Розділ V. Нагляд за додержанням і застосуванням законів PDF Печать
Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Розділ V. Нагляд за додержанням і застосуванням законів

§ 1. Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 2. Предмет та межі нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 4. Методика і тактика нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 5. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів
§ 6. Нагляд за відповідністю правових актів органів місцевого самоврядування вимогам Конституції України та чинному законодавству
§ 7. Нагляд за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування

§ 1. Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів

Відповідно до п.9 Перехідних положень Конституції України, на прокуратуру України покладається нагляд за додержанням і застосуванням законів. Цю функцію конкретизовано у ст.1 Закону України “Про прокуратуру”, згідно з якою прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів є по суті видом діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, що здійснюється від імені держави шляхом використання передбачених законом повноважень та правових засобів їх забезпечення з метою з’ясування стану додержання Конституції України та законів, вжиття заходів до усунення порушень законів, притягнення винних до встановленої законом відповідальності, поновлення порушених прав.
У загальному вигляді завдання прокурорського нагляду сформульовані у ст.4 Закону “Про прокуратуру”. Відповідно до її положень, діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань: 1)закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини і громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.
Зазначені завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів конкретизовані у наказі Генерального прокурора України № 6 гн від 15.04.2004 р. “Про організацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави”. Зокрема, з урахуванням актуальності суспільно-правових відносин, які відбуваються в окремих галузях економіки, промисловості, агропромисловому комплексі, фінансової системи, прокурори мають зосереджувати свою діяльність на забезпеченні додержання вимог законів відносно:
- запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- викриття корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
- охорони власності, земельних ресурсів і природного середовища;
- здійснення приватизації державного та комунального майна;
- банківської, митної та зовнішньоекономічної діяльності;
- бюджетної діяльності, оподаткування та енергозбереження (п. 2.3 наказу Генерального прокурора України № 6 гн).
Першочерговим обов’язком прокурорів є своєчасне виявлення та опротестування незаконних нормативно-правових актів, оскільки їх дія одночасно поширюється на широке коло осіб.
Особливу увагу прокурори мають приділяти нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення правоохоронними та контролюючими органами, використовувати в повному обсязі повноваження, зазначені у ст. 250 КУпАП. При цьому потрібно вживати заходи щодо опротестування незаконних постанов про накладання адміністративних стягнень; оперативно реагувати на факти незаконного застосування до громадян уповноваженими органами та їх посадовими особами заходів адміністративного примусу. З цією метою прокурори повинні щомісяця перевіряти додержання закону: при адміністративному затриманні; при доставленні правопорушника; щодо порядку й умов тримання осіб, підданих адміністративному арешту, в спецприймальниках та ізоляторах тимчасового тримання.