Печать
PDF

13. Зразки договорів довічного утримання

Posted in Гражданское право - Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

13. Зразки договорів довічного утримання

 

ДОГОВІР

довічного утримання (догляду)

 

м. ______________________________________________________________________________________ року

 

 

 

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони _____________________________________

що проживає в м.______________ по вул._________________________

індивідуальний ідентифікаційний номер___________________ “Відчужувач”, та, з іншої сторони -_______________ що проживає в м.___________________________   вул.___________________

ідентифікаційний номер__________________________

, далі іменований “Набувач”,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійснос­ті правочину), керуючись Главою 57, а також ст.ст.202-204,626,627 ЦК України, уклали цей Договір про таке:

 

І.Предмет договору

1.1      Відчужувач передає, а Набувач отримує у власність квар­тиру на умовах цього Договору.

1.2      Квартира, що відчужується за даним Договором, розташо­вана в місті _________________ по вул._______________ , будинок _____________        (           ), квартира_______ (________ ) та має такі характеристики:

Кількість кімнат: 3 (три), що позначені літерами “_____ ”, ”__ ”, ту­алет - “         ”, ванна кімната - “      ”, кухня - “_________ ”.

Загальна корисна площа: __________ кв.м.

Житлова площа:____________ кв.м.

1.3  Квартира належить Відчужувачеві згідно з Договором дарування від шостого липня дві тисячі другого року, що посвід­чений приватним нотаріусом ___________________  нотаріаль­ного округу Шулейком Петром Петровичем (Реєстр. №         ).

1.4     Відчужувач стверджує, що на момент укладення цього Договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи за­бороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів про віжчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адре­са) вона не використовується. Треті особи не мають права на квар­тиру. Договір не суперечить правам та інтересам малолітніх, непо­внолітніх чи непрацездатних дітей (ч. 6 ст. 203 ЦК України). Згода іншого з подружжя Відчужувача на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку.

Відсутність заборони відчуження (арешту) квартири підтвер­джуються довідкою №___________ від “  ___   ”  _________   ______ р.

з Реєстру _____________  .

Відсутність податкової застави квартири підтверджують­ся витягом №      від “    ”                      р. з

Державного Реєстру____________ .

1.5    Згідно з витягом з Реєстру____________ _____ “_______________ ”

(ким видано) від “___ ”___________________________ р. №___________

загальна вартість квартири становить _________________  (__________ )

гривень.

1.6    При посвідченні цього Договору накладається заборона відчуження квартири.

 

2.  Утримання (догляд)

2.1   Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке що­місячно має надаватись Відчужувачу, оцінюється сторонами у суму _______ (    ) гривень, за їх взаємною згодою.

2.2  Утримання (догляд) визначається сторонами у вигляді:

а)   забезпечення Відчужувача житлом шляхом збереження права безоплатного довічного проживання у кімнаті (літ. “___”) жилою площею _ кв.м. у відчужуваній квартирі. У обох сто­рін є право користування допоміжними приміщеннями та служба­ми квартири;

б)  забезпечення щоденним триразовим калорійним харчуван­ням (сніданок, обід і вечеря). У разі спорів з приводу достатності харчування раціон складає дієтолог чи лікар. Вартість продуктів становить         (           ) гривень на місяць;

в)  надання побутових послуг (прання постільної білизни - один раз на 14 днів, послуги перукарні - один раз на місяць, ре­монт побутової, а також аудіо-, відеотехніки тощо). Оцінюється сторонами у суму            (           ) гривень на місяць;

г) забезпечення належними лікувальними засобами на підста­ві виданих лікарями рецептів на середню суму    (           ) гривень на рік.

2.3  Якщо у поточному місяці суми витрат на ліки будуть біль­шими чи меншими зазначеної у п.п. “г” п. 2.2. Договору середньо­місячної суми, вважається належним відповідне перерахування суми на лікувальні засоби у наступних місяцях, але не більш ніж на один рік. Якщо суми, витрачені на ліки протягом календарного

року, більші чи менші_____________ (_____________ ) гривень на рік,

нова розрахована сума витрат на ліки має бути вказана в цьому Договорі через укладання сторонами Додаткової угоди, що посвід­чують нотаріально.

