Розділ VI ПРАВО ЗАСНОВНИЦТВА І УЧАСТІ В АГРАРНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ PDF Печать
Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

§ 1. Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах

1. В аграрних підприємствах корпоративного типу, якими такі господарські товариства як акціонерні товариства (від­критого чи закритого типу) та товариства з обмеженою відпо­відальністю,   визначальна  роль  належить  їх  засновникам, власникам та акціонерам. За загальним правилом ними визнаються фізичні особи та/або юридичні особи приватного права, та/або держава (в особі Фонду державного майна Ук­раїни), які утворили такі суб'єкти аграрного підприємництва (аграрні підприємці). При створенні останніх громадяни та юридичні особи приватного права спочатку стають засновниками, а після державної реєстрації таких відкритих акціонер­ах товариств (ВАТ) або закритих акціонерних товариств (ЗАТ) ці громадяни та юридичні особи приватного права стають акціонерами і набувають корпоративні права. Після державної реєстрації аграрних товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ці громадяни та юридичні особи приватного права стають учасниками і також набувають корпоративні права. Щодо Фонду державного майна України (ФДМУ), то процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (ДСП) Фонд державного майна свого роду засновником ВАТ, а після державної реєстрації останнього стає акціонером і набуває корпоративні права в цих аграрних ВАТ. Дії засновників, акціонерів та учасників аграрних ВАТ, ЗАТ та ТОВ будуються на праві засновництва, участі та корпоративних правах. Ці права є також одними з визначальних інститутів аграрного права України.

Право засновництва громадян та інших засновників аг­рарних (сільськогосподарських), по суті, приватних підпри­ємців корпоративного типу як міжгалузевий загальний інсти­тут цивільного права являє собою сукупність правових норм за­конів і підзаконних актів, якими встановлюються певні правила щодо формування особами (зокрема, громадянами) статутного фонду (статутного капіталу) аграрного ВАТ, ЗАТ, ТОВ, щодо укладення між засновниками установчої угоди, своєчасного вне­сення першого внеску до статутного капіталу (статутного фон­ду), державної реєстрації ВАТ, ЗАТ, ТОВ, як підприємця кор­поративного типу.

 

Право участі громадян та інших учасників і акціонерів в аграрних (сільськогосподарських) ВАТ, ЗАТ і ТОВ як підпри­ємцях корпоративного типу:

 

 

  1. являє собою сукупність правових норм законів й уста­новчих документів щодо цих господарських товариств, якими встановлюються певні правила реалізації цими акціонерами ВАТ і ЗАТ та учасниками ТОВ набутих ними корпоративних прав;
  2. охоплює юридичне оформлення участі (зокрема, вне­сення остаточного внеску і формування статутного фонду (капіталу) товариства), також;
  3. охоплює його трансформування у корпоративне право, зокрема внаслідок одержання акціонерами акцій ВАТ і ЗАТ, а учасниками ТОВ сертифікатів такого товариства, а також набуття статутних прав та обов'язків учасника цього підпри­ємця корпоративного типу. Право участі охоплює також су­купність правових норм законів, підзаконних актів та уста­новчих документів, якими встановлені правила щодо припи­нення відносин участі, виходу з аграрного підприємства кор­поративного типу, юридичне оформлення цього факту, а також правила, якими встановлені права та обов'язки громадян-учасників у разі ліквідації чи реорганізації аграрного під­приємства (товариства) корпоративного типу. Право участі акціонерів аграрних ВАТ та ЗАТ та учасників аграрних ТОВ охоплює також сукупність правових норм законів, підзакон­них актів та установчих документів, якими встановлюються права акціонерів та учасників на повернення у натуральній формі вкладів (зокрема, земель та інших" угідь), переданих у ВАТ, ЗАТ, ТОВ у користування цими товариствами.

 

Право участі тісно пов'язане з корпоративним правом учасника, акціонера ВАТ і ЗАТ і учасника ТОВ. Корпоратив­не право у самих загальних рисах являє собою право власності учасника на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи корпоративного типу, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, включаючи право на управління й одержання відповідної частки прибутку (дивідендів) пропорцій­но участі кожного з акціонерів ВАТ і ЗАТ і учасників ТОВ від прибуткової діяльності такої юридичної особи корпоративного типу.

2. Право засновництва, участі і корпоративні права зас­новників, учасників та акціонерів в аграрних підприємствах корпоративного типу грунтується на положеннях загальних законодавчих актів, зокрема законів "Про власність", "Про господарські товариства", "Про приватизацію майна держав­них підприємств". Це право засновано також і на спеціальних аграрних законодавчих та підзаконних актах, таких як Зе­мельний кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів "Про приватизацію земельних ділянок", Закон "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", та ін­ших урядових й відомчих актів.

