5. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи - підприємця PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

5. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи - підприємця

Оскільки все більша кількість населення починає займатись підприємницькою діяльністю, то необхідно розглянути і поря­док визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи - підприємця.

Якщо Ви - підприємець, то обрахування Вашого середньомі­сячного доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушко­дження здоров’я, наділене певною специфікою. Відповідно до ци­вільного законодавства розмір Вашого доходу (як фізичної особи

-      підприємця), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушко­дження здоров’я, що підлягає відшкодуванню, визначається з Ва­шого річного доходу, одержаного в попередньому господарському році, поділеного на дванадцять. Проте якщо Ви отримували дохід менш як дванадцять місяців, розмір втраченого Вами доходу ви­значається шляхом визначення сукупної суми доходу за відповід­ну кількість місяців.

Цивільним кодексом закріплюються правила, згідно яких роз­мір доходу від підприємницької діяльності, втраченого фізичною особою - підприємцем внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, визначається на підставі даних органу державної подат­кової служби.

Так, доходом фізичної особи - підприємця вважається сукуп­ний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтверджени­ми витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтвердженими документаль­но, та вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною дер­жавною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки та Державним комітетом по сприянню малим підприємствам та підприємництву. До складу витрат також належать витрати, які включаються до складу валових витрат ви­робництва (обігу) або підлягають амортизації. Крім того, до до­ходів фізичної особи - підприємця відносять прибуток - різницю між доходом, отриманим від продажу акцій (інших корпоративних прав) протягом року.

Важливою гарантією захисту інтересів потерпілого є й те, що розмір доходу, втраченого фізичною особою - підприємцем вна­слідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, обчислюється виходячи з розміру доходу, який потерпілий мав до ушкодження, у сумах, нарахованих до вирахування податків.

Наведені правила поширюються і на ті випадки, коли шкода завдається фізичній особі, яка самостійно забезпечує себе роботою (адвокатом, особою, зайнятою творчою діяльністю, та іншими). Тобто розмір її втраченого доходу внаслідок заподіяння шкоди та який підлягає відшкодуванню визначається з річного доходу, одер­жаного в попередньому році, поділеного на дванадцять. А коли ці особи отримували дохід менше як дванадцять місяців, то шляхом визначення співвідношення сукупної суми доходу та відповідної кількості місяців. Розмір їх сукупного доходу обчислюється на підставі даних органу державної податкової служби у сумах, нара­хованих до вирахування податків.