3.  Права та обов’язки сторін

3.1  Права Відчужувача:

3.1.1  Вимагати своєчасного та повного надання від Набувача згідно з п. 2 цього Договору

3.1.2     Вимагати розірвання Договору у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

2.2.    Обов’язки Набувача:

3.2.1   У встановлені строки та в необхідному обсязі здійсню­вати довічне надання матеріального забезпечення та догляду відчужувачеві згідно з п. 2 цього Договору.

3.2.2.    До смерті Відчужувача не укладати щодо майна, яке отримане за цим Договором, правочини купівлі - продажу, міни, дарування, ренти, застави чи інші, не передавати майно у власність іншій особі.

3.3.    Втрати (знищення), пошкодження квартири, одержаної Набувачем майна від Відчужувача, не є підставою для припинен­ня чи зменшення обсягу обов’язків Набувача майна, взятих ним за цим Договором.

3.4.   У разі смерті Набувача майна обов’язки за Договором пе­реходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором квартира. При відсутності у Набувача майна спадко­ємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання квартира, що відчужена з умовою довічного утримання, передаєть­ся Відчужувачеві.

4. Інші умови

4.1.     Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз’яснено но­таріусом. Зокрема, сторонам роз’яснено п. 13 Правил користуван­ня приміщеннями житлових будинків та прибудинковими терито­ріями.

4.2.  Сторони підтверджують, що цей правочин не є фіктивним чи удаваним, тобто не є таким, що передбачено ст.ст. 234, 235 ЦК України.

4.3.   Цей договір може бути розірвано за згодою сторін, а у ви­падку невиконання його умов і відмови від добровільного розір­вання однією із сторін - у судовому порядку.

4.4.   У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.5.   Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.6.    Право власності на квартиру у Набувача виникає з момен­ту державної реєстрації Договору, оскільки згідно з ч. 4 ст. 334 ЦК України, якщо Договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у Набувача виникає з моменту такої реєстрації.

4.7.  Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені згідно зі ст. 654 ЦК України.

4.8.     Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, сплачуються Набувачем майна.

4.9.    Цей Договір підлягає державній реєстрації (ст. 657 ЦК України). Право власності на квартиру підлягає державній реє­страції ( ст. 182 ЦК України).

4.10.  Договір укладено у трьох примірниках, два з яких знахо­дяться у сторін, третій - у справах нотаріальної контори.

Адреси, банківські реквізити і підписи сторін Посвідчувальний напис нотаріуса

 

ДОГОВІР

довічного утримання (догляду) відносно нерухомого майна на користь третьої особи

Місто________________ , п’яте січня дві тисячі п’ятого року.

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони _____________________________________

що проживає в м.______________ по вул._________________________

індивідуальний ідентифікаційний номер___________________ “Відчужувач”, та, з іншої сторони -_______________ що проживає в м.___________________________   вул.___________________

ідентифікаційний номер__________________________

, далі іменований “Набувач”,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та володіючи українською мовою, склали цей договір про таке:

1.  Предмет договору

1.1. Відчужувач передає, а Набувач отримує у власність квар­тиру №      на умовах цього Договору, що знаходиться за адресою:

м. _____ , вул. _____ , буд________ (__________ ), кварти­ра _ (          ), та взамін чого зобов’язується забезпечувати

Сидоренко Олену Михайлівну, що проживає в м. Харкові по вул.

__________________ , буд._____ (_____________ ), кв.______ (________

___ ), утриманням та доглядом довічно на умовах цього Договору.

Відчужувана квартира складається з: 3 (трьох) кімнат; загальна площа          кв.м.; житлова площа  кв.м..

