Титулка PDF Печать
Административное право - Ю.П. Битяк Адміністративне право України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

Підручник

За редакцією професора Ю. П. Битяка

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

Юрінком Інтер 2007

 

ББК 67.9(4УКР)301я73 А31

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри

адміністративного права Національної юридичної

академії України імені Ярослава Мудрого

Рецензенти:

Авер'янов В. Б., завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Ко-рецького, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України; Нижник Н. Р., перший проректор Національної академії державно­го управління при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, За­служений юрист України;

Тодика Ю. М., академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Колектив авторів:

Битяк Ю. П. - глави 1, 2 (§ 5), 5, 8,14 (§ 4, 5), 17, 21, 23, 41; Гаращук В. М. - глави 7, 18, 19, 25, 34; Дьяченко О. В. - глави 6 (§ 1-3), 20, 24, 26, 44; Зима О. Т. - глава 14 (§ 6); Зуй В. В. - глави 6 (§ 4-7), 14 (§ 1-3), 15, 30, 37; Компанієць І. М. — глави 27, 45; Настюк В. Я. - глави 2 (§ 3), 22, 42; Писаренко Н. Б. — глави 2 (§ 1, 2, 4), 3; Скрипник А. П. — глави 38, 39, 40; Тищенко М. М. - глави 10, 16, 29, 36; Фіночко Ф. Д. - глави 4, 11, 12, 28, 43; Червякова О. Б. — глава 31; Шульга М. Г. - глави 9, 13, 32, 33, 35

Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Би- тяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.

ISBN 966-667-164-6

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його за­стосування визначаються основні питання курсу адміністративного пра­ва України.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей ви­щих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

ББК 67.9(4УКР)301я73+67.301я73

© Колектив авторів, 2007
ISBN 966-667-164-6 © Юрінком Інтер, 2007