ГЛАВА 24 Управління державною та регіональною власністю PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Організаційно.правові засади управління власністю

Основу економічної самостійності України утворює влас­ність її народу на національне багатство, яке забезпечує право кожного громадянина на одержання частки з суспільних фондів споживання, соціальний захист, зокрема у разі непрацездат­ності та безробіття, а також право працюючого на особисту участь в управлінні народним господарством. Відповідно до Закону України «Про власність» власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними й держава створює рівні умови для їх розвитку та захисту.

Власник на свій розсуд володіє, користується й розпоряд­жається належним йому майном. Держава безпосередньо не втручається в господарську діяльність суб'єктів права влас­ності, але власник, здійснюючи свої права, зобов'язаний не зав­давати шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і держави.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права виключної власності на­роду України. До державної власності в Україні належать за­гальнодержавна (республіканська) власність і власність адмі­ністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). Суб'єктом права загальнодержавної (республіканської) влас­ності є держава в особі Верховної Ради України. Об'єктами права загальнодержавної власності є: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради й утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів Служби безпеки, при­кордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енергетична система; система транспорту загального користуван­ня, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значен­ня; кошти Державного бюджету; Національний банк та його установи й створювані ними кредитні ресурси; державні ре­зервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спе­ціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що ста­новить матеріальну основу суверенітету України й забезпечує її економічний і соціальний розвиток. У загальнодержавній власності може перебувати й інше майно, а також майно, пере­дане у власність України іншими державами, юридичними осо­бами й громадянами.

Суб'єктами права власності є АРК в особі її Верховної Ради, а суб'єктами комунальної власності — адміністративно-тери­торіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищ­них, сільських рад. Об'єктами права власності АРК є: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради АРК і утворюваних нею республіканських органів; об'єктами комунальної влас­ності — майно, що забезпечує діяльність відповідних рад і утво­рюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, по­бутового обслуговування населення; майно підприємств кому­нальної власності, місцеві енергетичні системи, транспорт, сис­теми зв'язку та інформації, а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного й соціального розвитку відповідної території. У такій власності перебуває майно, передане у влас­ність АРК, області, району чи іншій адміністративно-територі­альній одиниці іншими суб'єктами права власності. Законодав­ство України передбачає можливість передачі об'єктів права за­гальнодержавної власності в комунальну та навпаки згідно з правилами, встановленими Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 3 берез­ня 1998 р.1 та в Положенні «Про порядок передачі об'єктів пра­ва державної власності», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р.2, і «Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність», затвердженому тією ж постановою Кабінету Міністрів України.