1.2.  Квартира належить Відчужувачу на праві особистої при­ватної власності та була отримана ним згідно з Договором дару­вання від десятого лютого дві тисячі четвертого року, що посвід­чений приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Мироненком Іваном Сергійовичем за реєстровим №      і заре­єстрованого КП “Харківське міське бюро технічної інвентаризації” 20 лютого 2004 року за р. № 5721, номер витягу 3511030, реєстр. №5731773.

1.3.  Відчужувач свідчить, що згадана в договорі квартира на мо­мент укладання цього договору не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), за­бороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за договорами найму чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, завдатків за цю квартиру від інших осіб не отримано, як юридична адреса не використовується та як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена.

Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, ви­даною з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Міроненко Іваном      Сергійовичем від 05 січня 2005 р. за №

98765, квартира не перебуває.

Згідно з Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

№ _______________________ від__________________ р., виданого, 5 січня 2005 р. квартира у податковій заставі не перебуває.

1.4.    Відчужувана квартира оглянута Набувачем перед укла­денням цього договору. Недоліки або дефекти, що перешкоджали 6    її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлені не були. Претензій до Відчужувана щодо якісних харак­теристик відчужуваної квартири Набувач не має і приймає її у тех­нічному стані, придатному для використання за цільовим призна­ченням.

1.5.  Загальна вартість квартири згідно Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно КП “Харківське міське бюро техніч­ної інвентаризації” від 27.12.2004 р. № 143795 становить 65 000 (шістдесят п’ять тисяч) гривень 00 копійок.

1.6. Відчужувач передає квартиру Набувачу 05.01.2005 (п’ятого січня дві тисячі п’ятого) року. Сторони домовляються про символіч­ну передачу квартири, а саме: прийняття Набувачем від Відчужувача ключів від квартири та технічного паспорта на цю квартиру свід­чить про те, що передача квартири відбулась.

2.  Утримання (догляд)

2.1.  Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке що­місячно має надаватись Набувачем Сидоренко Олені Михайлівні,

оцінюється сторонами у суму _______________ (___________________ ) гривень.

2.2.  Утримання (догляд) визначається у вигляді:

а)   надання побутових послуг (прання постільної білизни — один раз на 10 днів, послуги перукарні - один раз на місяць, ремонт побутової, а також аудіо-, відеотехніки тощо). Оцінюється сторо­нами у суму            (           ) гривень на місяць;

б)  щомісячного забезпечення відвідування театрів, філармонії, залу органної музики або інших концертних залів та закладів для розваг. Оцінюється у суму___ (__________________ ) гри­вень на місяць;

в)  забезпечення належними лікувальними засобами на підста­ві виданих лікарями рецептів на суму     (           ) гри­вень на місяць, але не може перевищувати______ (___ ) гривень на рік;

г)   оплати проживання Сидоренко Олени Михайлівни за договором найму житла, який Набувач зобов’язується укласти окремо з третьою особою, комунальні та інші послуги на суму         (           ) гривень на місяць.

2.3.    Якщо в поточному місяці суми витрат на ліки будуть більшими чи меншими зазначеної у п. п. “в” п.2.2. цього Договору середньомісячної суми, вважається належним виконанням відпо­відне перерахування суми на лікувальні засоби у наступних міся­цях, але не більш ніж за один рік.

3.  Права та обов’язки сторін

3.1.     Права Відчужувача:

3.1.1.   Вимагати своєчасного та повного здійснення надання від Набувача згідно з п. 2 цього Договору.

3.1.2.   Вимагати розірвання Договору та повернення квартири у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

3.2.    Обов’язки Набувача:

3.2.1.  У встановлені строки та в необхідному обсязі здійсню­вати надання згідно із п. 2 цього Договору.

3.2.2.   Не пізніше 01 лютого 2005 року укласти договір найму (оренди) однокімнатної квартири, яка розташована не вище ніж на 2 поверсі у багатоквартирному будинку в м. Харкові в районі станції метро “Маршала Жукова”.

3.2.3.   У разі смерті Сидоренко Олени Михайлівни поховати її.

