ГЛАВА 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

ГЛАВА 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

 

Стаття 471.   Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

1. Стаття, що коментується, встановлює одну ознаку компонування інтеграль­них мікросхем, за наявності якої воно вважається придатним для набуття на нього права інтелектуальної власності. Такою ознакою є оригінальність компонування інтегральних мікросхем. Таке ж правило формулюється в ч. 1 ст. 5 Закону «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [119]. Частина 2 цієї ж статті формулює презумпцію оригінальності компонування інтегральних мікросхем і вста­новлює, що компонування інтегральних мікросхем визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральних мікросхем, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати його першого
використання.

2. Не перешкоджає визнанню компонування інтегральних мікросхем оригінальним наявність у ньому елементів, що були відомі в галузі мікроелектроніки на одну із за­значених в попередньому пункті коментаря дат. У таких випадках правова охорона щодо неї може бути надана, якщо сукупність елементів компонування інтегральних мікросхем в цілому відповідає зазначеним вище вимогам.

Компонування інтегральних мікросхем визнається оригінальним, хоча б автор чи інша особа, що одержала інформацію від автора, розкрили інформацію про неї, якщо від дати розкриття інформації пройшло не більше двох років. Якщо заінтересована особа доведе факт розкриття інформації, достовірність дати розкриття інформації чи першого використання, компонування інтегральних мікросхем не може бути визнане оригінальним та зареєстроване.

 

Стаття 472.   Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікро­схеми засвідчується свідоцтвом.

2. Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.

3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

1.  Цивільний кодекс формулює тільки найбільш загальні положення щодо охоро­ни права на компонування (топографії) інтегральних мікросхем (ІМС). Тому після введення в дію нового Цивільного кодексу зберіг чинність Закон «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (далі в межах коментаря до глави 40 Цивіль­ного кодексу — Закон).

У зв'язку з введенням в дію нового Цивільного кодексу зміни до Закону не вносили­ся. Тому в Цивільному кодексі використовується термін «компонування» інтегральних мікросхем, а в Законі — «топографія» інтегральних мікросхем.

2.  Компонування інтегральної мікросхеми визначається в ст. 1 Закону як зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів мікросхем та з'єднань між ними.

3. Документом, що засвідчує право на компонування інтегральної мікросхеми, є свідоцтво,  що видається Державним департаментом.  Свідоцтво може бути видане за умови, що компонування інтегральних мікросхем відповідає умовам охороноздатності, що визначаються ст. 471 ЦК, ст. 5 Закону, тобто є оригінальним.

4. Якщо до Державного департаменту надійшло дві чи більше заявок на одне і те ж компонування інтегральних мікросхем від різних заявників, то право на реєстрацію компонування належить тому заявникові, заявка якого має більш ранню дату подання (див. п. 2 коментаря до ст. 475 ЦК), або, якщо заявлено більш ранню дату першого використання компонування інтегральних мікросхем, за умови, що вказана заявка
не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації компонування інтегральних мікросхем (ст. 8 Закону).

5. Порядок складання та подачі заявки визначається ст. 9 Закону та Правилами складання, подачі та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікро­схеми [349]. Заявка повинна містити матеріали, що ідентифікують інтегральну мікро­схему. Якщо заявник вважає будь-який шар компонування інтегральних мікросхем або його частини такими, що містять конфіденційну інформацію, цей шар в цілому або
його частину можна вилучити та включити до складу матеріалів, що ідентифікують компонування інтегральних мікросхем, в закодованій формі.

6. Експертиза заявки на реєстрацію компонування інтегральних мікросхем прово­диться лише за формальними ознаками. Тому реєстрація компонування інтегральних мікросхем здійснюється під відповідальність заявника за її охороноздатність.

7. За результатами експертизи заявка може бути відхилена, якщо буде встановлено, що об'єкт не належить до таких, що охороняються. Рішення про відхилення заявки може бути оскаржене у встановленому порядку до Апеляційної ради Державного де­партаменту протягом двох місяців від дати його одержання заявником. Скарга повинна бути розглянута Апеляційною радою протягом двох місяців від дати її надходження, про що виноситься рішення, що підлягає затвердженню наказом керівника Держав­ного департаменту.

