Печать
PDF

Розділ VI Склад злочину - § 4. Кваліфікація злочинів

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

§ 4. Кваліфікація злочинів

1.  Під кваліфікацією злочинів розуміють точне встановлення від­повідності вчиненого винним суспільно небезпечного діяння складу конкретного злочину, закріпленого в кримінальному законі.

Кваліфікуючи злочин, ми визначаємо ту статтю КК, у якій закріпле­но склад вчиненого злочину. Тим самим за допомогою кваліфікації да­ється точна юридична і соціальна характеристика вчиненого діяння.

2.  Правильна кваліфікація злочинів — необхідна умова забезпечен­ня законності в боротьбі зі злочинністю. У свою чергу, неправильна кваліфікація веде до порушення прав і законних інтересів як держави, так і окремих громадян, перешкоджає нормальному відправленню пра­восуддя, підриває авторитет органів розслідування і суду, а в кінцевому результаті — авторитет держави. Така кваліфікація може призвести до притягнення невинного до кримінальної відповідальності або призна­чення винному покарання, що не ґрунтується на законі. Помилкова кваліфікація також може спричинити необґрунтоване звільнення винного від відповідальності або покарання. Тому вирок суду, що ґрунтується на неправильній кваліфікації, підлягає зміні або скасуванню.

3. Як уже зазначалося, кожен злочин має безліч ознак, однак далеко не всі вони враховуються при кваліфікації. При кваліфікації в конкрет­ному діянні необхідно встановити (відібрати) ті юридично значущі об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що входять до складу конкретно вчине­ного злочину. Причому склад утворює тільки вся сукупність передбаче­них законом ознак. Відсутність хоча б однієї з необхідних ознак свідчить про відсутність у діянні особи складу конкретного злочину.

Кожен злочин, як і будь-яке інше діяння людини, завжди виявля­ється як певна єдність об’єктивного і суб’єктивного. Причому об’єктив­ні ознаки будь-якого злочину завжди виступають у єдності з його суб’єктивними ознаками. Сам же процес кваліфікації полягає у по­слідовному встановленні точної відповідності об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони вчиненого злочину об’єкту, об’єктивній стороні, суб’єкту та суб’єктивній стороні складу злочину, закріпленого законом.

 

Контрольні запитання

1.  Що таке склад злочину?

2.  Яке значення має склад злочину в кримінальному праві?

3.  Яким є перелік складів злочинів у законі?

4.  Які елементи складу злочину є обов’ язковими?

5.  Що таке факультативні ознаки складу злочину?

6.  Які види складів злочинів виділяються за особливостями їх конструкції?

7.  Що таке кваліфікація злочину?

8.  Як розмежовуються поняття «злочин» і «склад злочину »?