Тема 29. ЦІННІ ПАПЕРИ - ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Posted in Финансовое право - М.О. Мацелик Фінансове право України

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

29.1. Юридично-економічний зміст цінних паперів

Цінні папери — це свідоцтво про юридичний факт внесення вкладу до акціонерного капіталу або про надання позики. Вони приносять їх власникам дохід у формі дивіденду або відсотка. Цінні папери (ЦП) як абстрактне втілення капіталу не мають самостійної вартості. Однак оскільки їх власники одержують дохід, набуває ціни, ринкової чи курсової, і майно, власником якого є власник ЦП. Дохід за ЦП прямо пропорційний вартості майна та нормі позикового відсотка.

Виникнення та обіг капіталу, втіленого в ЦП, тісно пов'язаний із функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. Отже, з одного боку, є реальний капітал, створений виробничими фондами, з іншого — його відображення в цінних паперах.

Виникнення цього різновиду капіталу пов'язане з розвитком потреби у залученні все більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок розвитку комерційної та виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позикового капіталу, тому що купівля ЦП означає передачу частини грошового капіталу у позику.

Ключовим завданням ринку ЦП є насамперед забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами, капіталу.

Ринок ЦП — один з найважливіших елементів ринкової економіки. В Україні він перебуває на етапі становлення і розвитку. Визначальними факторами цього процесу є специфічні особливості українського економічного розвитку, що перебувають на етапі переходу від адміністративної економіки до ринкової. На українському ринку ЦП переважають такі фінансові інвестиційні інструменти як акції акціонерних товариств, що зумовлено такими причинами:

1) найкращий засіб незалежної від держави мобілізації значних грошових коштів — акціонування та випуск на цій підставі саме акцій;

2) акції засвідчують відносини власності, є "вічним" інструментом, і акціонерне товариство за нормальних умов не зобов'язане повертати внесені акціонерами кошти, на відміну від різноманітних боргових зобов'язань;

3) психологічна установка на капіталізм-ринок, до приватної власності, а акції — обов'язковий атрибут капіталізму;

4) сьогодні саме питання акціонування найбільш досліджені і втілені в чинному законодавстві.

Ризики обігу (ЦП) акціонованого капіталу можливі внаслідок таких обставин:

1) загальна криза в економіці України не може водночас супроводжуватися достатнім зростанням дохідності в цих умовах підприємств і організацій, у т. ч. акціонерних;

2) акції не всіх підприємств знаходяться в лістингу. Більшість акціонерних товариств — це організації з фінансового спрямування коштів (інвестиційні компанії, банки). Брак багаторічної статистики роботи цих організацій і невизначеність їх майбутнього різко знижує якість експертних оцінок ефективності вкладень в емітовані акції. Лістинг — це сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю ЦП і емітента умовам та вимогам, встановленим у правилах організатора торгівлі;

3) багато емітентів не відкривають даних, за допомогою яких можна грамотно судити про їх ЦП. Трапляються недобросовісні емітенти та професійні учасники ринку ЦП;

4) трапляються випадки випуску акцій емітентами без достатньо розроблених проектів використання грошових коштів, отриманих від цих випусків. При цьому вкладення інвесторів забезпечуються лише самими грошовими коштами, внесеними в ході випуску. У таких ситуаціях акціонерні товариства не можуть гарантувати інвесторам достатнього рівня доходу на акції, а також захист від можливості банкрутства.

Поняття цінних паперів. У законодавстві визначено, що цінні папери — це грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики. Вони визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотка, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Основними видами ЦП є акції та облігації підприємств, векселі, сертифікати тощо. Як правило, ЦП випускаються на пред'явника.

Реальна можливість стати власниками підприємств виникає лише в тому випадку, якщо власники акцій мають у своїх руках контрольний пакет акцій.

Власник облігації виступає кредитором акціонерного товариства або держави, а облігація дає йому прано на одержання щорічного доходу у вигляді певного відсотка, а після закінчення строку позики — право на викуп облігації її емітентом.