3.2.4.    До смерті Сидоренко Олени Михайлівни не уклада­ти щодо квартири, яка отримана ним за цим Договором, право- чини купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи ін­шим способом не передавати її у власність інший особі.

Втрата (знищення), пошкодження квартири, одержаної Набувачем від Відчужувача, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу обов’язків Набувача, взятих ним за цим Договором.

У разі смерті Набувача, обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором квартира. При відсутності у Набувача спадкоємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання, кварти­ра, що відчужена з умовою довічного утримання, повертається Відчужувачу.

4. Інші

4.1.    Ми, сторони, що підписалися, підтверджуємо, що цей дого­вір не носить характеру мнимого та удаваного правочину, тобто не є таким, що передбачено ст.ст. 234, 235 ЦК України, а також свідчимо, що зміст цього Договору нам нотаріусом роз’яснено у повному об­сязі, зміст прочитаний нам нотаріусом уголос, а також договір про­читаний нами особисто повністю.

4.2.    У разі неможливості подальшого виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором з підстав, що ма­ють істотне значення, обов’язки Набувача можуть бути переда­ні за згодою Сидоренко Олени Михайлівни члену сім’ї Набувача або іншій особі за їхньою згодою. Відмова Сидоренко Олени Михайлівни у наданні згоди на передання обов’язків Набувача за цим Договором іншій особі може бути оскаржена до суду.

4.3.        Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну квартири, яка передана Набувачу за цим Договором на іншу річ. У цьому разі обсяг обов’язків Набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

4.4.       Цей Договір підлягає державній реєстрації, яка прово­диться нотаріусом одночасно з нотаріальним посвідченням цього договору шляхом видачі Набувачу витягу з Державного реєстру правочинів. Також необхідно здійснити державну реєстрацію пра­ва власності.

4.5.     Право власності на квартиру у Набувача виникає з мо­менту державної реєстрації цього Договору.

4.6.  Цей Договір може бути розірвано за згодою сторін, а у ви­падку невиконання його умов і відмови від добровільного розір­вання одною із сторін — у судовому порядку на вимогу Набувача, Відчужувача або Сидоренко Олени Михайлівни.

4.7.    Зміст її. 13 Правил користування жилими приміщення­ми в жилих будинках та прибудинкових територіях, затверджених Постановою КМ України від 08.10.1992 року за № 512, ст. ст. 182, 210, 640, 744-758, Цивільного кодексу України, ст. ст. 59, 65, 74 Сімейного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

4.8.    У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.9.     Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.10.   Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.

4.11.   Витрати у зв’язку з укладенням цього договору сторони оплачують порівну.

4.12.   Договір укладено у трьох примірниках, два з яких пере­даються сторонам, третій залишається у справах нотаріальної контори.

Підписи сторін:

Відчужувач _______________

Набувач ________________

Посвідчувальний напис нотаріуса Заборона відчуження

05 січня 2005 року мною, Мироненком І.С., приватним нота­ріусом Харківського міського нотаріального округу, на підставі статті 73 Закону України “Про нотаріат” та у зв’язку з посвідчен­ням цього договору довічного утримання (догляду) накладаєть­ся заборона відчуження зазначеної в договорі квартири, яка на­лежить Савінову Володимиру Васильовичу, до припинення до­говору.

Зареєстровано в реєстрі за №_____________

Стягнуто плати ___________

Приватний нотаріус Печатка, Підпис________________

 

 


ДОГОВІР

довічного утримання (догляду) відносно транспортного засобу на користь третьої особи

 

Місто________________ , п’яте січня дві тисячі п’ятого року.

