8. Який існує порядок відшкодування шкоди? PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

8. Який існує порядок відшкодування шкоди?

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкоджен­ням здоров’я або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами. Цей принцип виходить з того, що особа, яка повинна відшкодовувати дану шкоду, отримує свій заробіток (доходи) пе­реважно в помісячному режимі. Проте, за наявності обставин, які мають істотне значення, та з урахуванням матеріального стано­вища фізичної особи, яка завдала шкоди, сума відшкодовування може бути одноразова, але не більше як за три роки наперед.

Для здійснення відшкодування одноразово необхідна наяв­ність необхідних умов:

  1. таке рішення може прийняти тільки суд,
  2. суд має право задовольнити таку вимогу тільки за наявнос­ті обставин, які мають істотне значення (наприклад, поїздка боржника за кордон на постійне місце проживання або на тривалий строк, скрутне матеріальне положення потерпіло­го, який має на утриманні дітей та потребує одержання од­норазової суми для покриття необхідних витрат тощо),
  3. матеріальне становище фізичної особи, яка завдала шкоди, робить можливою виплату такого відшкодування.

Щодо останньої умови здійснення відшкодування, то врахо­вується матеріальне становище як фізичної, так і юридичної осо­би (вона зобов’язана суду надати докази свого матеріального ста­новища). Суд може врахувати також зацікавленість відповідача у виплаті грошової суми одноразово та з’ясувати намір відповідача відносно перспективи одержання разового відшкодування.

У цьому випадку мова йде про одноразове відшкодування за­вданої шкоди за рахунок майбутніх платежів. Однак, це не свід­чить про те, що потерпілий втрачає право на відшкодування в майбутньому щомісячних платежів, якщо за висновком МСЕК він буде мати на них право. Тому в своєму рішенні суд визначає суму відшкодування одноразово, але не більше як за три роки наперед. Якщо ж за висновком МСЕК втрата працездатності визначена на один рік, то при стягненні одноразової суми за рік право на щомі­сячні платежі припиняється. Воно може бути встановлено судом тільки за новим висновком МСЕК на майбутній період.

Крім того, законодавством передбачено стягнення додаткових витрат наперед у межах строків, встановлених на основі висновку відповідної лікарської експертизи, а також у разі необхідності по­передньої оплати послуг і майна (придбання путівки, оплата про­їзду, оплата спеціальних транспортних засобів тощо).