Печать
PDF

Відомості про авторів

Posted in Аграрное право - О.О.Погрібний Аграрне право України

 

 

Багай Надія Онуфрієвна — кандидат юридичних наук, доцент Львівського   національного  університету  імені   Івана   Франка

Бондар Ладимир Олександрович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Одеського юридич­ного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС України

Гуревський Володимир Климентійович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської   національної   юридичної   академії

Луняченко Анатолій Васильович — кандидат юридичних наук, голова Апеляційного   суду   Одеської   області

Пащенко Олександр Миколайович — кандидат юридичних на­ук, доцент кафедри цивільного та трудового права Одеського юри­дичного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС   України

Погрібний Олексій Олексійович — Заслужений діяч науки і тех­ніки України, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України

Погрібний Сергій Олексійович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Одеської національної юридич­ної   академії

Семчик Віталій Іванович — Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПрН України, член-кореспондент Національ­ної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, го­ловний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М.   Корецького   Національної  академії  наук України

Титова Ніна Іванівна — доктор юридичних наук, професор ка­федри трудового, аграрного та екологічного права Львівського на­ціонального  університету імені   Івана   Франка

Федорович Володимир Іванович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львів­ського   національного  університету імені   Івана   Франка