Печать
PDF

Розділ І. Предмет, система та основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні” - § 3. Основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 3. Основні поняття курсу “Прокурорський нагляд в Україні”

Як наукова та навчальна дисципліна прокурорський нагляд оперує сукупністю певних понять для визначення та розкриття змісту організації і діяльності органів прокуратури з виконання покладених на них завдань, функцій та застосування наданих повноважень. Одноманітне визначення та тлумачення цих понять є необхідним теоретичним підґрунтям для належного сприйняття навчального курсу “Прокурорський нагляд в Україні”.
Система прокуратури — впорядкована відповідно до єдиних засад організації та діяльності сукупність органів та установ прокуратури, які виконують взаємопов’язані завдання та функції, спрямовані на забезпечення законності у державному управлінні.
Орган прокуратури — складова частина системи прокуратури України, організована відповідно до адміністративно-територіального поділу України (територіальні прокуратури) або відповідно до організаційно-структурних та правових відносин у різних сферах суспільного життя (спеціалізовані прокуратури).
Функція прокуратури — напрямок її діяльності, обумовлений завданнями, покладеними на прокуратуру, а також повноваженнями по їх виконанню.
Прокурорський нагляд — вид діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, наділених повноваженнями з виявлення порушень законів, вжиття заходів до поновлення порушених прав громадян та юридичних осіб та притягнення винних осіб до відповідальності.
Слід мати на увазі, що термін “прокурорський нагляд” використовується у правовій науці також і для позначення відповідної галузі правової науки, і відповідної навчальної дисципліни.
Об’єкт прокурорського нагляду — сукупність юридичних та фізичних осіб, на яких розповсюджується компетенція прокуратури (ст. 1 Закону України “Про прокуратуру”).
Суб’єкт прокурорського нагляду — посадова особа органу прокуратури, яка діє відповідно до своєї компетенції (ст. 56 Закону “Про прокуратуру”, п. 6 ст. 32 КПК України).
Прокурорсько-наглядові повноваження — відносини, які виникають між прокурором та юридичними і фізичними (посадовими) особами в процесі здійснення нагляду за додержанням та виконанням Конституції України та законів.
Компетенція прокурора — сукупність повноважень (прав, обов’язків та відповідальності) щодо виконання покладених на нього завдань та функцій у певних сферах діяльності.
Акт прокурорського нагляду — передбачений законом правовий засіб (форма) реалізації повноважень прокурора по виявленню порушень закону, їх усуненню та притягненню винних осіб до відповідальності.
Прокурор — посадова особа — державний службовець, який перебуває на державній службі в органах прокуратури, має повноваження по здійсненню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно до встановленої компетенції.
Прокурорські працівники — прокурори, слідчі, наукові та педагогічні працівники установ прокуратури, яким відповідно до їх посад та стажу роботи присвоєні класні чини.