На підставі зазначених актів право засновництва/участі реалізується через волевиявлення громадянина реалізувати Надані йому права щодо, по-перше, об'єднання свого приват­ного майна з майном інших громадян для створення статут­ного капіталу, заснування, укладення установчого договору, прийняття статуту і проведення державної реєстрації заснова­ного ним підприємства корпоративного типу (товариства); по-друге, реалізації свого права на приватизацію державного сільськогосподарського підприємства через акціонування ос­таннього і взяття на себе прав та обов'язків як учасника-акціонера; по-третє, реалізації свого права на придбання акцій акціонерного товариства (частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю) в інших осіб, в тому числі — фізичних, приватних і державних юридичних осіб. Наприклад, селянське (фермерське) господарство в особі його голови без будь-яких обмежень може набути на законних підставах право (купити, одержати в рахунок сплати боргу, як невикуплену  заставу, як подарунок, спадщину тощо) акції приватизованого через акціонування (зокрема цукрового заводу) у громадян,    колективного   сільськогосподарського   підприємства (спілки селян), іншого боржника або безпосередньо у Фонді державного майна тощо.

3. Соціально-економічна природа аграрного підприєм­ства—підприємця корпоративного типу як одна з форм про­яву об'єднання селянами свого капіталу способом створення приватної юридичної особи з певними цілями, видами аграр­но-підприємницької діяльності зумовлює характер взаємин між його акціонером чи учасником та самим підприємством (товариством) корпоративного типу. На відміну від права членства колективних підприємств (де визначальним для ви­никнення відносин є членство, бажання й здатність особи— члена кооперативе власною працею брати участь у діяльності і вже потім — в управлінні підприємством кооперативного типу), у праві засновництва і, відповідно, праві участі в під­приємстві корпоративного типу визначальним є спочатку дії з заснування статутного капіталу, а після державної реєстрації акціонерного товариства, товариства з обмеженою відпові­дальністю — сама участь громадянина у статутному капіталі підприємства цього типу.

В аграрних акціонерних товариствах і товариствах з обме­женою відповідальністю селяни-учасники є інвесторами цих аграрних підприємств-підприємців корпоративного типу. І ці підприємства (товариства) націлені на задоволення інтересів інвесторів, на одержання останніми прибутків (дивідендів) від інвестицій, зроблених внесенням свого майна та коштів у капітал товариства. Наведене є спільним для акціонерних то­вариств і товариств з обмеженою відповідальністю у будь-якій сфері підприємництва (промисловості, торгівлі, сільському господарстві).

Особливістю, притаманною саме аграрним господарським товариствам, є, по-перше, предмет діяльності, по-друге, май­но та/чи майнові права (зокрема землі сільськогосподарсько­го призначення чи права користування ними), що вносяться до їхнього статутного капіталу, по-третє, — коло суб'єктів громадян-селян, котрі об'єднують своє майно, кошти, майно­ві та немайнові права для створення аграрного підприємства, покликаного не тільки приносити їм як інвесторам дивіден­ди, але й виконувати певні соціальні функції; ці підприємства створюють також і робочі місця, які займають головним чи­ном акціонери чи учасники цих аграрних товариств.

Наведені особливості аграрних підприємств-підприємців корпоративного типу обумовлюють певні особливості структури (елементів) та змісту відносин права засновництва/учас­ті селян в цих товариствах. Так, на основі права засновницт­ва/участі в аграрних підприємствах корпоративного типу діс­тають своє правове закріплення і реалізацію правомочності майнового та управлінсько-контрольного характеру. Перша й друга правомочності та саме право участі в аграрному підприємстві корпоративного типу як узагальнюючий правовий зв'язок між цим підприємством і його учасниками (акціонерами-інвесторами) є одним з інститутів аграрного права, на якому базується функціонування на корпоративних засадах форми аграрного підприємництва. Одночасно право участі як індивідуальний правовий зв'язок учасників з окремим учас­ником (акціонером) певною мірою зобов'язального характеру виступає у ролі визначального юридичного факту, що породжує та зумовлює взаємні права товариства і його учасників (акціонерів).

4. Право засновництва/участі характеризується такими головними рисами, як і право членства у підприємстві кооперативного типу. Це право є загальним, рівним і особистим. Вирішення кожним селянином питання про створення для себе  Прав та обов'язків засновника/учасника товариства, про придбання акцій (часток) товариства і розпорядження цими ак­ціями (часткою) є особистою правомочністю всіх право- та дієздатних громадян України.

Право засновництва/участі виключає можливість взаємної відповідальності підприємства і його учасників по боргах один одного. Воднораз кредитори мають право вимагати від боржника-учасника товариства частки (акцій) у майні цих підприємств у рахунок погашення боргу. Громадянин-учасник, який несповна вніс свою частку, обумовлену в установчому договорі, несе відповідальність перед кредиторами підприємства в розмірі невнесеної частки.