ГЛАВА 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ PDF Печать
Гражданское право - В.Г. Ротань та ін. Коментар до ЦКУ т.1

ГЛАВА 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

 

Стаття 170.   Органи, через які діє держава у цивільних відносинах

1. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

1. Свої цивільні права та обов'язки держава здійснює через органи державної влади, компетенція яких при цьому встановлюється законодавством.

2.  Від імені держави в цивільних правовідносинах можуть діяти Кабінет Мі­ністрів, якому надане повноваження управління об'єктами державної власності (п. 5 ст.   116 Конституції),  Міністерство фінансів, яке за дорученням Кабінету Міністрів виступає від імені останнього гарантом своєчасного погашення облігацій внутрішньої державної позики, здійснює укладення кредитних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою (підпункти 15, 17 п. 4 Положен­ня про Міністерство фінансів [256]), Фонд державного майна, на який покладено функції управління державними корпоративними правами (ст. 1 Указу Президента «Про зміни у структурі органів виконавчої влади» [258]), Державне казначейство, що здійснює управління наявними коштами державного бюджету (п. 4 Положення про Державне казначейство [311]). Держава виступає як сторона цивільних пра­вовідносин щодо розподілу продукції, нехай би відповідні договори укладались не тільки Кабінетом Міністрів, а й Автономною Республікою Крим чи органом місцевого самоврядування.

 

Стаття 171.   Органи,  через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах

1. Автономна Республіка Крим набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, вста­новленої законом.

1. Відповідно до ч. 2 ст. 38 Конституції Автономної Республіки Крим [126] за Радою міністрів Автономної Республіки Крим слід визнати право здійснювати цивільні права та обов'язки Автономної Республіки Крим. Такі повноваження мають і інші органи, яким воно надане нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим. Зо­крема, таке право має Фонд майна Автономної Республіки Крим.

 

Стаття 172.   Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відноси­нах

1. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої" компетенції, встановленої законом.

1. Цивільні права територіальних громад здійснюють сільські, селищні, міські ради (ч. 5 ст. 16 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»); сільський, селищний, міський голова (п. 13, 14, 16 ч. 13 ст. 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Укра­їні»). Повноваження на здійснення цивільних прав територіальних громад вправі також здійснювати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.


Стаття 173.   Представники держави. Автономної Республіки Крим, територіальних громад

1. У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

1. Підставою для представництва від імені держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад, що здійснюється фізичними, юридичним особами, органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим, та органами місцевого само­врядування, можуть бути спеціальні доручення. Але будь-яких законодавчих актів, які б установлювали вимоги до таких доручень, не приймалось. Натомість, поширеною є практика встановлення законом повноважень державних органів діяти від імені дер­жави у цивільно-правових відносинах.