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони _____________________________________

що проживає в м.______________ по вул._________________________

індивідуальний ідентифікаційний номер___________________ “Відчужувач”, та, з іншої сторони -_______________ що проживає в м.___________________________   вул.___________________

ідентифікаційний номер__________________________

, далі іменований “Набувач”, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсно­сті правочинів та володіючи українською мовою, склали цей до­говір про таке:

1.  Предмет договору

1.1.      Відчужувач передає, а Набувач отримує у власність Автомобіль та взамін чого зобов’язується забезпечувати Сидоренко

Олену Михайлівну, що проживає в м. Харкові по пр.________________ ______ , буд.______ (____________ ), кв.________ (____________ ), утри­манням та доглядом довічно на умовах цього Договору.

1.2.  Автомобіль, що відчужується за цим Договором, має такі характеристики: -  марка (модель)                                             року випуску, номер

кузова_______________ , об’єм двигуна___________________ куб. см.,

надалі за текстом - “Автомобіль”.

1.3.               Автомобіль є особистою приватною власністю Відчужувача і належить йому на підставі Договору дарування від другого квіт­ня дві тисячі другого року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Антоновим Дмитром Петровичем за реєстраційним № 1578. Автомобіль зареєстрований МРЕВ-1 м. Харкова 15 березня 2002 року, на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ ХАС № 223456, виданого МРЕВ-1 м. Харкова 15 березня 2002 року. Автомобіль 26 грудня 2004 року знято з об­ліку та видано транзитні номерні знаки__ .

1.4.      Відчужувач свідчить, що згаданий в цьому Договорі Автомобіль на момент укладання цього Договору не проданий, не подарований, іншим способом не відчужений, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо нього, а також прав у третіх осіб (у тому числі за догово­рами найму чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, завдатків за цей Автомобіль від інших осіб не отри­мано, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесений.

Згідно з Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №              від            р., виданого_____________________ , щодо

Автомобіля обтяження відсутні, Автомобіль у податковій заставі не перебуває.

Згідно Довідки МРЕВ/УДАІ УМВС України в Харківській обл. від        р., Автомобіль під арештом не перебуває.

1.5.  Автомобіль оглянутий Набувачем. Недоліків, які перешкод­жають використанню Автомобіля за цільовим призначенням на мо­мент огляду не виявлено. Претензій до Відчужувача щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Набувач не має.

1.6.  Оціночна вартість Автомобіля, відповідно до Звіту про ек­спертну оцінку станом на 26.12.2004 р., виданого експертом ПП “Єврокар”, становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

2.  Утримання (догляд)

2.1.  Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке щомі­сячно має надаватись Набувачем Сидоренко Олені Михайлівні оці­нюється сторонами у суму 500 (п’ятисот) гривень.

2.2.  Утримання (догляд) визначається сторонами у вигляді:

а)   надання побутових послуг (прання постільної білизни — один раз на 10 днів, послуги перукарні - один раз на місяць, ремонт побутової, а також аудіо -, відеотехніки тощо). Оцінюється сторо­нами у суму 45 (сорок п’ять) гривень на місяць;

б)  щомісячного забезпечення відвідування театрів, філармонії, залу органної музики або інших концертних залів та закладів для розваг. Оцінюється у суму 55 (п’ятдесят п’ять) гривень на місяць;

в)  забезпечення належними лікувальними засобами на підставі виданих лікарями рецептів на суму 100 (сто) гривень на місяць, але не може перевищувати 1200 (одну тисячу двісті) гривень на рік;

г)   оплата проживання Сидоренко Олени Михайлівни за догово­ром найму житла, який Набувач зобов’язується укласти окремо з тре­тьою особою, комунальні та інші послуги на суму 300 (триста) гри­вень на місяць.

2.3.                        Якщо в поточному місяці суми витрат на ліки бу­дуть більшими чи меншими зазначеної у п. п. “в” п. 2.2. цього Договору середньомісячної суми, вважається на­лежним виконанням відповідне перерахування суми на лікувальні засоби у наступних місяцях, але не більш ніж за один рік.

3. Права та обов’язки сторін

 

3.1.     Права Відчужувача:

3.1.1.  Вимагати своєчасного та повного здійснення надання від Набувача згідно з п. 2 цього Договору.

