Печать
PDF

Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

Posted in Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

§ 1. Поняття, правові засади і форми зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу

1. Одним із основних напрямів розвитку АПК України 1998—2000 рр. є законодавче забезпечення зовнішньоеконо­мічної діяльності суб'єктів агробізнесу, регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, здійснення захо­дів щодо захисту вітчизняного продовольчого ринку, створен­ня умов для залучення інвестицій, здійснення державного ре­гулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному сек­торі економіки на основі загальноприйнятих міжнародних принципів.

Здійснюючи виробничо-господарську діяльність суб'єкти аграрного підприємництва мають гарантовані чинним зако­нодавством України права щодо укладення зовнішньоеконо­мічних угод, надання послуг іноземним суб'єктам підприєм­ництва, проведення товарообмінних операцій тощо.

2. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів агробізнесу потребує комплексного правового регулювання. Юридичне визначення цього поняття, його видів та форм здійснення да­не у чинному законодавстві України. Відповідно до ст. 1 За­кону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", такого виду діяльність — це діяльність суб'єктів бізнесу України та іноземних, що побудована на взаємовідносинах між ними, та має місце як на території України, так і за її межами.

3. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб'єк­тів агробізнесу визначені у законах України "Про зовніш­ньоекономічну діяльність", "Про підприємства в Україні", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про селянське (фермер­ське) господарство" та в інших законодавчих і нормативно-правових актах.

Суть основних принципів зовнішньоекономічної діяль­ності сільськогосподарських та агропромислових товарови­робників розкрита в ст. 2 Закону України "Про зовніш­ньоекономічну діяльність". Суб'єкти агробізнесу вправі доб­ровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки та здійсню­вати їх у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. Юридичні особи незалежно від форм власності, а також підприємці в системі АПК є рівними перед законом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності забезпечу­ється тільки законами України і забороняється застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, які у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоеконо­мічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встанов­лені законами України. Держава забезпечує рівний захист ін­тересів усіх суб'єктів на її території згідно з законами України та за кордоном згідно з нормами міжнародного права; захи­щає державні інтереси України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов міжнарод­них договорів та норм міжнародного права, підписаних дер­жавою. В Україні не допускається обмеження прав та дискри­мінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі іноземних суб'єктів господарювання за формами влас­ності, місцем розташування чи іншими ознаками, якщо це прямо не передбачено в законі.

4. Коло суб'єктів агробізнесу, які можуть бути учасниками зовнішньоекономічних відносин у процесі здійснення своєї виробничо-господарської і фінансової діяльності наведено у ст. З Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", ними можуть бути:

 

 1. фізичні особи — громадяни України, іноземні громадя­ни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздат­ність і дієздатність згідно з законами України і постійно про­живають на території України;
 2. юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (під­приємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посеред­ницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фі­нансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської ді­яльності;
 3. об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридич­них осіб, які не є юридичними особами згідно з законами Ук­раїни, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не за­боронено здійснювати господарську діяльність;
 4. структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юри­дичними особами згідно з законами України (філії, відділен­ня, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;
 5. спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської ді­яльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;
 6. інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені за­конами України.

 

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управлін­ня в особі створених ними зовнішньоекономічних організа­цій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяль­ності на території України, діють як юридичні особи згідно з ч. 4 ст. 2 цього Закону і законами України.

Щодо фізичних осіб, то треба відзначити, що вони визна­ються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в структу­рі аграрних правовідносин за умови, якщо вони зареєстровані на території України як суб'єкти підприємницької діяльності.

5. Всі суб'єкти агробізнесу незалежно від форм власності та інших ознак мають рівне право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, прямо не заборонені зако­нами України.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоеконо­мічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздат­ності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають за­значене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво". Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території Ук­раїни, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоеконо­мічну діяльність відповідно до їх статутних документів з мо­менту набуття ними статусу юридичної особи.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють вищезазначене право після державної реєстрації їх як учасни­ків зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрацію здійснює Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України на підставі подання до нього заяви подателя у довільній формі, нотаріально завірених копій статутних документів або нотарі­ально завірених документів фізичної особи про її реєстрацію як підприємця. Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України не може відмовити подателю в реєстрації, якщо по­датель відповідає вимогам, зазначеним у цій статті.

Реєстрація має бути здійснена протягом 25 робочих днів з моменту подання зазначених документів.

 

6. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про зовнішньоеко­номічну діяльність" суб'єкти аграрного підприємництва всіх форм власності та організаційно-правових форм господарю­вання можуть здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності:

 

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
 • надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльнос­ті, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, по­середницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, уп­равлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристич­них та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єк­тами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономіч­ної діяльності України;
 • наукову, науково-технічну, науково-виробничу, вироб­ничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;
 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними па­перами у випадках, передбачених законами України;
 • кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоеко­номічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єкта­ми господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
 • спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами гос­подарської діяльності, що включає створення спільних під­приємств різних видів і форм, проведення спільних господар­ських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 • підприємницьку діяльність на території України, пов'я­зану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іно­земних суб'єктів господарської діяльності; аналогічну діяль­ність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
 • організацію та здійснення діяльності в галузі проведен­ня виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, се­мінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на ко­мерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організацію та здійснення оптової, консигнацій­ної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну ва­люту у передбачених законами України випадках;
 • товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами гос­подарської діяльності;
 • орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 • операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 • роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на тери­торії України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовніш­ньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборо­нені прямо і у виключній формі законами України.

 

Посередницькі операції, при здійсненні яких право влас­ності на товар не переходить до посередника (на підставі ко­місійних, агентських договорів, договорів доручення та ін­ших), здійснюються без обмежень.

 

7. Основні правові форми зовнішньоекономічної діяль­ності суб'єктів агробізнесу визначені в чинному законодав­стві України. Серед них можна назвати:

 

 • зовнішньоекономічний договір (контракт);
 • інвестування розвитку АІІК.

 

Так, наприклад, експорт-імпорт товарів, виконання робіт, надання послуг, бартерні та лізингові операції реалізуються шляхом укладення і виконання зовнішньоекономічних контрактів. Суб'єкти агробізнесу мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів, крім тих, які пря­мо чи у винятковій формі заборонені законами України. Зокрема, не може бути предметом зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу земельна ділянка на території Ук­раїни, оскільки чинним земельним законодавством України іноземні фізичні і юридичні особи не можуть мати у власності земельні ділянки. Основні правові вимоги щодо укладення зовнішньоекономічного контракту закріплені у ст. 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та в інших нормативно-правових актах.

Зовнішньоекономічна діяльність у формі інвестицій ви­значається в Законі України "Про режим іноземного інвесту­вання" та в інших законодавчих актах. Найпоширенішою формою інвестицій є створення спільних підприємств за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.