ГЛАВА 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

ГЛАВА 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

 

Стаття 481.   Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції

1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

1. Відносини щодо раціоналізаторських пропозицій регулюються Цивільним кодек­сом, Тимчасовим положенням про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні [249] (в частині, що не суперечить Цивіль­ному кодексу) (далі — Тимчасове положення), а також Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі [319].

2. Цивільний кодекс дещо розширює зміст поняття раціоналізаторської пропозиції. Відповідно до п. 9 названого Тимчасового положення раціоналізаторська пропозиція повинна передбачати створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, техніки, що застосовується, та складу матеріалу. Стаття 481 ЦК визнає раціоналізатор­ською пропозицією не тільки технічне або технологічне, а й організаційне рішення.

Разом з тим і в тому випадку, коли раціоналізаторська пропозиція є організаційним рішенням, її об'єктом може бути тільки матеріальний об'єкт або процес. Це означає, що пропозиції щодо вдосконалення організації управління та праці, не пов'язані з матеріальними об'єктами або процесами, не можуть бути кваліфіковані як раціона­лізаторські.

3. Пропозиція має ознаку раціоналізаторської, якщо вона є новою для підприємства, якому вона подана, тобто, відповідно до джерел інформації, що є у юридичної особи, пропозиція не була відома їй в обсязі, достатньому для її практичного використання. На новизну раціоналізаторської пропозиції не впливає її використання за ініціативою власника за місцем подачі протягом не більше трьох місяців до подачі заявки (п. 9 зазначеного Тимчасового Положення [249]).

 

Стаття 482.   Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції

1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

1. Автор раціоналізаторської пропозиції сам визначає в заявці, описі чи кресленнях зміст рішення, що заявляється як раціоналізаторська пропозиція. Якщо при цьому не порушуються права інших осіб, в межах, що заявлені, здійснюється охорона майно­вих і немайнових прав автора раціоналізаторської пропозиції, а також особи, яка отри­мала майнові права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 

Стаття 483.   Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську про­позицію

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана.

1.  Автор раціоналізаторської пропозиції та юридична особа, якій вона подана, називаються суб'єктами права інтелектуальної власності.  Більш детально питання суб'єктів повинні вирішуватись на підставі норм, що сформульовані в главі 35 Ци­вільного кодексу «Загальні положення про право інтелектуальної власності», а також шляхом застосування аналогії.

2. Можливе співавторство у створенні раціоналізаторської пропозиції. Співавторами не можуть визнаватись особи, що надали авторові (авторам) тільки технічну, орга­нізаційну чи матеріальну допомогу при його створенні — так можна стверджувати, застосовуючи за аналогією ч. 4 ст. 8 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [155]. У випадках створення раціоналізаторської пропозиції у зв'язку з вико­нанням трудових (службових) обов'язків або доручення роботодавця немайнові права належать авторові, а майнові — авторові та роботодавцеві (ст. 429 ЦК). Стосовно майнових прав сторони можуть домовитись про інше.

3. Жодна особа не несе обов'язку прийняття раціоналізаторської пропозиції. Це питання кожна особа, до якої звернувся з заявою автор раціоналізаторської пропо­зиції, вирішує на свій розсуд. Але прийнявши раціоналізаторську пропозицію, особа несе обов'язки, що випливають із законодавства та договору між автором раціоналі­заторської пропозиції та особою, що її прийняла.

4. Якщо особа прийняла раціоналізаторську пропозицію, вона повинна зареєстру­вати заявку та протягом місяця прийняти рішення по суті заявки (п. 35 Тимчасового Положення). При визнанні поданого рішення раціоналізаторською пропозицією за­явникові видається свідоцтво відповідно до форми, що встановлена Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі [319].

5. Можливість звернення до декількох осіб з раціоналізаторською пропозицією не виключається. Але договором між автором та особою, що першою прийняла раціо­налізаторську пропозицію, авторові може бути заборонено передавати раціоналізатор­ську пропозицію іншим особам.

 

Стаття 484.   Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізатор­ську пропозицію

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана.

2. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має особисті немайнові права відповідно до ст. 423 ЦК.

2. Формулювання ч. 1 ст. 484 ЦК виключає застосування п. 53 Тимчасового Поло­ження, що визначає розмір винагороди, яка виплачується авторові раціоналізаторської пропозиції. Відповідно до ч. 1 ст. 484 ЦК заохочення, в т.ч. і винагорода, що випла­чується авторові, повинне мати ознаку добросовісного. Таким чином, розмір винаго­роди визначається Цивільним кодексом через використання оціночного поняття. Для
працівників, які внесли раціоналізаторську пропозицію, що зумовила зміну технічних норм і розцінок, передбачено збереження попередніх розцінок протягом шести місяців від дати початку його впровадження (частина перша ст. 91 КЗпП [28]).