3.1.2.  Вимагати розірвання Договору та повернення Автомобіля у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

3.1.3.  Звернутися із заявою до уповноважених органів для вне­сення відомостей до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про цей Договір та обтяження Автомобіля.

3.2.    Обов’язки Набувача:

3.2.1.  У встановлені строки ти в необхідному обсязі здійснюва­ти падання згідно із п. 2 цього Договору.

3.2.2.    Не пізніше 15 січня 2005 року укласти договір найму (оренди) однокімнатної квартири, яка розташована не вище ніж на

2   поверсі у багатоквартирному будинку в м. Харкові в радіусі до 500 метрів від станції метро “Маршала Жукова”.

3.2.3.    У разі смерті Сидоренко Олени Михайлівни похова­ти її.

3.2.4.   До смерті Сидоренко Олени Михайлівни не укладати щодо Автомобіля, який отримано за цим Договором, правочину купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи іншим спосо­бом не передавати майно у власність інший особі.

Втрата (знищення), пошкодження Автомобіля, одержаного Набувачем від Відчужувача, не є підставою для припинення чи змен­шення обсягу обов’язків Набувача, взятих ним за цим Договором.

У разі смерті Набувача обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужений за цим Договором Автомобіль. При відсутності у Набувача спадкоємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання Автомобіль, що відчуже­ний з умовою довічного утримання, повертається Відчужувачеві.

4. Інші умови

4.1.     Ми, сторони, що підписалися, підтверджуємо, що цей Договір не носить характеру мнимого та удаваного правочину, тоб­то не є таким, що передбачено ст.ст. 234, 235 ЦК України, а також свідчимо, що зміст цього Договору нам нотаріусом роз’яснено у по­вному обсязі, зміст прочитаний нам нотаріусом уголос, а також до­говір прочитаний нами особисто повністю.

4.2.  У разі неможливості подальшого виконання Набувачем сво­їх обов’язків за цим Договором з підстав, що мають істотне значен­ня, обов’язки Набувача можуть бути передані за згодою Сидоренко Олени Михайлівни члену сім’ї Набувача або іншій особі за їхньою згодою. Відмова Сидоренко Олени Михайлівни у наданні згоди на передання обов’язків Набувача за цим Договором іншій особі може бути оскаржена до суду.

4.3.    Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну Автомобіля, який передано Набувачу за цим Договором, на іншу річ. У цьому разі обсяг обов’язків Набувача може бути за домовле­ністю сторін змінений або залишений незмінним.

4.4.    Нотаріусом роз’яснено Набувачу необхідність здійснити державну реєстрацію Автомобіля на підставі нотаріально завіреної копії цього Договору в органах ДАІ протягом 10 діб після нотаріаль­ного посвідчення цього Договору.

4.5.    Нотаріусом роз’яснено Відчужувачу про право звернення із заявою до уповноважених органів за внесенням відомостей до

Державного реєстру обтяжень рухомого майна про цей Договір та обтяження Автомобіля.

4.6.   У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.7.    Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.8.  Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін повинні бути нотаріально посвідчені, що відпо­відає ст. 654 ЦК України.

4.9.  Право власності на автомобіль у Набувача виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

4.10.    Договір цей є укладеним з моменту нотаріального по­свідчення, що відповідає вимогам ч. З ст. 640, а також ст. 745 ЦК України.

4.11.    Нотаріусом роз’яснено Набувачу необхідність зберігати оригінал цього Договору, як документа, підтверджуючого правомір­ність придбання ним Автомобіля.

4.12.    Цей Договір може бути розірвано за згодою сторін, а у випадку невиконання його умов і відмови від добровільного розір­вання однією із сторін - у судовому порядку на вимогу Набувача, Відчужувача або Сидоренко Олени Михайлівни.

4.13.   Витрати у зв’язку з укладенням цього Договору сторони оплачують порівну.

4.14.   Договір укладено у трьох примірниках, два з яких пере­дано сторонам, третій залишається у справах нотаріальної конто­ри.

