Шановний читачу ! PDF Печать
Гражданское право - Відшкодування шкоди (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Шановний читачу !

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема за­хисту прав і свобод людини є однією із найактуальніших. У цьо­му напрямку прийнято низку міжнародних нормативно-правових актів, котрі визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод - головним обов’язком кож­ної демократичної держави.

Конституція України визначає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії - визначальними в діяльності держави.

Закріплення за державою обов’язку забезпечення прав і сво­бод людини дає можливість, у випадку порушення останніх, звер­нутись до суду з метою їх захисту та відновлення, а також за ком­пенсацією шкоди, завданої таким порушенням.

На сьогодні зі вступом в дію Цивільного кодексу України ви­рішення питань, пов’язаних із відшкодуванням заподіяної шкоди, перейшло на новий етап правового регулювання. Однак і зараз пе­ред громадянином, який потрапив у життєву ситуацію, в якій він є постраждалим, чи навпаки заподіювачем шкоди, постає багато пи­тань правового характеру.

Адже для того, щоб правильно, а головне законно вчинити у кожній конкретній ситуації, крім норм Цивільного кодексу необ­хідне знання ряду підзаконних нормативних актів.

Саме тому в цьому посібнику розглядається два види зобов’я­зань, що виникають із заподіяння шкоди, які викликають у грома­дян найбільший інтерес. А саме: відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду; від­шкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здо­ров’я або смертю.