ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

Posted in Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 

 

 

(лекції - 2 години, практичні заняття - 2 години (колоквіум), самостійна робота - 2 години)

План

1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.

3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

Основні категорії: відповідальність за порушення фінансового законодавства; підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства; відповідальність за порушення бюджетного законодавства; фінансова відповідальність; фінансове правопорушення; бюджетне правопорушення; податкове правопорушення.

Ефективність фінансово-правового регулювання залежить від стану виконання суб’єктами фінансових правовідносин своїх обов’язків, закріплених фінансово-правовими нормами. У суспільстві з високим рівнем правової культури виконання обов’язків забезпечується переважно переконанням учасників суспільних відносин у необхідності дотримуватися суспільно корисної поведінки. Саме цим визначається зміст юридичної відповідальності у позитивному аспекті. Протилежним підходом є розгляд юридичної відповідальності у ретроспективному аспекті.

 

5.1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності

Ретроспективна відповідальність передбачає установлену законом міру державно-владного впливу, яку застосовують до суб’єкта правопорушення. Сутність такої відповідальності (на відміну від позитивного аспекту) визначає державний примус. Юридична відповідальність виконує функцію гаранта дотримання приписів правових норм, реалізації суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків учасниками правовідносин. Деякі види юридичної відповідальності є невід’ємними елементами різних галузевих режимів правового регулювання.

У науці фінансового права останнім часом спостерігається підвищений інтерес до проблеми відповідальності суб’єктів фінансових правовідносин. Трансформація системи фінансово-правового регулювання та інтенсивний розвиток фінансового законодавства в Україні сприяли формуванню значного законодавчого масиву, в якому закріплені підстави відповідальності, санкції за порушення фінансово-правових норм та визначено процесуальний порядок застосування цих санкцій. Зазначений нормативний масив формувався за різними напрямами. По-перше, на рівні як законів, так і підзаконних нормативних актів. По-друге, ці норми мали різне галузеве закріплення: було встановлено кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків, нецільове використання бюджетних коштів; до Кодексу про адміністративні правопорушення було внесено статті, які передбачали адміністративну відповідальність за порушення фінансового законодавства; у Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" закріплені фінансові санкції за порушення валютного законодавства.

Однак і дотепер науковці та практики висловлюють протилежні погляди з цього питання: від визнання фінансово-правової відповідальності самостійним видом юридичної відповідальності до повного заперечення існування цього виду відповідальності. На наш погляд, відповідальність за порушення фінансового законодавства слід розглядати як комплексну категорію, що складається з відносно відокремлених блоків залежно від інституційної належності фінансово-правових норм, що порушуються при вчиненні протиправного діяння у сфері фінансової діяльності держави. Ці блоки деталізуються у процесі кодифікації окремих інститутів фінансового законодавства. Такими блоками, зокрема, е: відповідальність за порушення бюджетного законодавства, передбачена гл. 18 Бюджетного кодексу України; відповідальність за порушення податкового законодавства (до прийняття Податкового кодексу механізм реалізації відповідальності за податкові правопорушення закріплений у Законі України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами1’ (ст. 17), Законі "Про державну податкову службу в Україні" (п. 11 ст. 11), Кодексі України про адміністративні правопорушення та інших нормативних актах). Податковий кодекс Російської Федерації містить спеціальний розділ "Податкові правопорушення та відповідальність за їх вчинення", яким врегульовані питання відповідальності за порушення податкового законодавства.

Як окремі елементи можна розглядати: відповідальність за порушення правил здійснення рахункових операцій із. застосуванням реєстраторів рахункових операцій, передбачену Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"; відповідальність за порушення встановленого порядку обігу готівки відповідно до Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", а також відповідальність за порушення валютного законодавства, що встановлена Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (ст. 16), а також іншими актами валютного законодавства.

Кожний із зазначених елементів має специфіку, зумовлену характером відносин в окремих сегментах фінансової діяльності. Проте всі вони мають обов’язкові ознаки, властиві юридичній відповідальності загалом:

а) підставою відповідальності є вчинення правопорушення;

б) відповідальність за порушення фінансового законодавства виступає як форма реалізації державного примусу за порушення приписів фінансово-правових норм;

в) полягає у застосуванні до правопорушника негативних наслідків, передбачених у санкціях фінансово-правових норм, які мають майновий характер і виражені переважно в грошовій формі;

г) відповідальність за порушення фінансового законодавства реалізується у специфічній процесуальній формі.

Розглядаючи проблему правової природи відповідальності за порушення фінансового законодавства, слід визначити її співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.

Конституцією України (п. 22 ч. І ст. 92 Конституції) встановлено, що виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Конституційний Суд України в Рішенні від 30.05.2001 р. №7-рп/2001 у справі №1-22/2001 (справа про відповідальність юридичних осіб) відзначив, що вказаною нормою Конституції безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. Отже, логічним є припущення, що перелік видів юридичної відповідальності включає й інші ЇЇ види, які прямо не вказані в Конституції. Додатковим аргументом на користь цієї позиції може бути те, що п. 17.1.9 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" передбачена сплата штрафу у разі, коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов’язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов’язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати. При цьому законодавець зазначає, що сплата такого штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та / або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону.

Останнє положення, на наш погляд, має особливе значення з урахуванням ч. 1 ст. 61 Конституції України: "ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне Й те саме правопорушення1’. Таким чином, у п. 17.1.9 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" законодавець безпосередньо відокремлює штрафні санкції (штраф) за порушення податкового законодавства від адміністративної відповідальності, а відповідальність за порушення податкового законодавства в такому випадку треба визнати елементом окремого виду юридичної відповідальності, а саме відповідальності за порушення фінансового законодавства.

На підставі викладеного слід зазначити, що відповідальність за порушення фінансового законодавства виступає як форма реалізації державно-владного примусу, що виникає у разі вчинення порушення приписів фінансово-правових норм і полягає у застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до правопорушника передбачених законом санкцій.