ГЛАВА 13 Міжгалузеве (функціональне) управління PDF Печать
Административное право - Колпаков,Кузьменко Адміністративне право України


13.1. Поняття міжгалузевого управління

Вертикаль державного управління в Україні утворена за двома прин­ципами із групи організаційних принципів побудови управлінського апа­рату:

а) галузевому;

б) міжгалузевому чи функціональному.

Таким чином здійснюється галузеве та міжгалузеве (функціональне) управління.

Галузеве управління — це вид державної управлінської діяльності, що полягає в управлінні з боку уповноваженого центрального органа вико­навчої влади системою організаційно йому підлеглих однотипних під­приємств, установ, організацій, що утворюють галузь у соціально-госпо­дарському комплексі держави.

Так, підприємства, установи, організації транспорту (залізничного, водного, повітряного та ін.) поєднуються в систему, якою керує Мініс­терства транспорту України, й утворюють окрему галузь.

Діяльність галузевих органів управління регламентована нормативни­ми актами, що, по-перше, призначені безпосередньо для цієї галузі та від­повідного органу управління, по-друге, для галузевого управління в цілому.

Такі органи відповідно до своєї компетенції покликані займатися пи­таннями стратегії розвитку галузі, створювати умови для її успішного функціонування. Зокрема, до них належать:

—забезпечення реалізації державної політики в межах галузі;

—виконання Програми Кабінету Міністрів у межах галузі;

—вироблення і проведення в життя ефективної структурної й інвес­
тиційної політики;

—виявлення перспектив і найважливіших напрямів науково-техніч­
ного розвитку;

—забезпечення ефективної реалізації галузевих програм;

—розробка і вжиття заходів раціонального природокористування;

—підготовка необхідних галузі кадрів і т. ін.

Міжгалузеве чи функціональне управління — це діяльність, що полягає в керуванні з боку уповноваженого центрального органу виконавчої влади однією (чи кількома) функцією держави стосовно до будь-яких під­приємств, установ, організацій незалежно від їх галузевої належності чи форми власності.

У запропонованому визначенні міститься головна особливість органу міжгалузевого управління. Такий орган має владні повноваження стосов­но об'єктів, що організаційно йому не підлеглі та незалежні від нього. То­му такі повноваження дістали назву міжгалузевих (надвідомчих чи між­відомчих), вид управління — назву міжгалузевого (функціонального), а органи, яким таке управління доручене, стали називатися органами між­галузевого чи функціонального управління.

Головне призначення міжгалузевого управління — це забезпечення погодженого функціонування і розвитку всіх галузей та ланок соціально-господарського комплексу шляхом постійної та цілеспрямованої роботи з вирішення міжвідомчих проблем. Виходячи з цього органи міжгалузе­вого управління покликані:

—визначати основні напрями погодженого розвитку галузевих сис­
тем і гарантувати їх реалізацію;

—забезпечувати однакове, таке, що відповідає загальнодержавним ін­
тересам, вирішення питань практичного керівництва господарським, со­
ціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.