Печать
PDF

11. Заміна умов договору чи передача прав набувача за до­говором довічного утримання

Posted in Гражданское право - Довічне утримання (догляд) (Горбунова, Богачов)

11. Заміна умов договору чи передача прав набувача за до­говором довічного утримання

За взаємною згодою сторін вони можуть змінювати умови до­говору, зокрема, предмет договору. У цьому разі обсяг обов’яз­ків набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним залежно від характеристики конкретного предмету договору.

Сторони в договорі довічного утримання можуть передбачити заміну майна, яке було передане набувачеві. Набувач та відчужу- вач за певних обставин, які виникли, у процесі дії договору дові­чного утримання можуть домовитися про заміну речі на іншу. У даному випадку має бути чітко визначена оцінка відчужуваного майна за погодженням сторін. Виходячи з цього, може бути змі­нений обсяг обов’язків набувача, але слід ураховувати загальний підхід до даного питання, погіршення матеріального становища від- чужувача не повинно відбутися. Сторони вправі залишити обсяг обов’язків набувача незмінним.

У випадку, коли набувач у силу певних обставин не в змозі надалі надавати належне матеріальне забезпечення відчужувачу, набувач наділений правом передати свої права та обов’язки за договором довічного утримання іншій особі у разі неможливос­ті виконувати зазначені обов’язки з поважних причин. До них можна віднести погіршення майнового стану набувача, погір­шення здоров’я, необхідність піклуватися про тяжко хворого чле­на сім’ї або інваліда тощо. У такому випадку обов’язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім’ї набувача або іншій особі за взаємною згодою. Якщо з членів сім’ї набува­ча ніхто не виявить бажання взяти на себе обов’язки набувача, то ці обов’язки можна передати іншій особі, але за згодою відчу- жувача та членів сім’ї набувача.

Відчужувач у свою чергу має право заперечувати проти пе- редання обов’язків набувача за договором довічного утримання іншій особі. У свою чергу набувач має право звернутися до суду для вирішення цього питання.