Печать
PDF

Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 


§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради  Автономної Республіки Крим

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної  Ради Автономної Республіки Крим

§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 7. Апарат Верховної Ради АРК та організація його роботи

 

 

§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верхо­вна Рада Автономної Республіки Крим (далі — Верховна Рада АРК). Аналіз чинного законодавства України дає змогу зробити висновок, що за своєю політико-правовою природою Верховна Рада АРК не на­лежить ні до органів державної влади, ні до органів місцевого само­врядування; вона є органом АРК, який представляє інтереси громадян, спільні інтереси територіальних громад, населення АРК у цілому, і здійснює свої повноваження з метою забезпечення реалізації їхніх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку автономії[1].

Правовою основою організації і діяльності Верховної Ради АРК є норми правових актів, що визначають її функції, компетенцію, форми і методи роботи. Їх становлять норми Конституції і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, регламент Верховної Ради АРК та інші її нормативно-правові акти.

Верховна Рада АРК здійснює свою діяльність на принципах: верхо­венства права; конституційності; законності; гласності; колегіально­сті; поєднання інтересів Автономної Республіки Крим та загальнодер­жавних інтересів України; врахування історичних, економічних, еко­логічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій; правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і за­конами України, Конституцією АРК; судового захисту.

Територіальною основою діяльності Верховної Ради АРК є тери­торія Автономної Республіки Крим.

Матеріально-фінансовою основою діяльності Верховної Ради АРК є рухоме і нерухоме майно, що знаходиться на її балансі, бюджетні кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування витрат на забез­печення її діяльності. Верховна Рада АРК визначає порядок управлін­ня майном, що належить Автономній Республіці Крим, і перелік май­на, що не підлягає приватизації.