Частина І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Частина І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рі­шеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, по­переднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

1. Особливості зобов’язань, що виникають внаслідок за­подіяння шкоди органами дізнання, попереднього слід­ства, прокуратури та суду

2. Які органи законодавством віднесені до заподіювачів шкоди?

3. За вчинення яких протиправних діянь правоохорон­них і судових органів передбачається відшкодування шкоди?

4. В яких випадках діяльність правоохоронних та судових органів є незаконною і відповідно буде підставою для відшкодування заподіяної шкоди?

5. За яких обставин потерпілому може бути відмовлено у відшкодуванні завданої шкоди?

6. Що саме підлягає відшкодуванню?

7. Порядок повідомлення громадянину про право на від­шкодування шкоди, заподіяної незаконними діями ор­ганів дізнання, слідчим, прокурором або судом.

8. Яких заходів Ви повинні вжити для того, щоб отримати належне Вам відшкодування?

9. Порядок судового вирішення спорів, пов’язаних з від­шкодуванням шкоди, завданої незаконними діями орга­нів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду.

 

Головними завданнями правоохоронних органів є захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян на засадах їх рівності перед законом, усунення порушень закону, відновлення поруше­них прав.

 

Судові органи, здійснюючи правосуддя, на засадах верхо­венства права забезпечують захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, інтер­есів суспільства і держави.

 

Саме тому Ви повинні завжди пам’ятати, що порушую­чи своїми незаконними діями Ваші права та свободи, право­охоронні, судові органи порушують законодавство.

Конституція України визначає, що кожен має право на від­шкодування за рахунок держави чи органів місцевого самовря­дування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, орга­нів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Крім того, у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

З огляду на значний масив законодавства, що регулює ці пи­тання, розглянемо найбільш вагомі його аспекти.