ЗМІСТ
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
Финансовое право - Л.К. Воронова Фінансове право України


ПЕРЕДМОВА

ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ

1. НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (витяг із наказу МОН України від 23.01.2009, №48).
2. ПРОГРАМА проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації.
3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (затверджене МОН України від 23.01.2004, №48)
4. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ МОН України від 10.12.2005, №774)
5. РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів (затверджені наказом МОН України від 30.12.2005, №774)

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
Змістовий модуль I
Тема 1. Фінанси І фінансова діяльність держави: поняття і зміст
Тема 2. Фінансове право як галузь права
Тема 3. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини
Тема 4. Правові засади організації та здійснення фінансового контролю
Тема 5. Відповідальність за порушення фінансового законодавства: поняття і види
Змістовий модуль II
Тема 6. Правове регулювання державних доходів і видатків
Тема 7. Бюджетне право як відгалузь фінансового права
Тема 8. Поняття бюджету. Бюджетна система України
Тема 9. Бюджетний процес
Змістовий модуль III
Тема 11. Правові основи оподаткування
Тема 12. Правове регулювання державного кредиту і державного боргу
Тема 13. Публічно-правові основи загальнообов’язкового державного страхування
Тема 14. Публічно-правове регулювання банківської діяльності
Тема 15. Правові основи грошового обороту
Тема 16. Валютне регулювання і валютний контроль
Тема 17. Публічно-правова природа ціноутворення

4. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ
1.1 Поняття фінансів, їх ознаки і функції
1.2. Фінансова система України та її структура
1.3. Зміст, принципи, форми та методи фінансової діяльності держави
1.4. Органи, що здійснюють фінансову діяльність

ТЕМА 2. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
2.1. Предмет і метод фінансового права
2.2. Система фінансового права
2.3. Джерела фінансового права. Фінансове законодавство
2.4. Фінансове право в системі права
2.5. Наука фінансового права

ТЕМА 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ І ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
3.1. Поняття, структура, особливості і види фінансово-правових норм
3.2. Зміст і особливості фінансових правовідносин
3.3. Структура фінансових правовідносин
3.4. Види фінансових правовідносин

ТЕМА 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
4.1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю
4.2. Види фінансового контролю
4.3. Методи фінансового контролю
4.4. Органи фінансового контролю
4.5. Аудиторський контроль

ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
5.1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності
5.2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства
5.3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
5.4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ
6.1. Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів
6.2. Поняття і види державних і муніципальних витрат


ТЕМА 7. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
7.1. Бюджетне право в системі фінансового права
7.2. Бюджетні права як правовий інститут
7.3. Бюджетні повноваження України
7.4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
8.1. Бюджет, його доходи і видатки. Бюджетна класифікація
8.2. Складові бюджету. Співвідношення загального і спеціального фондів бюджету. Дефіцит і профіцит бюджету
8.3. Бюджетна система України
8.4. Державний бюджет України
8.5. Місцеві бюджети

ТЕМА 9. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
9.1. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу
9.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
9.3. Складання проектів бюджетів
9.4. Розгляд і прийняття проекту закону
9.5. Виконання бюджетів. Співвідношення банківської і казначейської форм виконання бюджетів
9.6. Звітність про виконання бюджетів

ТЕМА 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
10.1. Поняття і значення міжбюджетних відносин
10.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами
10.3. Бюджетне регулювання як основний засіб упорядкування міжбюджетних відносин
10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III

ТЕМА 11. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
11.1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права
11.2. Податкова система України
11.3. Поняття, ознаки та функції податку. Класифікація податків і зборів
11.4. Правовий механізм податку і його елементи
11.5. Непрямі податки
11.6. Прибуткові податки
11.7. Податки на майно
11.8. Податок на промисел
11.9. Консолідовані податки
11.10. Мито
11.11. Загальнодержавні збори
11.12. Місцеві податки і збори

ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
12.1. Правовий режим державного кредиту. Види державних запозичень
12.2. Поняття державного боргу
12.3. Управління державним внутрішнім боргом

ТЕМА 13. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВ’ОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
13.1. Загальна характеристика страхування. Особливості державного страхування
13.2. Види страхування. Обов’язкове страхування

ТЕМА 14. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14.1. Банківська система України
14.2. Правовий статус Національного банку України
14.3. Банківське регулювання і банківський нагляд

ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
15.1. Грошова система України
15.2. Поняття і зміст грошового обороту
15.3. Правове регулювання готівкового обігу
15.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків

ТЕМА 16. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
16.1. Поняття валюти і валютних цінностей
16.2. Зміст валютного регулювання
16.3. Валютний контроль
16.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства

ТЕМА 17. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІНОУТВОРЕННЯ
17.1. Поняття ціни
17.2. Система цін
17.3. Органи ціноутворення


ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ

1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій
3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів