Печать
PDF

Зміст

Posted in Право - Л.Д. Коровіна Основи правознавства Посібник


 

Розділ І. Основи теорії держави і права

Глава 1. Основи теорії держави

1.1.Теорії походження держави і права

1.2.Поняття та ознаки держави

1.3.Поняття функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави

1.4.Класифікація держав за їхньою формою

1.5.Загальне поняття про громадянське суспільство

1.6.Поняття та основні ознаки правової держави

1.7.Принцип єдності і розподілу державної влади

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 2 Основи теорії права

2.1.Право – особливий вид соціальних норм

2.2.Поняття та ознаки права

2.3.Єдність і відмінність права і моралі

2.4.Джерела (форми) права

2.5.Поняття законодавства, його система

2.6.Мета і форми систематизації нормативно-правових актів

2.7.Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути, правові норми

2.8.Загальна характеристика основних галузей права України

2.9.Поняття та структура правовідносин. Юридичні факти

2.10.Правопорушення та юридична відповідальність. Характер правомірної і протиправної поведінки

2.11.Поняття, причини та види правопорушень

2.12.Соціальна і юридична відповідальність

2.13.Поняття і види юридичної відповідальності

2.14.Функції та мета юридичної відповідальності

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 3. Основи транспортного права

3.1.Законодавство про залізничний транспорт України

3.2.Основні положення Статуту залізниць України

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Розділ ІІ. Основи конституційного права України

Глава 4. Основи конституційного права України

4.1.Конституція України – Основний Закон держави. Загальна характеристика Конституції України

4.2.Конституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму

4.3.Державні символи та державна мова України

4.4.Поняття громадянства України

4.5.Умови прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України

4.6.Міжнародні стандарти в галузі прав людини і громадянина

4.7.Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина

4.8.Конституційні обов’язки людини і громадянина

4.9.Гарантії та механізми захисту прав і свобод людини і громадянина

Глава 5. Представницька демократія в Україні

5.1.Поняття та форми здійснення народного суверенітету

5.2.Поняття та види референдумів в Україні

5.3.Засади виборчого права та види виборчих систем

Глава 6. Система органів державної влади за Конституцією України

6.1.Система органів державної влади в Україні

6.2.Верховна Рада України, її склад та повноваження

6.3.Президент України, його повноваження

6.4.Органи державної виконавчої влади України

6.5.Органи місцевої державної виконавчої влади України

6.6.Місцеве самоврядування в Україні

6.7.Судова влада в Україні

6.8.Правовий статус Конституційного Суду України

6.9.Поняття та система правоохоронних органів, їх завдання

6.10.Правовий статус міліції України

6.11.Адвокатура в Україні

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Розділ ІІІ. Окремі галузі законодавства України

Глава 7. Основи цивільного права України

7.1.Загальна характеристика Цивільного кодексу України

7.2.Учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності

7.3.Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин

7.4.Особисті немайнові права громадян та їх захист

7.5.Майнові права громадян і юридичних осіб

7.6.Право власності та його захист. Форми і види власності

7.7.Інтелектуальна власність. Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності

7.8.Авторське  право і суміжні права

7.9.Право промислової власності. Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

7.10.Поняття цивільного правочину та цивільного договору

7.11.Види цивільних договорів. Загальна характеристика окремих видів договорів. Договір купівлі-продажу

7.12.Договір поставки

7.13.Договір дарування

7.14.Договір майнового найму (оренди)

7.15.Договір підряду

7.16.Договір позики

7.17.Договір перевезення

7.18.Загальні положення про спадкування

7.19.Спадкування за заповітом

7.20.Спадкування за законом. Черги спадкоємців за заповітом

7.21.Здійснення права на спадкування

7.22.Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 8. Основи сімейного права

8.1.Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Предмет та принципи сімейного права

8.2.Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання. Перешкоди для реєстрації шлюбу

8.3.Шлюбний договір

8.4.Підстави і порядок розірвання шлюбу

8.5.Визнання шлюбу недійсним

8.6.Особисті немайнові права та обов’язки подружжя

8.7.Майнові права та обов’язки подружжя

8.8.Права та обов’язки подружжя по утриманню

8.9.Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

8.10.Позбавлення батьківських прав

8.11.Усиновлення

8.12.Опіка та піклування. Патронат

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 9. Основи трудового права України

9.1.Поняття і предмет трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України (1971 р.)

9.2.Колективний договір

9.3.Трудовий договір. Поняття, сторони та зміст трудового договору

9.4.Контракт – особлива форма трудового договору

9.5.Умови та порядок прийняття на роботу

9.6.Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника

9.7.Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

9.8.Робочий час і його види

9.9.Поняття і види часу відпочинку

9.10.Робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту

9.11.Оплата праці, її правове регулювання

9.12.Трудова дисципліна

9.13.Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту

9.14.Правила внутрішнього трудового розпорядку

9.15.Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень

9.16.Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані

9.17.Гарантії при покладенні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству

9.18.Порядок розгляду  індивідуальних трудових спорів

9.19.Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 10. Основи соціального права України

10.1.Поняття права соціального захисту та соціального забезпечення

10.2.Правові основи загальнообов’язкового соціального страхування

10.3.Пенсійне забезпечення

10.4.Види пенсій за Законом України „Про пенсійне забезпечення”

10.5.Державна соціальна підтримка сім’ї, материнства й дитинства

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 11. Основи фінансового права України

11.1.Фінансова діяльність та фінансове право України

11.2.Бюджет і бюджетна система

11.3.Система оподаткування в Україні

11.4.Законодавство України про банки і банківську діяльність

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 12. Основи адміністративного права

12.1.Поняття, предмет і метод адміністративного права

12.2.Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення

12.3.Поняття і види адміністративних проступків

12.4. Склад адміністративного правопорушення

12.5.Поняття і види адміністративної відповідальності

12.6.Види адміністративних стягнень

12.7.Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

Глава 13. Основи кримінального права

13.1.Поняття і система кримінального законодавства України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України

13.2.Поняття і ознаки злочину. Склад злочину

13.3.Обставини, що виключають суспільну небезпечність діяння

13.4.Стадії вчинення злочину

13.5.Співучасть у вчиненні злочину

13.6.Поняття неосудності

13.7.Види кримінальних покарань

13.8.Обставини, які пом’якшують покарання

13.9.Обставини, які обтяжують покарання

13.10.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

13.11. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

 

Література