ЗМІСТ Печать
Административное право - АВЕР'ЯНОВ Виконавча влада і адміністративне право

 

назад


ПЕРЕДМОВА

Частина перша

ВИКОНАВЧА ВЛАДА:

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Глава 1. Виконавча влада як об'єкт організаційно-правового дослідження

Глава 2. Основні види органів виконавчої влади в Україні

Глава 3. Президент України і виконавча влада

Глава 4. Місцеве самоврядування в контексті

децентралізації державної влади

Розділ II. Адміністративне право — провідна галузь

правового регулювання виконавчої влади

Глава 1. Доктринальні засади сучасного розвитку і

реформування українського адміністративного права

Глава 2. Засадниче значення Конституції України Іцодо

адміністративного права

Глава 3. Сутнісні ознаки адміністративного права ж галузі

публічного права

Глава 4. Нормативний масив адміністративного права:

загальні риси

Глава 5. Адміністративні договорі як особлива форма

регулювання управлінських відносин

Глава 6. Адміністративно-правові режими: їх призначення,

зміст і види

 

Розділ III. Політико-правові засади організації виконавчої влади в зарубіжних країнах

Глава 1. Організація виконавчої влади за умов

парламентського правління

Глава 2. Організація виконавчої влади за умов

президентської республіки

Глава 3. Організація виконавчої влади за умов змішаної

республіканської форми державного правління

Частина друга

ЛЮДИНА І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Розділ IV. Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади

Глава 1. Спрямованість на забезпечення прав громадян -

демократична сутність виконавчої влади

Глава 2. Зміст адшністративно-правового статусу громадян

України

Глава 3. Основні напрямки реалізація прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Адміністративні послуги з боку органів

виконавчої влади та їх правове регулювання

Глава 5. Європейський досвід законодавчого регулювання

адміністративних процедур

Глава 6. Роль державної ювенальної політики

у забезпеченні прав людини: постановка проблеми

Розділ V. Розвиток правових засобів захисту прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 1. Інститут оскарження в адміністративному

порядку: загальні засади

Глава 2. Порядок оскарження в органах внутрішніх справ

Глава 3. Питання оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів

Глава 4. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян

Глава 5. Роль Конституційного Суду України у захисті прав людини

Глава б. Роль і завдання "українсьшго омбудсмена"

Частина третя

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Розділ VI. Проблеми удосконалення правового статусу

органів виконавчої влади

Глава І. Компетенція органів виконавчої влади: загальна

характеристика змісту

Глава 2. Конституційні засади організації та діяльності

Кабінету Міністрів України

Глава 3. Актуальні проблеми законодавчого врегулювання

статусу Кабінету Міністрів України

Глава 4. Дискреційні повноваження та адміністративний

розсуд в діяльності органів виконавчої влади

Глава 5. Правові акти управління як провідна форма

реалізації повноважень органів виконавчої влади

Розділ VII. Правові проблеми удосконалення організації та діяльності органів виконавчої влади

Глава 1. Центральні органи виконавчої влади: основні

напрямки реформування

Глава 2. Запровадження в органах виконавчої влади

політичних посад та їх правовий статус

Глава 3. Інститут державних секретарів міністерств:

порівняння вітчизняного та європейського досвіду

Глава 4. Науково-методичні засади проведення

функціонального аналізу в органах виконавчої влади

Частина четверта

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ЗМІСТ І СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ

Розділ VIII. Розвиток організаційно-правових засад

державної служби та її кадрового забезпечення

Глава І. Основні напрямки реформування державної

служби на сучасному етапі

Глава 2. Питання конкурсного відбору і призначення на

посади державних службовців

Глава 3. Інститут проходження державної служби

Глава 4. Підвищення стимулюючої ролі оплати праці

державних службовців

Глава 5. Система підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів державної служби: проблеми розвитку

Глава 6. Деякі питання формування молодих кадрів

управління

Розділ IX. Актуальні проблеми удосконалення

законодавства про державну службу

Глава І. Поняття "державна служба" і "державні службовці"

у світлі зарубіжних моделей державної служби

Глава 2. Типи і види державної служби: проблеми

класифікації

Глава 3. Співвідношення понять "посадова особа"

і "службова особа"

Глава 4. Проблеми правового регулювання поведінки

державних службовців

Глава 5. Дисциплінарна відповідальність державних

службовців: необхідність публічно-правового

регулювання

Частина п'ята

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Розділ X. Зміст державного контролю та його правові

засади

Глава 1. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення.

Глава 2. Види державного контролю та і'х правове

регулювання

Глава 3. Контроль та нагляд в державному управлінні:

порівняльна характеристика

Глава 4. "Презумпція знання закону" у світлі забезпечення

об'єктивності контролю

Глава 5. Контроль у сфері місцевого самоврядування та

його зв'язок з державним управлінням

Розділ XI. Здійснення державного контролю щодо

виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади

Глава 1. Парламентський контроль - вища форма

державного контролю

Глава 2. Конституційні засади парламентського контролю

щодо виконавчої влади

Глава 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Судовий контроль: поняття і види

Глава 5. З досвіду функціонування системи державного

контролю в Польщі

Частина шоста

ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ XII. Теоретичні засади розвитку адміністративно-деліктного законодавства

Глава І. Юридична природа відповідальності у сфері адмішстративно-правового регулювання

Глава 2. Уточнення поняття та класифікації підстав адміністративної відповідальності

Глава 3. Юридичні особи як суб'єкти адміністративної відповідальності

Глава 4. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

Розділ ХIII. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності та шляхи їх розв'язання

Глава 1. Розмежування адміністративних і кримінальних

проступків: постановка проблеми

Глава 2. Адміністративні стягаення та удосконалення їх

правового регулювання

Глава 3. Штраф як найпоширеніший вид адміністративних

стягнень та його застосування

Глава 4. Економічні санкції: витання їх правової природи

Глава 5. Особливості адмпгісігративної відповідальності

осіб, що обіймають посади в державних органах

Розділ XIV. Адміністративно-юрисдикційне провадження:

проблеми удосконалення

Глава 1. Розвиток загальних положень провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 2. Уточнення складу учасників провадження та розвиток їх правового статусу

Глава 3. Удосконалення процедур провадження

ПІСЛЯМОВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗНАВЦІВ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

(за час з 1980 року)