій централь­ний орган виконавчої влади в галузі торгівлі має право: пред­ставляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України; робити запит і одержувати від централь­них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього зав­дань і повноважень; скасовувати відповідно до Закону Украї­ни «Про місцеві державні адміністрації» накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; здійснювати перевірки в центральних і місцевих органах ви­конавчої влади й органах місцевого самоврядування, які на­ділено повноваженнями в сфері ціноутворення, а також суб'єктів підприємництва щодо додержання ними порядку формування, встановлення й застосування цін (тарифів); роз­глядати справи про адміністративні правопорушення, пов'я­зані з недодержанням установленого порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також про неви­конання вимог органів державного контролю за цінами та їх посадових осіб.

Центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі видає накази, організовує та контролює їх виконання, в разі потреби може видавати разом з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, вирішення інших питань у міністерстві можуть утворювати наукові, науково-консультативні ради, комісії та інші дорадчі й консультативні органи, склад яких і положення про які затверджує Міністр.

Місцевими органами державної виконавчої влади, які здійснюють керівництво в сфері торговельної діяльності, є: Головне управління економіки обласної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, Головне управління економіки Київської міської державної адміністрації, управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації та районної в містах Києві й Севастополі державної адміністрації.

Управління утворюють голови обласної, Київської та Се­вастопольської міських державних адміністрацій. Вони підпо­рядковуються головам цих адміністрацій і центральному орга­ну управління економікою України, тобто діють на засадах подвійної підпорядкованості.

Управління здійснюють керівництво в сфері торговельної діяльності та побудовою обслуговування з питань забезпечення потреб населення в товарах широкого вжитку й побутових послуг.

Основними завданнями управлінь є: реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування) й побутового обслуговування населення на заса­дах використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики в сфері торговельної діяльності та побутового обслуговування населення; сприяння формуван­ню й товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також по задоволенню по­треб населення в побутових послугах; введення затверджених у встановленому порядку правил торгівлі та побутового обслу­говування населення, забезпечення контролю за додержанням правил торгівлі тощо.

Управління в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з іншими підрозділами обласної, Київської та Се­вастопольської міських, а також районної у місті державних адміністрацій, представницькими органами, органами місце­вого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова відповідної державної адміністрації за погодженням із центральним органом управління.