ПЕРЕДМОВА PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

 

Основоположне значення для підготовки майбутніх юристів має вивчення курсу адміністративного права, адже цей курс, з одного боку, належить до циклу фундаментальних навчальних дисциплін у програмі юридичної освіти, а з іншого — регулює суспільні відносини, що виникають у сфері державного управ­ління в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду­вання.

Вивчення курсу адміністративного права набуває особли­вого значення у зв'язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі України, закріпленням у Конституції Украї­ни світових та європейських стандартів щодо прав і свобод людини і громадянина. У підручнику, що пропонуємо читачеві, на це неодноразово звертається увага.

У галузі адміністративного права України відбуваються значні зміни, пов'язані зі здійсненням адміністративної рефор­ми, запровадженням адміністративного судочинства. На докт-ринальному рівні ці питання тією чи іншою мірою розглянуто в підручнику, оскільки вони мають важливе значення для фор­мування професійної культури сучасного юриста.

У підручнику викладено повний курс адміністративного права України, висвітлено порядок здійснення державного управління, його форми та методи, дається тлумачення адмі­ністративно-правових норм, коментується практика правоза-стосовної діяльності.

Підручник підготовлено з урахуванням нового законодав­ства України, змін і доповнень до чинного адміністративного законодавства, нових підходів у регулюванні управлінських відносин, висвітленні проблем законодавчого забезпечення державного управління, ролі та місця адміністративного пра­ва в цій сфері.

За своєю структурою підручник складається із Загальної та Особливої частин.

Загальна частина містить основні положення щодо держав­ного управління й адміністративного права, їх співвідношен­ня, суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного процесу, законності та дисципліни в управлінні, адміністративно-правових режимів.

В Особливій частині розглянуто питання організаційно-пра­вового регулювання в різних галузях управління на сучасно­му етапі, проаналізовано чинне законодавство.

У підручнику відтворено та розглянуто наукові положення відомих учених-адміністративістів, у тому числі тих, хто пра­цював на кафедрі адміністративного права Національної юри­дичної академії України імені Ярослава Мудрого в 50—90-х роках минулого сторіччя і зробив вагомий внесок у становлен­ня і розвиток наукової й педагогічної школи.

Викладання курсу адміністративного права в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого має свої традиції, започатковані відомими вченими-адміністративіста-ми — докторами юридичних наук, професорами О. М. Якубою та Р. С. Павловським, імена яких з повагою згадуватимуть не тільки нинішні, а й майбутні покоління викладачів і студентів. Колектив кафедри сприяє розвиткові юридичної науки й ос­віти, вдосконаленню теорії адміністративного права та засто­суванню адміністративного законодавства.

Авторський колектив вдячний рецензентам — завідувачу відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького, док­тору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Ака­демії правових наук України, Заслуженому юристу України В. Б. Авер'янову та першому проректору Національної академії державного управління при Президентові України, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Академії правових наук України, Заслуженому юристу України Н. Р. Ниж­ник за цінні поради й зауваження, висловлені під час підготов­ки підручника до видання.