Підписи сторін:

Відчужувач______________

Набувач___________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

 

 

ДОГОВІР

довічного утримання (догляду) відносно побутової техніки за довіреністю від Відчужувача на користь третьої особи

 

Місто________________ , п’яте січня дві тисячі п’ятого року.

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони _____________________________________

що проживає в м.______________ по вул._________________________

індивідуальний ідентифікаційний номер___________________ “Відчужувач”, та, з іншої сторони -_______________ що проживає в м.___________________________   вул.___________________

ідентифікаційний номер__________________________

, далі іменований “Набувач”,  діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та володі­ючи українською мовою, склали цей договір про таке:

1.  Предмет договору

1.1.    Представник відчужувача від імені та в інтересах Відчужувача передає, а Набувач отримує у власність побуто­ву техніку та зобов’язується забезпечувати Сидоренко Олену

Михайлівну, що проживає в м. Харкові по пр. ________________  , буд.

_______ (_________ ), кв.____ (____________ ), утриманням та догля­дом довічно па умовах цього Договору.

1.2.    Побутова техніка, яка передається у власність Набувачу за цим Договором складається з: - телевізора 5ат5ІІпц’21 модель 21516т, холодильника Морсі модель ТІ20, музичного центру АН модель А5, пилососу Юста, які надалі за текстом - “Побутова тех­ніка”.

1.3.    Побутова техніка є особистою приватною власністю Відчужувача, була набута ним згідно з товарними чеками та у пе­ріод, коли він у шлюбі не перебував, що підтверджується заявою Савінова Володимира Васильовича, яка завірена третього січня дві тисячі п’ятого року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №_______ про те, що він у шлюбі не перебував та не проживав однією сім’єю із жінкою без укладен­ня шлюбу.

1.4.     Представник Відчужувача від імені Відчужувача свідчить, що згадана в цьому Договорі Побутова техніка на момент укладання цього Договору не продана, не подарована, іншим способом не від­чужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (ареш­том) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена.

Згідно з Витягом з Державного реєстру обтяжень ру­хомого майна № від                        р., виданого

_______________________ , щодо Побутової техніки обтяжен­ня відсутні, Побутова техніка у податковій заставі не пере буває.

1.5.       Побутова техніка оглянута Набувачем. Недоліків, які пере­шкоджають використанню Побутової техніки за цільовим призна­ченням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Відчужувача щодо якісних характеристик відчужуваної Побутової техніки Набувач не має.

1.6.        Оціночна вартість Побутової техніки сторонами оціню­ється у 5 000 (п’ять тисяч) гривень.

2.  Утримання (догляд)

2.1.   Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке що­місячно має надаватись Набувачем Сидоренко Олені Михайлівні, оцінюється сторонами у суму 500 (п’ятсот) гривень.

2.2.     Утримання (догляд) визначається сторонами у вигляді:

а)            надання побутових послуг (прання постільної білизни

— один раз на 10 днів, послуги перукарні — один раз на місяць, ре­монт побутової, а також аудіо-, відеотехніки тощо). Оцінюється сторонами у суму 45 (сорок п’ять) гривень на місяць;

б)     щомісячного забезпечення відвідування театрів, філармо­нії, залу органної музики або інших концертних залів та закладів для розваг. Оцінюється у суму 55 (п’ятдесят п’ять) гривень на місяць;

в)    забезпечення належними лікувальними засобами на під­ставі виданих лікарями рецептів на суму 100 (сто) гривень на мі­сяць, але не може перевищувати 1200 (одну тисячу двісті) гривень на рік;

г)     оплата проживання Сидоренко Олени Михайлівни за дого­вором найму житла, який Набувач зобов’язується укласти окремо з третьою особою, комунальні та інші послуги на суму 300 (триста) гривень на місяць.