8. За позитивними наслідками експертизи заявки за формальними ознаками Дер­жавний департамент приймає рішення про реєстрацію компонування інтегральних мікросхем й вносить запис про реєстрацію до Державного реєстру України топографій ІМС, про що здійснюється публікація в офіційному бюлетені. Протягом місяця після державної реєстрації компонування інтегральних мікросхем видається (висилається)
свідоцтво про державну реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми (ІМС). Якщо співавторів (заявників) декілька, видається тільки одне свідоцтво (ч. 1 ст. 14 Закону [119]).

9. Будь-яка особа в межах строку, встановленого ст. 99 КАС [45], що, за загаль­ним правилом, має відраховуватись від дня опублікування офіційних відомостей про зареєстроване компонування інтегральних мікросхем, має право оскаржити до суду відповідне рішення Державного департаменту.

 

Стаття 473.   Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтеграль­ної мікросхеми

1.  Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

2) інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за до­говором чи законом.

1. Право на реєстрацію компонування інтегральних мікросхем належить авторові або його правонаступникові. Співавтори мають однакові права на реєстрацію компо­нування інтегральних мікросхем, але вони можуть домовитись про інше. Зокрема, не виключається домовленість про те, що право на реєстрацію та одержання свідоцтва належить одному чи декільком із співавторів. Але і при цьому не може укладатись
договір про відчуження одним чи декількома авторами права авторства, оскільки право авторства є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. Що стосується свідоцтва, то із нього випливають лише майнові права.

2. Як і щодо винаходів та деяких інших об'єктів інтелектуальної власності, стосов­но компонування інтегральних мікросхем встановлено, що право авторства не може належати особам, які при створенні компонування інтегральних мікросхем надавали авторові лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформ­ленню матеріалів для одержання правового захисту, але не внесли особистого творчого внеску у створення компонування інтегральних мікросхем.

3. Право на реєстрацію та одержання свідоцтва про право на компонування інте­гральних мікросхем належить роботодавцю, якщо компонування інтегральних мікро­схем створено в зв'язку з виконанням автором трудових обов'язків чи за спеціальним дорученням роботодавця. На автора за таких умов покладається обов'язок подати роботодавцю письмове повідомлення про створення охороноздатного компонування інтегральних мікросхем. Роботодавець протягом чотирьох місяців повинен або подати заявку на реєстрацію компонування інтегральних мікросхем, або прийняти рішення про збереження його як конфіденційної інформації, про що автору повідомляється письмово. В іншому випадку право на реєстрацію компонування інтегральних мікро­схем переходить до автора. Якщо роботодавець скористався правом на реєстрацію компонування інтегральних мікросхем або на збереження його як конфіденційної інформації, автор отримує суб'єктивне цивільне право на винагороду. Розмір вина­городи Закон прямо не визначає, але приписує виплачувати її відповідно до еконо­мічної цінності компонування інтегральних мікросхем та іншої вигоди, яку одержав чи міг одержати роботодавець чи його правонаступник. Конкретний розмір вина­городи авторові визначається договором між автором та роботодавцем. Він повинен бути укладений не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем по­відомлення, на яке зазначалося вище. Сплив цього строку не припиняє права автора на винагороду, а лише є підставою для звернення до суду з позовом про спонукання до укладення договору. У судовому порядку вирішується і спір про розмір та умови виплати винагороди.

 

Стаття 474.   Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтеграль­ної мікросхеми

1. Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

1) право на використання компонування інтегральної мікросхеми;

2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікро­схеми;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікро­схеми належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено за­коном чи договором.

