8. Яких заходів Ви повинні вжити для того, щоб отримати належне Вам відшкодування? PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

8. Яких заходів Ви повинні вжити для того, щоб отримати належне Вам відшкодування?

Для визначення розміру шкоди (зокрема, заробітку та інших грошових доходів, які Ви втратили внаслідок незаконних дій, штрафів, стягнутих на виконання вироку суду, судових витрат та інших витрат, сплачених Вами, сум, сплачених у зв’язку з надан­ням Вам юридичної допомоги) Ви протягом шести місяців після направлення повідомлення про право на відшкодування шкоди можете звернутися до наступних органів:

-           при закритті провадження в справі органами дізнання або слідства Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури і Служби безпеки України - відповідно до цих органів;

-           при винесенні виправдувального вироку або закритті справи судом першої інстанції чи в касаційному або наглядному порядку

-           до суду, який розглядав справу по першій інстанції;

-           при скасуванні постанови місцевого суду (судді) про накла­дення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправ­них робіт і закритті справи - в місцевий суд (до судді), який роз­глядав справу про адміністративне правопорушення.

Прогаяний термін для пред’явлення громадянином відповід­них вимог, поновлюється тією установою або організацією, на якій лежить обов’язок по розгляду цих вимог.

Розмір відшкодовуваної шкоди в місячний термін з дня звер­нення громадянина визначають відповідні органи дізнання, до- судового слідства, прокуратури і суд (у порядку, розглянутому вище), про що виносять постанову (ухвалу). Якщо справу закрито судом при розгляді її в апеляційному або касаційному порядку, за­значені дії провадить суд, що розглядав справу у першій інстанції.

В прийнятій постанові (ухвалі) вказаного органу, зокрема, зазначається:

-        найменування органу (службової особи), що виніс таку по­станову (ухвалу), і дата її винесення;

-        дата засудження громадянина, притягнення до кримінальної відповідальності, застосування як запобіжного заходу взяття під варту, накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;

-        дата і підстави винесення виправдувального вироку, скасу­вання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, закриття кримінальної справи (за відсутністю події злочину, за відсутніс­тю в діянні складу злочину або за недоведеністю участі громадя­нина у скоєнні злочину) або закриття справи про адміністратив­не правопорушення;

-        зміст вимог громадянина (стягнення заробітку, виплачених штрафів, судових витрат, сум за надання юридичної допомоги тощо);

-        докладний розрахунок втраченого громадянином заробітку (доходу) з посиланням на документи, на підставі яких проведено розрахунок (розмір середньомісячного заробітку, період, протя­гом якого громадянин був відсторонений від попередньої посади, перебував під вартою як запобіжного заходу, відбував покарання або адміністративне стягнення; сума податків, що підлягає утри­манню за цей період часу, підсумкова сума, що підлягає виплаті в рахунок втраченого заробітку);

-        розмір штрафів, судових витрат та інших сум, що виплачені (стягнуті за виконавчим листом) у зв’язку з незаконними діями;

-        розмір сум, що виплачені (стягнуті за виконавчим листом) на користь установи (адвоката), яка надала юридичну допомогу;

-        загальна сума, що підлягає виплаті громадянинові в рахунок відшкодування завданої шкоди, і порядок її виплати;

-        порядок і термін оскарження і опротестування постанови (ухвали).

Копія постанови (ухвали) про розмір шкоди, завірена гербо­вою печаткою, не пізніше трьох діб після її винесення надсила­ється громадянинові або його спадкоємцям.

У разі незгоди з винесеною постановою (ухвалою) про від­шкодування шкоди Ви відповідно до положень цивільного про­цесуального законодавства можете оскаржити постанову до суду, а ухвалу суду - до суду вищої інстанції в касаційному порядку.

Оскарження до суду не позбавляє Вас права звернутись із скаргою до відповідного прокурора.