ПЕРЕДМОВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України

 

Нині в Україні триває проведення соціальної, економічної, політичної та правової реформ. В умовах широкомасштабних змін життєдіяльності нашої країни суттєво змінюється зміст фінансових відносин, удосконалюється їх правове регулювання, а отже, істотно підвищується роль фінансового права, зростає значущість розробок учених-фінансистів для процесу державотворення та вдосконалення правової системи України, Більш того, подальші зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство зумовлюють структурне реформування національної системи вищої освіти, спрямоване на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою та досягнення цілей Болонського процесу. У таких умовах неминуче зростає значущість знань з фінансового права, що вказує на посилення його ролі як галузі, науки і навчальної дисципліни та підвищення вимог до якості його змісту.

Підготовлений колективом авторів посібник дещо відрізняється від попередніх видань з фінансового права, оскільки містить низку новацій, пов’язаних із застосуванням в Україні кредитно-модульної системи навчання, У його побудову закладено концепцію поєднання навчального, методичного та довідкового матеріалу. Зокрема, у ньому подано не тільки виклад суто фінансово-правових понять та категорій, а й подані певні методичні настанови та необхідну довідкову інформацію. Так, вступний розділ містить нормативні акти, на підставі яких запроваджуються стандарти Болонського процесу в Україні, глосарій, що тлумачить використовувані при цьому терміни. Цей матеріал допоможе студентам та іншим читачам з’ясувати сутність Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи. Окрім того, подано програму навчальної дисципліни "Фінансове право України ", а також пропонується розрахунок кількості годин для проведення лекцій, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, які можуть стати орієнтиром при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.

В основному розділі розкрито зміст правових норм, якими регулюються фінансові відносини в Україні, охарактеризовано їх взаємозв’язок зі змінами у фінансовій системі держави в нинішніх умовах, що дасть можливість студентам, викладачам, юристам та іншим зацікавленим особам отримати широкий діапазон світоглядних уявлень з найбільш важливих фінансово-правових проблем розвитку України. При цьому до кожної теми подано: основні її питання; найважливіші категорії, без зіпсування змісту яких неможливо вважати ознайомлення з певною темою закінченим; завдання, орієнтовані на з’ясування основних понять, що розкривають зміст теми практичного заняття; перелік нормативних актів та літератури, за допомогою яких можна набути додаткових знань; контрольні запитання, за якими можна фіксувати рівень знань студентів за кожною темою модуля.

Підсумковий розділ містить перелік питань, з’ясування яких необхідне для остаточного контролю знань з курсу фінансового права; критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни, розподіл балів, які може отримати студент; короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій.

Пропонований виклад матеріалу допоможе найкращому засвоєнню студентами фінансово-правових категорій, зорієнтує їх у масиві законодавства, що регулює відносини мобілізації, розподілу та використання коштів публічних фондів, та суттєво підвищить педагогічну цінність і привабливість посібника. Отже, це видання є універсальним, оскільки колектив авторів спробував максимально повно висвітлити питання, відповіді на які потрібні як студентам для вивчення курсу фінансового права, так і викладачам вищих навчальних закладів, а також працівникам фінансових органів, підприємств і організацій.