Щоб вважатися цінним папером, грошовий документ має визнаватися як такий у законодавстві держави. У свою чергу Закон визначає формальні вимоги, необхідні реквізити, яким у цьому плані має відповідати такий документ. Якщо він складений із порушенням встановлених вимог, то не може розглядатися як цінний папір.

Не кожний грошовий документ може мати статус цінного папера. Основним критерієм визначення належності до категорії ЦП є законодавчо закріплений перелік ЦП. В Україні такий перелік визначається Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІУ та Указом Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" і нараховує декілька видів, а саме: акції, облігації внутрішніх держав та місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати.

Емітент ЦП — це держава в особі уповноваженого органу, юридична особа та у передбачених законодавством випадках фізична особа. Емітент від свого імені випускає ЦП і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" за порядком розміщення (видачі) цінні папери поділяються на емісійні та неемісійні.

Емісійні цінні папери — цінні папери, що посвідчують оливкові права їх власників у межах одного випуску стосовно осо* би, яка бере на себе відповідні зобов'язаний (емітент).

Емісійними ЦП с:

1) акції;

2) облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України;

3) іпотечні сертифікати, іпотечні облігації;

4) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), інвестиційні сертифікати;

5) казначейські зобов'язання України.

До неемісійних ЦП належать векселі та приватизаційні папери.

Крім того ЦП, що не належать згідно з Законом до емісійних ЦП, можуть бути визнані такими ДКЦПФР, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види ЦП.

Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументлрні.

Документарна форма цінного папера — сертифікат ЦП, що містить реквізити відповідного виду ЦП певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами. Бездокум єн тарна форма цінного папера — здійснений зберігачем обліковий запис, який підтверджує право власності на цінний папір.

Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск ЦП, затверджується ДКЦПФР при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, ЦП на пред'явника у документарній формі або ЦП у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача.

Випуск ЦП у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які випускаються з урахуванням вимог, визначених Державною комісією з пінних паперів та фондового ринку.

У разі емісії ЦП у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.

Сертифікат — бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Сертифікат є документарною формою цінного папера, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість ЦП та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Глобальний сертифікат — документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі.

За формою випуску ЦП поділяються на цінні папери на пред'явника, іменні або ордерні цінні папери.

Іменні ЦП — це ЦП, які уповноважують свого держателя як суб'єкта визначених у них прав, тобто коли права, посвідчені цінним папером, належать особі, зазначеній у цінному папері.

Іменні цінні папери, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи), якщо інше не передбачено, наприклад, що вони не підлягають передачі.

Є реєстр власників іменних цінних паперів — складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів. Реєстратор — юридична особа — СПД, яка отримала у встановленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних ЦП.

Ордерним називається цінний папір, коли права, посвідчені ним, належать особі, зазначеній у цінному папері і вона може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу.

Цінним папером на пред'явника визнається цінний папір, коли права, посвідчені ним, належать пред'явнику цінного папера і для легітимності держателя достатньо одного лише пред'явлення. Такими цінними паперами є акції, облігації тощо.

В обороті є такі групи ЦП:

1) пайові — цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових ЦП належать акції та інвестиційні сертифікати;

2) боргові — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових ЦП належать: облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі;

3) іпотечні — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних ЦП належать іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН;

4) приватизаційні — цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

б) похідні — цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, ЦП, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

6) товаророзпорядчі — цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у цих документах.

Акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені ЦКУ та законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств*

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених ДКЦПФР. У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними з наслідками. "Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпискою 60 % акцій, акціонерне товариство вважається незаснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через ЗО днів. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солідарну відповідальність" (ч. 5 ст. ЗО Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП).

Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій).

Акції купуються учасниками при створенні акціонерних товариств на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного фонду — з товариством. Акція може бути придбана і на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, яка склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонас-тупництва юридичної особи та з інших підстав, передбачених законодавством.

Акція має номінальну вартість, встановлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.

У сертифікаті акції зазначаються вид цінного папера, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, номер і дата випуску, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера, тип і номінальна вартість акції, ім'я власника, кількість акцій, що випускаються.

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів — прості та привілейовані.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші ЦП акціонерного товариства.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 %.