Печать
PDF

Розділ ІІ. Система та структура органів прокуратури України - § 2. Структура Генеральної прокуратури України

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 2. Структура Генеральної прокуратури України

Генеральна прокуратура України здійснює керівництво підпорядкованими прокуратурами, а також виконує покладені на прокуратуру наглядові та інші функції, організує свою діяльність за територіальним та предметно-галузевим принципами. Відповідно до чинного законодавства структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.
Генеральний прокурор України має першого заступника і заступників. При Генеральному прокурорі України утворюється колегія, як дорадчий орган, у складі Генерального прокурора України (голова колегії), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України.
У Генеральній прокуратурі діють головні управління і відділи, які створюються з урахуванням як традиційних, сталих, так і нових, але не менш пріоритетних напрямків діяльності. У їх складі є управління і відділи, а також самостійні управління та відділи. Генеральний прокурор України в залежності від конкретних завдань корегує структуру Генеральної прокуратури в цілому або її окремих управлінь і відділів.
Чинна структура Генеральної прокуратури України має такий вигляд:
- Генеральний прокурор України;
- Перший заступник Генерального прокурора України та 4 заступники Генерального прокурора України;
- заступник Генерального прокурора України — начальник головного управління військових прокуратур;
- апарат Генерального прокурора України (на правах управління).
Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. У складі головного управління діють:
а) управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. До нього входять:
- відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового слідства;
- відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
б) управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. У його складі:
- відділ нагляду за виконанням законів спецпідроз-ділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при провадженні досудового слідства;
- відділ нагляду за додержанням законів спецпідроз-ділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при проведенні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
в) управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. У його складі:
- відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;
- відділ нагляду за додержанням законів про державний кордон і митну справу;
- відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
Організаційно-методичний відділ.
Головне управління захисту прав і свобод громадян та і інтересів держави. До його складу входять: а) управління захисту прав і свобод громадян:
- відділ нагляду за додержанням законів у соціальній сфері;
- відділ захисту прав і свобод неповнолітніх;
- відділ нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення;
б) управління захисту інтересів держави:
- відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави;
- відділ нагляду за додержанням природоохоронного законодавства;
- другий відділ;
в) управління представництва інтересів громадян та держави в суді:
- відділ представництва інтересів громадян та держави у цивільному судочинстві;
- відділ представництва інтересів громадян та держави в господарському судочинстві;
- відділ захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.
Організаційно-методичний відділ.
До головного управління військових прокуратур входять:
1) Слідче управління, яке складається з:
а) відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ, додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
б) слідчого відділу.
2) Відділ нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
3) Відділ підтримання державного обвинувачення, представництва в судах та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах.
4) Організаційно-методичний відділ та контролю виконання.
5) Відділ роботи з кадрами.
6) Секретаріат (на правах відділу).
Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органами прокуратури складається з:
- відділу нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами прокуратури;
- відділу криміналістики та методичної роботи.
Управління з розслідування особливо важливих справ має у своїй структурі:
- перший слідчий відділ;
- другий слідчий відділ;
- третій слідчий відділ.
Відділ нагляду за розсліду ванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України.
Управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті складається з:
- відділу захисту прав і свобод громадян та інтересів держави на транспорті;
- відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
До складу управління підтримання державного обвинувачення в судах входять:
- відділ організації підтримання державного обвинувачення;
- відділ участі прокурорів у розгляді Верховним Судом України кримінальних справ;
- організаційно-методичний відділ.
Управління кадрів складається з:
- відділу роботи з кадрами;
- відділу підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.
До складу організаційно-контрольного управління входять:
- відділ організації роботи і контролю виконання;
- відділ статистичної інформації та аналітичної роботи.
До міжнародно-правового управління входять:
- відділ міжнародного співробітництва;
- відділ правової допомоги.
Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Відділ правового забезпечення.
Відділ прийому громадян, розгляду звернень та запитів народних депутатів України.
Перший відділ.
Прес-служба (на правах відділу).
Управління справами складається із:
- секретаріату (на правах відділу);
- відділу програмного і технічного забезпечення;
- відділу перекладів;
- відділу матеріально-технічного забезпечення;
- відділу капітального будівництва;
- експлуатаційно-господарського відділу;
- їдальні;
- запасного пункту управління.
Відділ фінансування та бухгалтерського обліку.
Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
Керівники управлінь і відділів призначаються на посади Генеральним прокурором України. Одночасно вони є його старшими помічниками та помічниками. Генеральний прокурор має також старших помічників та помічників з особливих доручень.
Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством статистики розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття і розслідування злочинів.
Закон надає Генеральному прокурору України широкі повноваження по керівництву органами прокуратури. Він, зокрема:
- спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;
- призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, старших помічників і помічників Генерального прокурора України з особливих доручень, заступників керівників структурних підрозділів, старших слідчих з особливо важливих справ і слідчих з особливо важливих справ, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів. Призначення цих працівників відбувається на неви-значений термін;
- затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання в межах загальної чисельності працівників і фонду заробітної плати. Залежно від конкретних умов, складності, обсягу наглядової та іншої діяльності той же самий вид праці в обласних та прирівняних до них прокуратурах може здійснюватися або управліннями, або відділами, або старшим помічником чи помічником прокурора. В міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокуратурах чисельність апарату залежить від обсягу роботи, що виконується;
- призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора цієї республіки;
- призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів. Вони призначаються на п’ятирічний строк, по закінченні якого або залишаються на цій посаді на новий строк, або в порядку ротації переводяться на рівноцінну посаду чи, залежно від результатів діяльності у підпорядкованій їм структурі, на іншу посаду з підвищенням чи пониженням по службі, або звільняються у зв’язку з переходом на іншу роботу за станом здоров’я, результатами атестації та ін.;
- відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом “Про прокуратуру”. Генеральний прокурор України призначає членів колегій прокуратур Автономної Республіки Крим, прокуратур областей та прирівняних до них прокуратур міст Києва і Севастополя. Начальники управлінь і відділів, старші помічники прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей та прирівняні до них прокурори призначаються відповідними прокурорами за узгодженням з Генеральною прокуратурою (заступниками Генерального прокурора України, начальниками управлінь і відділів, які керують відповідними ділянками роботи). Особи, призначення яких повинно узгоджуватись з Генеральною прокуратурою, не можуть бути звільнені з посади, що займають, без її згоди;
- відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції. В наказах визначаються методика і тактика здійснення нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів у відповідній сфері чи напрямку діяльності;
- присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 p.; вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2, 3 класів.
Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури є прокуратурами другої ланки і тому особливість їх діяльності полягає у тому, що, з одного боку, вони здійснюють функції, покладені Законом на органи прокуратури в межах компетенції обласної прокуратури, а з другого — керують підпорядкованими прокуратурами.
Відповідно до ст. 16 Закону “Про прокуратуру” прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя очолюють відповідні прокурори, які призначаються на посаду Генеральним прокурором України строком на 5 років. Вони мають першого заступника і заступників, які також призначаються на посаду Генеральним прокурором України, але без обмеження строку. Структурно прокуратури цього рівня також складаються з управлінь і відділів (в значній частині таких, що співпадають з управліннями і відділами Генеральної прокуратури), начальники яких призначаються на посаду і звільняються з посади прокурорами, які очолюють ці прокуратури (за узгодженням з першими заступниками, заступниками, начальниками управлінь і відділів Генеральної прокуратури).
При визначенні функціональних обов’язків структурних підрозділів цих прокуратур використовуються (так само як і в Генеральній прокуратурі) принципи: предметний та зональний.
Положення про управління, відділи, інші структурні підрозділи обласних та прирівняних до них прокуратур затверджуються керівниками цих прокуратур. В них визначаються складові частини підрозділів, завдання та основні види робіт, що покладені на конкретний структурний підрозділ, а також обсяг повноважень начальника, його заступника і прокурорів управління (відділу).
У зазначених прокуратурах є посади заступників начальників, старших прокурорів, прокурорів управлінь і відділів, старших слідчих з особливо важливих справ, слідчих з особливо важливих справ і старших слідчих, спеціалістів і інших співробітників, які призначаються та звільняються керівником відповідної прокуратури.
На практиці розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів здійснюється шляхом поєднання зонального та предметного принципів або за працівниками управління (відділу) закріплюється окреслена зона і якийсь предмет, або частина прокурорів управління (відділу) виконує обов’язки по зонах, частина — по предмету. Натакий підхід орієнтує і Генеральний прокурор України: “Обов’язки між працівниками районної (міської) ланки розподіляти, як правило, за предметним (галузевим), а прокуратур вищого рівня — зонально-предметним принципом з урахуванням теоретичної підготовки, практичного досвіду, індивідуальних нахилів та здібностей працівників.
Розподіл обов’язків між керівним складом Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та ВМС України, районних (міських) прокуратур та прирівняних до них визначати наказом керівника прокуратури, у структурних підрозділах — розпорядженням заступника прокурора. Положення про структурні підрозділи затверджувати наказом керівника прокуратури”. (П. 4 наказу № 1 Генерального прокурора України від 19 січня 2004 р. “Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України”).
До повноважень прокурорів обласних і прирівняних до них прокуратур по керівництву очолюваними прокуратурами поруч із повноваженнями по призначенню та звільненню відповідних працівників (про що було вище) віднесено внесення змін у встановлені штати своєї прокуратури в межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати (такі зміни призводяться лише за узгодженням з Генеральним прокурором України). Певні повноваження такого змісту має прокурор обласної та прирівняної до неї прокуратури стосовно підлеглих прокуратур (міських, районних, міжрайонних, районних в містах, інших прирівняних до них прокуратур). Зокрема, він призначає заступників прокурорів, старших помічників, помічників, старших слідчих та слідчих цих прокуратур.