3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

Posted in Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Змістовий модуль I

 

Тема 1. Фінанси І фінансова діяльність держави: поняття і зміст

Фінанси як система відносин. Розмежування фінансів як відносин і фінансів як сукупності матеріальних важелів. Передумови виникнення фінансів. Зміст, ознаки та функції фінансів. Співвідношення фінансів і грошових фондів. Централізовані й децентралізовані грошові фонди.

Зміст публічних фінансів. Державні фінанси та фінанси територіальних громад. Склад публічних фінансів, місце бюджетів у їх системі. Позабюджетні кошти держави й територіальних громад.

Діяльність держави в галузі управління фінансами. Принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Стадії фінансової діяльності держави. Мобілізація публічних коштів. Розподіл фондів коштів держави й територіальних громад. Витрачання публічних коштів. Контроль за рухом публічних фондів коштів.

Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної компетенції.

Фінансова система, и зміст і структура. Підстави включення складових елементів до фінансової системи держави. Ланки фінансової системи. Бюджетна система. Кредитна система. Державне страхування. Фінанси підприємств.

 

Тема 2. Фінансове право як галузь права

фінансове право як галузь публічного права. Предмет і метод фінансового права. Роль владних приписів у регулюванні фінансово-правових відносин. Особливості імперативного методу регулювання фінансових відносин.

Система фінансового права. Загальна та Особлива частини. Співвідношення матеріальної та процесуальної сукупності фінансово-правових норм.

Джерела фінансового права. Нормативно-правовий акт. Міжнародний договір. Тенденції розвитку джерел фінансового права.

Місце фінансового права в системі права. Зв’язок фінансового права з іншими галузями права.

Фінансове законодавство, його склад та особливості. Систематизація фінансового законодавства України. Бюджетний кодекс України.

Наука фінансового права та основні напрями ЇЇ розвитку на сучасному етапі.

 

Тема 3. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини

Поняття фінансово-правових норм та їх ознаки. Види фінансово-правових норм. Підстави класифікації та співвідношення окремих груп фінансово-правових норм.

Структура фінансово-правової норми. Гіпотеза фінансово-правової норми. Диспозиція фінансово-правової норми. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансові правовідносини, їх зміст та особливості. Види фінансових правовідносин і підстави їх класифікації.

Зміст фінансових правовідносин та його елементи. Об’єкт фінансових правовідносин. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин. Співвідношення сторони й суб’єкта фінансових правовідносин.

Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин. Юридичний факт.


Тема 4. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю

Місце фінансового контролю в державному управлінні рухом публічних грошових коштів. Поняття і значення фінансового контролю. Реалізація фінансової дисципліни при здійсненні фінансового контролю.

Види фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю на види залежно від часу, суб’єкта, об’єкта та підстав. Державний і недержавний фінансовий контроль.

Об’єкти фінансового контролю. Співвідношення об’єкта фінансових правовідносин і об’єкта фінансового контролю.

Методи фінансового контролю. Аналіз фінансової діяльності. Обстеження. Облік. Ревізія і перевірка, їх співвідношення та види. Порядок проведення ревізій і перевірок. Періодичність проведення ревізій і перевірок. Акти за підсумками проведення ревізій і перевірок, їх правові наслідки.

Система контрольних органів у галузі фінансової діяльності. Органи фінансового контролю загальної і спеціальної компетенції.

Незалежний фінансовий контроль. Аудиторський контроль. Громадський контроль за здійсненням фінансової діяльності.

 

Тема 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства: поняття і види

Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства. Види відповідальності за порушення фінансового законодавства. Співвідношення відповідальності за порушення фінансового законодавства з іншими видами юридичної відповідальності.

Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Відповідальність за порушення валютного законодавства. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Поняття і склад фінансового, бюджетного і податкового правопорушень. Ознаки порушення фінансового законодавства. Штрафна санкція і пеня.