Розділ 2 Джерела римського права PDF Печать
Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

Розділ 2 Джерела римського права

 

§ 1. Періодизація розвитку Римської держави і права

Періодизація розвитку римської держави не збігається з етапами розвитку римського права. Це пояснюється тим, що право виникає і існує не тому, що є держава, законодавчі органи, а тому, що певні суспільні відносини, потреби, інтереси не можуть бути виражені, структуровані, реалізовані нормально поза правовими формами. Саме правові форми і є першою об’єктивною й історично-логічною причи­ною виникнення, існування і функціонування права[1]. Виходячи з цьо­го найбільш виваженими слід вважати такі етапи розвитку римського права:

-    період докласичного римського права (754-367 рр. до н. е.), ха­рактерними ознаками якого є архаїчність і формалізм[2] цього права. Цікавою у зв’язку з цим є характеристика договорів, які укладаються в цей період: сторонами їх виступають не окремі особи, а сім’ї, роди; об’єктами стає не тільки рухоме і нерухоме майно, але й знаки поваги, урочистості, військові послуги, жінки, діти, танці, свята, ярмарки; неможливо відмовитися від подарунка, а його прийняття спричиняє необхідність віддарувати дарувальника[3];

-    період класичного римського права (367-27 рр. до н. е.), який характеризується розквітом римського приватного права;

-   період післякласичногоримського права (27 р. до н. е. — 476 р. н. е.) характеризується як період прийняття конституцій імператорів і проведення перших кодифікацій законодавства.