Печать
PDF

9. Порядок судового вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду

Posted in Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

9. Порядок судового вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду

Законодавством передбачаються випадки, в яких громадян може звернутися до суду за захистом своїх прав щодо відшкоду­вання шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних та судових органів.

Зокрема, Ви можете звернутись до суду, якщо:

1)    Ви не згодні з винесеною правоохоронними органами постано­вою про відшкодування шкоди;

2)    Ви не згодні з рішенням фінансового органу щодо відшкодуван­ня майна, яке було передано підприємствам, установам, організа­ціям безоплатно (в разі їх ліквідації), або відшкодування частини такого майна за рахунок державного бюджету;

3)    Ви не згодні з рішенням фінансового органу щодо відшкодуван­ня вартості майна, яке було передано підприємствам, установам, організаціям за плату;

4)    Ваша вимога про повернення майна або відшкодування його вартості у безспірному порядку не задоволена або Ви не згодні з прийнятим рішенням органів дізнання, прокуратури, попередньо­го слідства.

Крім того, в судовому порядку вирішується питання відшко­дування моральної шкоди.

У таких випадках Ви повинні звернутися з позовною заявою про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди (див. Зраз­ки позовних заяв) до суду. Цивільним процесуальним кодексом України передбачається можливість подання такого позову за міс­цем проживання позивача.

Майте на увазі, що Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито” передбачається, що сторони спорів, пов’яза­них з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові неза­конним засудженням, незаконним притягненням до криміналь­ної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт від сплати дер­жавного мита звільняються.

При відмові суду у позові про відшкодування вартості знище­ного, втраченого чи пошкодженого майна за рахунок коштів орга­нів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду вона відшкодовується відповідним фінансовим органом у загальному порядку, який наведено вище.

 

 

 

Зразок позовної заяви про зобов’язання надати рівноцінне житлове приміщення

До__________________________________________________суду

(найменування місцевого суду)

Позивач__________________________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:____________________________________

(місце проживання)

Відповідач_________________________________________________

(найменування)

місцезнаходження:__________________________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НАДАТИ РІВНОЦІННЕ ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

Вироком ________(найменування суду)__________  від “___ ”____________ р. я був засуджений (найменування суду)

за ч.___ ст.___ Кримінального кодексу України до______________(вид і міра покарання)________________ .

Ухвалою _____________(найменування суду)_______________ від “__ ”______________ р.

названий вирок було скасовано на підставі________________ і мене було виправдано за відсутністю в діяннях складу злочину.

Внаслідок незаконного засудження моя житлова площа: ____________ -кімнатна квартира №_____ в будинку №_____ по вул.________________ у м.________________ , яка була мені надана за рішенням____________________(найменування органу, номер та дата винесення рішення)_________________________ , була передана іншим особам.

При зверненні на підставі ст. 9 Закону України “Про порядок відшкодуван­ня шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попере­днього слідства, прокуратури і суду “ до____________(найменування відповідача)_____________ із заявою про надання мені позачергово рівноцінного впорядкованого жилого приміщення в м.___________________ з урахуванням складу моєї сім’ї та діючих норм жилої площі протягом шести місяців з дня звернення, мені в цьому було відмовлено  ________________________(вказати причини відмови)_______________________________________ .

(запропоновано інше приміщення, на яке я не погоджуюся).

Відповідач не визнає___________________________________________________ .

Таким чином, На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 9 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями орга­нів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”,

ПРОШУ:

Зобов’язати (найменування відповідача) надати мені позачергово рівноцінне впорядковане жиле приміщення в м. з урахуванням складу моєї сім’ї та діючих норм жилої площі.

Додатки:

1. Копія вироку__________________________________ .

2.  Копія ухвали__________________________________ .

3.  Письмова відповідь про відмову в наданні рівноцінного житлового при­міщення протягом шести місяців з дня звернення.

4.  Документи, що посвідчують право на користування житловим приміщен­ням до засудження (ордер, копія договору найму житлового приміщення, довідка житлового органу тощо).

5.  Копія позовної заяви.

Дата

Підпис

 

 

 

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду

До

(найменування суду)

(П. І. Б.)

що проживає за адресою:

(місце проживання)

ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ

“___ ”__________ 200_ р. на підставі_______________________ мене було взято під варту____________________________________ і пред’явлено обвинувачення за ст.______ Кримінального кодексу України.

“___ ”___________ 200_ р. на підставі_________________________ кримінальна справа відносно мене була закрита за відсутністю в моїх діях складу злочину. В цей же день мене звільнили зі слідчого ізолятора, тобто я був незаконно позбав­лений волі  протягом__________________(вказати час)______________________ .

 

У зв’язку з незаконними діями працівників органів__________(найменування органу)________________  я був позбавлений права_____________________________(на роботу, навчання тощо)_______________________ .

Перебування в місцях позбавлення волі завдало мені моральної шкоди, при­звело до порушення моїх нормальних життєвих зв’язків, погіршення відносин з оточуючими, а також вимагає від мене додаткових зусиль для організації мого життя___________________________(вказати інші негативні наслідки морального характеру)_________________________________________ .

Отже, незаконними діями працівників__________________(найменування органу)___________________ мені завдано моральну шкоду, пов’язану із незаконним пред’явленням обвинува­чення та взяттям під варту, яку я оцінюю на суму_______________ грн. і яка має бути

відшкодована_____________________________________________________________ .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1 - 4, 12, 13 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”,

ПРОШУ:

Стягнути за рахунок державного бюджету на мою користь в рахунок від­шкодування моральної шкоди     грн.

Додатки:

1. Копія постанови про закриття кримінальної справи.

2.  Копія постанови про звільнення з-під варти.

3.  Розрахунок завданої моральної шкоди.

4.  Письмові докази, що підтверджують заяву (лікарняні листи, довідки про стан здоров’я тощо).

5.  Довідка ф-3.

Дата

 

 

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження

До

(найменування місцевого суду)

(П.І.Б.)

що проживає за адресою:_

(місце проживання)

ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОГО ЗАСУДЖЕННЯ

Ціна позову:_____________________________

“___ ”_________________ 200_ року щодо мене було порушено кримінальну справу за ч.____ ст._____ Кримінального кодексу  України,________(запобіжний захід, якщо такий було обрано)_______________

“___ ”_________________ 200_ року________________________________ судом

____________________________________________________________________  мене

було засуджено до _________________________________________________________ .

Ухвалою__________ від “___ ”________ 200_ року зазначене судове рішен­ня було скасовано і справу      у зв’язку з

закрито.

Вважаю, що під час незаконного перебування під слідством та незаконного засудження______________ мені було завдано страждань внаслідок________________ (фізичного та/або психічного) впливу, що полягали у____________________________ .

За час незаконного перебування під слідством та судом я був позбавлений можливості реалізовувати свої звички і бажання, а саме:  погір­шилися мої відносини з оточуючими мене людьми:_______________________ ,  що підтверджується________________________________________________________ .

Вважаю, що за вищевказаних обставин мені завдано моральної шкоди в роз­мірі      ____________________       .

З урахуванням наведеного та на підставі ст. ст. 1 - 4, 12 - 13 Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”,

 

ПРОШУ:

Стягнути за рахунок державного бюджету на мою користь ______________ гривень в якості відшкодування моральної шкоди.

 

Додатки:

1. Розрахунок моральної шкоди.

2.  Копії судових рішень.

3.  Довідка про стан здоров’я.

4.  Витяг з трудової книжки.

5.  Довідка за формою N 3.

6.  Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заява.

Дата