Печать
PDF

7. Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судом

Posted in Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

7. Порядок повідомлення громадянину про право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, слідчим, прокурором або судом

Пам’ятайте! У разі виникнення права на відшкодування за­вданої шкоди, тобто у випадках, перелічених вище орган дізнання, слідчий, прокурор або суд зобов’язані роз’яснити Вам порядок по­новлення порушених прав чи свобод та відшкодування завданої шкоди.

Крім того, коли постановлено виправдувальний вирок, закри­то кримінальну справу за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю Вашої участі у вчиненні злочину, а також у разі закриття справи про адміністративне пра­вопорушення Ви маєте право вимагати від органу дізнання, слід­чого, прокурора або суду у місячний строк письмово повідомити про таке рішення трудовий колектив, в якому працюєте, або за місцем Вашого проживання.

Якщо відомості про засудження або притягнення громадяни­на до кримінальної відповідальності, застосування до нього як за­побіжного заходу взяття під варту чи накладення на нього адміні­стративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт були поширені в засобах масової інформації, то на вимогу цього гро­мадянина, а в разі його смерті на вимогу його родичів чи органу дізнання, слідчого, прокурора або суду засоби масової інформації протягом одного місяця повинні повідомити про рішення, що реа­білітує громадянина.

Громадянинові, а в разі його смерті - його спадкоємцям від­повідний орган, одночасно з повідомленням про закриття справи в стадії дізнання і попереднього слідства або з копією виправду­вального вироку, що набрав законної сили, або постановою (ухва­лою) суду (судді) повинен направити повідомлення про право на відшкодування шкоди, в якому роз’яснює, куди і протягом якого терміну можна звернутися за відшкодуванням шкоди і поновлен­ням порушених прав.

Повідомлення містить перелік тільки тих вимог, на які Ви маєте право претендувати.

При відсутності відомостей про місце проживання спадкоєм­ців повідомлення направляється їм не пізніше п’яти днів з дня їх звернення до органів дізнання, попереднього слідства, прокурату­ри і суду.