ГЛАВА 10 Об'єднання громадян PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

§ 1. Поняття й види об'єднань громадян

Право громадян на свободу передбачено в Загальній декла­рації прав людини й гарантовано Конституцією та законодав­ством України.

Стаття 36 Конституції України закріплює право громадян України на свободу об'єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод і задо­волення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. При цьому ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у пра­вах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Форми суспільної активності громадян виражено в діяль­ності їх різних об'єднань, тому поняття «об'єднання громадян» є узагальнюючим, що відбиває різноманітність цих форм у ре­альному житті суспільства.

Діяльність об'єднань громадян носить найрізноманітніший характер. її може бути спрямовано на участь у розробленні дер­жавної політики, розвиток науки, культури, відродження ду­ховних цінностей, розв'язання конкретних соціальних проблем окремих категорій і груп громадян, здійснення благодійної діяльності, охорону навколишнього природного середовища, обумовлено спільністю професійних та інших інтересів грома­дян тощо.

Одним із критеріїв класифікації об'єднань громадян може слугувати мета їх діяльності. Так, у Законі України «Про об'єд­нання громадян» від 16 червня 1992 р.1 наведено чітке ви­значення різновидів об'єднань громадян — політичних партій і громадських організацій. У свою чергу згідно із Законом Ук­раїни «Про політичні партії в Україні»2 політичною партією визнається зареєстроване відповідно до закону добровільне об'єднання громадян — прихильників відповідної загальнонаціо* нальної програми суспільного розвитку, яка має за мету сприяння формуванню й вираженню політичної волі громадян, участі у виборах та інших політичних заходах.

На відміну від політичної партії, громадською організацією є об'єднання громадян, створене для задоволення й захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно*культурних, спортивних та інших інтересів.

Найповнішу характеристику об'єднань громадян дозволяє дати їх класифікація за організаційно-правовими властивос­тями, згідно з якими виділяють:

масові об'єднання громадян (політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, добровільні товариства, професійні спілки тощо);

органи громадської самодіяльності (народні дружини по охо­роні громадського порядку);

органи громадського самоврядування (ради й колективи мікрорайонів, домові, вуличні комітети та ін.).

Об'єднання громадян можуть класифікуватися і за масш­табами діяльності. Згідно з цим критерієм можна виділити об'єднання громадян, які діють у масштабах усієї держави, мас­штабах окремих адміністративно-територіальних одиниць та їх частин, а також об'єднання громадян, діяльність яких носить міжнародний характер і поширюється на територію не тільки України, а й інших держав. При цьому політичні партії діють тільки в державному масштабі. Масштаб діяльності органів громадської самодіяльності та органів громадського самовря­дування обмежений кордонами конкретних адміністративно-територіальних одиниць.

Об'єднанням громадян притаманні ознаки, що відрізняють їх від державних організацій. При цьому можна виділити за­гальні ознаки, характерні для всіх об'єднань громадян, а також окремі специфічні ознаки, властиві тим чи іншим об'єднанням громадян.

До загальних ознак слід віднести:

1) добровільність об'єднання. Це відображено в добровіль­ності вступу та виходу з об'єднання громадян, методах роботи, сутністю яких є досягнення певної мети внутрішньоорга-нізаційними методами, особливих формах примусу, з яких найвищою є виключення із членів об'єднання громадян;

2)  організаційні заходи, якими в діяльності об'єднань гро­мадян виступають самоврядування та саморегуляція;

3)  відсутність у об'єднань громадян внаслідок їх природи державно-владних повноважень (за винятком випадків, коли держава делегує окремі повноваження такого роду й закріп­лює їх законодавчо, наприклад, закріплення за громадськими інспекторами охорони природи права складати протоколи про адміністративне правопорушення).

Окремими ознаками, притаманними окремим об'єднанням громадян, є:

1)     членство в об'єднанні та відносини членства, що випли­вають звідси;

2)  обов'язковість участі членів об'єднання громадян у його роботі та створенні матеріальної бази об'єднання шляхом вне­сення членських внесків;

3)  наявність статуту об'єднання громадян. У діяльності об'єднань громадян здебільшого відсутні комерційні цілі або одержання прибутку. Виняток становить лише діяльність ко­оперативних організацій. Крім того, допускається господарська або інша комерційна діяльність об'єднань громадян для вико­нання їх статутних завдань і цілей.

Взаємовідносини держави та об'єднань громадян носять виключно правовий характер. Це проявляється в законодав­чому закріпленні правового статусу об'єднань громадян низ­кою нормативно-правових актів. Основними серед них є За­кон України «Про об'єднання громадян», а також закони Ук­раїни «Про свободу совісті та релігійні організації»1, «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»2. Діяльність деяких об'єднань громадян, у тому числі кооперативних орга­нізацій, комерційних фондів, органів громадської самодіяль­ності, регулюють відповідні законодавчі акти.