7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

7. Випадки збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану працездатності

Оскільки все ж таки виплати по відшкодуванню шкоди, яка завдана каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я носять пере­важно строковий характер, то слід зважити на те, що за цей пері­од може відбутись ряд змін у стані здоров’я потерпілого. Так, воно може покращитись, внаслідок чого працездатність збільшиться чи відновиться або ж погіршиться, що потягне за собою зменшення або припинення працездатності.

Окреслимо випадки збільшення розміру відшкодування за­подіяної шкоди.

Збільшення обсягу та розміру відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодження здоров’я, можливе за договором або законом.

Чинним законодавством передбачені такі найбільш важли­ві випадки збільшення розміру обсягу та розміру відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом, іншим ушкодженням:

1)  якщо працездатність потерпілого знизилась порівняно з тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшко­дування шкоди,

2)  у разі підвищення вартості життя,

3)  у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати тощо.

Розглянемо питання збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати

Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ін­шим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи є грошо­вими тривалими в часі зобов’язаннями, тому розмір відшкодувань може змінюватися у зв’язку з процесами інфляції в економіці.

Оскільки платежі за такими зобов’язаннями призначені на утримання фізичної особи, вони повинні збільшуватися в тій же пропорції, в якій підвищується вартість життя.

Сьогодні в цих цілях використовується критерій заробітної плати, а індексом є розмір мінімальної заробітної плати, який що­року встановлюється Верховною Радою України. Такий показник використовується в різних цілях, зокрема, для оцінки рівня жит­тя населення з метою виконання державою своєї соціальної функ­ції. Окрім цього, рівень життя визначається також встановленим в державі мінімальним споживчим рівнем. І тому законодавство надає можливість вимагати підвищення розміру відшкодуван­ня шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю у випадках:

  1. підвищення вартості життя,
  2. збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

При цьому в першому випадку матиме місце індексація, а в дру­гому - відповідне збільшення вказаної суми. Однак і в першо­му, і в другому випадках це питання вирішуватиметься судом на підставі заяви потерпілого.

Необхідно також ознайомитись із випадками зменшення розміру відшкодування шкоди, зокрема на вимогу особи, яка за­вдала шкоди

Так, особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпіло­го, має право вимагати зменшення розміру відшкодування шко­ди, якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.

Зменшення розміру відшкодування шкоди може мати місце тільки за вимогою зацікавленої особи, на яку покладено обов’язок її відшкодувати. Підставою такого звернення боржника може бути підвищення працездатності потерпілого порівняно з тією, яка була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.

Крім того, підставою для зменшення розміру відшкодування за даних умов може бути:

  1. визнання боржника інвалідом;
  2. досягнення ним пенсійного віку;
  3. завдання шкоди неумисними діями.

У тому разі, якщо при настанні інвалідності або досягнення пенсійного віку матеріальне становище особи, що повинна здій­снювати відшкодування заподіяної шкоди, не погіршилося (він продовжує працювати і одержувати заробітку платню, достатню для відшкодування шкоди в попередньо визначеному розмірі), то підстав для зменшення розміру відшкодування немає.