1. Власник зареєстрованого компонування інтегральних мікросхем має виключне право використовувати його на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих компонувань інтегральних мікросхем. Винятки з цього правила можуть встановлюватись тільки законом. Законом відповідно до ч. 1 ст. 474 ЦК повинні встановлюватись і способи використання компонувань  інтегральних мікросхем. Вони встановлені ч. З ст. 16 Закону. Це: 1) копіювання компонувань ін­тегральних мікросхем; 2) виготовлення ІМС з застосуванням даного компонування; 3) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС; 4) ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України; 5) пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг ІМС, виготовленої із застосуванням даного компонування, та будь-яких виробів, що містять такі компону­вання ІМС. Визначається, що ІМС є виготовленою із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компону­вання ІМС оригінальним.

2. Власник зареєстрованого компонування інтегральних мікросхем має право спо­віщати про реєстрацію компонування ІМС шляхом позначення компонування, або виробів, що містять таке компонування, літерою «Т» із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання компонування інтегральних мікросхем (ч. 7 ст. 16 Закону) та інформації, що надає можливість ідентифікувати володільця
прав на компонування інтегральних мікросхем.

3. Якщо свідоцтво належить кільком особам, використання зареєстрованого ком­понування інтегральних мікросхем здійснюється відповідно до договору між ними. У разі відсутності згоди кожен із власників прав на зареєстроване компонування ІМС має право використовувати її на свій розсуд, але жоден із них не має права укладати договори про видачу дозволу (ліцензії) на використання зареєстрованого компонування
інтегральних мікросхем або передачу права власності на нього.

4. Володілець свідоцтва про державну реєстрацію компонування інтегральних мі­кросхем має право укладати договори про передання права власності на компонування ІМС та про надання дозволу на використання компонування ІМС. Такі договори від­повідно до ч. 5 ст. 16 Закону вважаються дійсними за умови укладання їх у письмовій формі та наявності підписів сторін. Це відповідає ч. 1 ст. 1114 ЦК. Але слід врахо­вувати, що спеціальним правилом ч. 2 ст. 1114 ЦК встановлено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації, якщо відповідні права є чинними після їх державної реєстрації. Це узгоджується з ч. 1 ст. 475 ЦК, відповідно до якої всі майнові права на компонування інтегральних мікросхем є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Але ж ми
звертали увагу на те, що на цей час цивільне законодавство передбачає реєстрацію компонування інтегральних мікросхем,  а не прав на них.   До введення реєстрації майнових прав на компонування інтегральних мікросхем договори про передання прав на використання компонування інтегральних мікросхем слід вважати чинними з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов у формі, якої вимагає
закон (ч. 1 ст. 638 ЦК). Проте внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем запису про передання майнових прав інтелектуальної влас­ності на компонування ІМС можливе з ініціативи сторони договору про передання прав на компонування інтегральних мікросхем (ч. 5 ст. 16 Закону [119]). Порядок реєстрації договорів визначається Інструкцією про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на топографії інтегральних мікросхем та ліцензійного договору на використання топографії інтегральних мікросхем.

5. Можливість правомірного використання компонування інтегральних мікросхем без дозволу володільця свідоцтва передбачено ст. 17 Закону. Крім того, виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки, Кабінет Міністрів може до­зволити використання компонування ІМС без згоди власника, але з виплатою йому відповідної компенсації.

6. Встановлюються також випадки, коли використання зареєстрованого компону­вання ІМС не визнається порушенням прав, що надаються володільцю свідоцтва про державну реєстрацію компонування ІМС:

1)       не визнається порушенням використання зареєстрованого компонування ІМС у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово чи випадково знаходиться у водах чи на території України, за умови, що вона використовується лише для потреб зазначеного засобу;

2)      не визнається порушенням використання компонування ІМС без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту та за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

7. Не визнається порушенням прав використання компонування ІМС, якщо при придбанні ІМС набувач не знав і не міг знати, що ця ІМС або відповідний виріб були виготовлені та введені в обіг з порушенням прав власника зареєстрованого компонування інтегральних мікросхем. Проте після одержання повідомлення про це особа зобов'язана припинити використання ІМС або виплатити компенсацію власнику
компонування ІМС.

8. На власника зареєстрованого компонування інтегральних мікросхем покла­дається обов'язок добросовісно користуватися виключним правом,  що надається реєстрацією.