2.3. Якщо в поточному місяці суми витрат на ліки будуть біль­шими чи меншими зазначеної у п. п. 2”в” п. 2.2. цього Договору се­редньомісячної суми, вважається належним виконанням відповід­не перерахування суми на лікувальні засоби у наступних місяцях, але не більш ніж за один рік.

3. Права та обов’язки сторін

3.1.    Права відчужувача:

3.1.1.  Вимагати своєчасного та повного здійснення надання від Набувача згідно з п. 2 цього Договору.

3.1.2.   Вимагати розірвання Договору та повернення Побутової техніки у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

3.1.3.  Звернутися із заявою до уповноважених органів для вне­сення відомостей до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про цей Договір та обтяження Побутової техніки.

3.2.    Обов’язки набувача:

3.2.1.  У встановлені строки та в необхідному обсязі здійснюва­ти надання згідно із п. 2 цього Договору.

3.2.2. Не пізніше 15 січня 2005 року укласти договір найму (орен­ди) однокімнатної квартири, яка розташована не вище ніж на 2 по­версі у багатоквартирному будинку в м. Харкові в радіусі до 500 метрів від станції метро “Маршала Жукова”.

3.2.3.  У разі смерті Сидоренко Олени Михайлівни поховати її.

3.2.4.   До смерті Сидоренко Олени Михайлівни не укладати щодо Побутової техніки, яка отримана за цим Договором, правочи- ни купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи іншим спо­собом не передавати майно у власність іншій особі.

Втрата (знищення), пошкодження Побутової техніки, одер­жаної Набувачем від Відчужувача, не є підставою для припинен­ня чи зменшення обсягу обов’язків Набувача, взятих ним за цим Договором.

У разі смерті Набувача обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором Побутова техніка. При відсутності у Набувача спадкоємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання Побутова техніка, що відчужена з умовою довічного утримання, повертається Відчужувачу.

4.  Інші умови

4.1.   Ми, Представник відчужувача та Набувач, що підписали­ся, підтверджуємо, що цей договір не носить характеру мнимого та удаваного правочину, тобто не є таким, що передбачено ст.ст. 234, 235 ЦК України., а також свідчимо, що зміст цього договору нам нотарі­усом роз’яснено у повному обсязі, зміст прочитаний нам нотаріусом уголос, а також договір прочитаний нами особисто повністю.

4.2.  У разі неможливості подальшого виконання Набувачем сво­їх обов’язків за цим Договором з підстав, що мають істотне значен­ня, обов’язки Набувача можуть бути передані за згодою Сидоренко Олени Михайлівни члену сім’ї Набувача або іншій особі за їхньою згодою. Відмова Сидоренко Олени Михайлівни у наданні згоди на передання обов’язків Набувача за цим Договором іншій особі може бути оскаржена до суду.

4.3.    Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну Побутової техніки, яка передана Набувачу за цим Договором на інші речі. У цьому разі обсяг обов’язків Набувача може бути за до­мовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

4.4.     Нотаріусом роз’яснено Відчужувачу про право звернен­ня із заявою до уповноважених органів за внесенням відомостей до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про цей Договір та обтяження Побутової техніки.

4.5.  Право власності на Побутову техніку у Набувача виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

4.6. Договір цей є укладеним з моменту нотаріального по­свідчення, що відповідає вимогам ч. З ст. 640, а також ст. 745 ЦК України.

4.7.  Цей         Договір може бути розірвано за згодою сторін, а у ви­падку невиконання його умов і відмови від добровільного розір­вання однією із сторін — у судовому порядку на вимогу Набувача, Відчужувача або Сидоренко Олени Михайлівни.

4.8. У випадках, не передбачених даним Договором сторони ке­руються чинним законодавством.

4.9. Відповідальність   сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.10. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відпо­відає ст. 654 ЦК України.

4.11. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору сторони оплачують порівну.

4.12. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких переда­но сторонам, третій - у справах нотаріальної контори.

Підписи сторін:

Представник Відчужувача_____________________

Набувач_____________________

Посвідчувальний напис нотаріуса